جزوه نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

جزوه نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

توضیح کوتاه

دانلود جزوه آموزشی نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی رشته روانشناسی و علوم تربیتی، همراه با تست و پاسخنامه در قالب pdf و در 172 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


تجزیه و تحلیل شغل (کارشکافی) 
مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
مشاهده مستقیم
مصاحبه 
پرسشنامه
مصاحبه گروهی 
نشست متخصصان
ثبت وقایع
پرسشنامه تجزیه و تحلیل سمت
و شرایط احراز شغل (JOB DESCRIPTION) شرح شغل
تنظیم شرح شغل
تنظیم شرایط احراز شغل 
کاربرد تجزیه و تحلیل شغل 
تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی 
MPDQ) 1 پرسشنامه توصیف پست مدیریت
(STDQ) 2 پرسشنامه توصیف پست سرپرستی
طراحی شغل
ارزشیابی مشاغل
روشهای ارزشیابی مشاغل 
روش امتیازی متداول 
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش امتیازی 
روشمقایسه عوامل
معایبو محاسن ارزشیابی مشاغل به روشمقایسه عوامل
محاسن روش مقایسه عوامل
معایب روش مقایسه عوامل 
روش طبقه بندی
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش طبقه بندی
روش درجه بندی 
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش درجه بندی

کارمندیابی
میزان کارمندیابی 
عوامل مؤثر در کارمندیابی
الف) عوامل محیطی
ب) عوامل سازمانی
مراحل کارمندیابی 
منابع کارمندیابی
منابع داخلی

منابع خارجی(EXTERNAL LABOUR MARKET)
مؤسسات کاریابی
انواع مؤسسات کاریابی
مراکز آموزشی
معرفی و توصیه اعضا
مراجعه مستقیم 
ارزیابی اثربخشی روشهای کارمندیابی 
فرایند انتخاب یا گزینش
روشهای انتخاب
 پذیرش داوطلب
مصاحبه مقدماتی
 تنظیم فرم درخواست شغل
آزمونهای استخدامی
آزمون هوش 
آزمون استعداد 
آزمون مهارت
آزمون شخصیت
مصاحبه استخدامی
انواع مصاحبه 
 مصاحبه آزاد 
 مصاحبه مفصل یا عمیق 
 مصاحبه هدایت شده 
مصاحبه های مخصوص
کاستیهای مصاحبه 
  تحقیقات محلی
محاسن استفاده از آزمونها و مصاحبه های استخدامی
 آزمایشات جسمی 

انتخاب و استخدام با نگرش به روند جهانی سازی
انتصاب (به کار گماردن)
آموزش مقدماتی ورود به سازمان
فرایند اجتماعی کردن 
معارفه مقدماتی
فرایند آموزش
مزایای آموزش
اجرای برنامه های آموزشی
مراحل مختلف فرایند آموزش 
1. تشخیص نیازهای آموزشی
2. تعیین اهداف آموزشی 
3. انتخاب روش آموزش
گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است
سخنرانی
سمینار
گروه دوم: روشهای شبیه سازی
بررسی موارد خاص
ایفای نقش
تمرین شغل
بازیهای مدیریتی
گروه سوم: روشهای ضمن خدمت
متداولترین روشهای آموزشضمن خدمت
گردش شغلی
آموزشکارگاهی
مربیگری
جانشینی موقت
استاد  شاگردی
4. برنامهریزی برای برگزاری دوره آموزشی
5. ارزیابی دوره آموزشی
ارزیابی عملکرد 
شاخصهای ارزیابی

مراحل ارزیابی 
نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی
عوامل مؤثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی 
نظریه های ارزیابی 
نظریه اول 
نظریه دوم

نکات فصل بیست و ششم
ارزیابی عملکرد 
کاربردهای ارزیابی عملکرد
عوامل مؤثر بر ارزیابی 
شاخصهای ارزیابی 
انواع ارزیابی
روشهای ارزیابی 
مشکلات ارزیابی عملکرد
پاداش، حقوق و دستمزد
انواع پاداش
مبانی اعطای پاداش
ویژگیهای سیستم پاداش مؤثر 
حقوق و دستمزد 
روشهای ارزشیابی
پرداخت مشاغل مدیریتی
تئوریهای حقوق و دستمزد

طرحهای حقوق و دستمزد 
نکات 
تجزیه و تحلیل سیستم
نظریه عمومی سیستمها
علم کنترل و ارتباطات (سایبرنتیک) 
طبقه بندی سیستمها براساس میزان پیچیدگی..
طبقه بندی سیستمها براساس کنترل پذیری 
بازخور
نکاتتست
طراحی سیستمها 

قسمتی از متن جزوه:


ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﺷﮑﺎﻓﯽ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در  ﺳ ﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ی آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری و ﮔﺰارش  ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻮم  ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﭼـﻪ وﻇـﺎﯾﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺣﺮاز و اﻧﺠﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﭼﻪ ﻣﻬﺎر تﻫﺎ داﻧﺶ ﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ دﯾﮕـﺮی ﺷﺮح ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﺧﻼﺻﻪ ی وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎرت ، راﺑﻄﻪ آن ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ، ﻫﺎی ﺷﻐﻞ ﻫـﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر اﺳﺖ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ

  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول- آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و اﻫﺪاف   ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم-  ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم- ﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم-ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ- ﺷﻐﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮح   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ-  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻐﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ- . ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ- ز ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ و اﻧﺠﺎم دادن اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎ  در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:  ﻣﯽ 1 ـ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   2 ـ ﭼﺮا آن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﮐـﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ  3 ـ ﭼﻄﻮر آن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ 4 ـ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتهاﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺗﻌﯿﯿﻦ کند .

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎر روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐه ﺳﺎده از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ً ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐـﻪ ﺗﮑـﺮاری ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎده ، از روش ﻣﺸﺎﻫﺪه و زﻣـﺎن اﻧﺠﺎﻣﺸـﺎن ﮐﻮﺗـﺎه اﺳـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ، ی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ دور ﮐﺎری درازﻣﺪت دارﻧـﺪ اﻣﮑﺎن ً ﻋﻤﻼ ، دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻦ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮاردی ﺑﺮداﺷﺘت ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ میآﯾﺪ روشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ، و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﯿـﺖ آن ، ﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻪ ﻣﯽ ﻃﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  روش ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘـﺎﯾﺞ ، ﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺿﺎﯾﺖ  ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

و...


قیمت : 27000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 26190 تومان


کلمات کلیدی


نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

جزوه نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

دانلود جزوه نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

جزوه نظریه مشاوره شغلی و تحصیلی

جزوه روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

دانلود جزوه مشاوره شغلی و تحصیلی

دانلود جزوه روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

مشاور شغلی

مشاوره تحصیلی

جزوه مشاوره شغلی

جزوه مشاوره تحصیلی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :27000 تومان

با 3 % تخفیف :26190 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 172
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 71
حجم 1/7 مگابایت
دسته جزوه