جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

توضیح کوتاه

جزوه خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها.در قالب pdf و در 119 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین

فصل دوم: اتوماتای متناهی قطعی (DFA)

فصل سوم: اتوماتای متناهی غیر قطعی ( NFA)

فصل چهارم: زبان ها و گرامرهای منظم

فصل پنجم: ویژگیهای زبان های منظم

فصل ششم: زبان ها و گرامرهای مستقل از متن

فصل هفتم: ساده سازی گرامرهای مستقل از متن- فرم های نرما ل

فصل هشتم: اتوماتای پشته ای

فصل نهم: خواص زبان های مستقل از متن

فصل دهم: ماشین های تورینگ

فصل یازدهم: سلسله مراتب اتوماتا و زبان های صوری

قسمتی از متن جزوه:


 

فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین  


نظریه محاسبات، سرفصل های متنوعی از جمله نظریه ماشین ها، گرامرها و زبانهای صوری، محاسبه پـذیری و پیچیـدگی را شـامل می شود. 
 این موضوعات در مجموع پایه نظری علوم کامپیوتر را تشکیل می دهند. در ایـن کتـاب ماشـین هـای مختلـف را مطالعـه کرده و نحوه ارتباط آنها با زبان ها و گرامرها را مورد بررسی قرار می دهیم. 
 ایده های مطرح شده در این کتـاب، کـاربرد مسـتقیم ومهمی در زبانهای برنامه سازی و کامپایلرها دارد. 
  
مجموعه ها  
مجموعه ازگروهی اعضاء است که ساختاری غیر از عضویت ندارند. می گوییم x متعلق به مجموعه S است و مـی نویسـیم Î Sx ، 
بالعکس، عبارتxÏ s به این معناست که x متعلق به مجموعه S نیست  
تذکر: مجموعه نمیتواند دارای عضو تکراری باشد و ترتیب قرار گرفتن اعضای مجموعه مهم نمیباشد. 


عملگرهای مجموعه  
عملگرهای معمول بر روی مجموعه ها شامل اجتماع )(U ، اشتراک )(I ، تفاضل(-) است که به صورت زیر تعریف می شوند:  

عملگر مکمل  
مکمل مجموعه Sبصورت s نشان داده شده و شامل تمام عناصر غیر موجود در S . است }:,{ ÏÎ= SxUxxS 
که U ، همان مجموعه جهانی است که شامل تمام اعضاء ممکنه می باشد.  
, U = I BABA , I = U BABA A= A است برقرار : مقابل روابط 
مجموعه تهی  
مجموعه تهی(پوچ)، مجموعه ای است که هیچ عضوی نداشته و با f نمایش داده می شود.  
 , A Ç f = f , =fÈf U , f = U È f = AA است برقرار : مقابل روابط 
مجموعه متناهی و نامتناهی  
یک مجموعه اگر حاوی تعداد متناهی از اجزاء باشد، مجموع ه متناهی و در غیر اینصورت مجموعه نامتناهی نامیده می شـود انـدازه.  
یک مجموعه متناهی برابر با تعداد اعضاء موجود در آن است و بصورت S نمایش داده می شود.  
سه مفهوم اساسی  
در درس نظریه زبانها و ماشین ها، سه مفهوم زیر بررسی می شوند:  
زبان زبان، مجموعه ای از رشته ها روی یک الفبا می باشد.  
گرامر گرامر، ابزاری برای تولید زبان می باشد.  
ماشین  
ماشین(اتوماتا)، ابزاری برای پذیرش زبان می باشند. توسط ماشین می توان تشخیص داد که آیا یـک رشـته مربـوط بـه زبـان هست یا نه. مجموعه مهندسی کامپیوتر تعریف می شود. هر رشته در زبان، جمله ای از زبان خوانده می شـود. مـی * یک زبان در اغلب موارد بعنوان زیر مجموعه ای از å توان هر مجموعه ای از رشته های روی یک الفبای å را یک زبان تلقی کرد.  
چند تعریف بر روی رشته ها در زیر آورده شده است:  
 -1 طول : طول رشته برابر تعداد سمبل های موجود در رشته است. (طول رشته wبا w نشان داده می شود.)  
 -2 الحاق: الحاق دو رشته v,w، یعنی(wv) رشته ای است که با اتصال سمبل های v به گوشه سمت راست w بدسـت می آید.  
 -3 معکوس : معکوس رشته با نوشتن سمبل ها در جهت عکس بدست می آید.  
 -4 زیر رشته : هر دنباله متوالی از سمبل ها در w، زیر رشته w خوانده می شوند.  
 -5 پیشوند و پسوند : اگر w=vu ، آنگاه زیر رشته v پیشوند و زیر رشته u ، پسوند رشته w خوانده می شوند.  
مجموعه تست  
1 -کدام گزاره صحیح است؟  
1) شرایط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود دارند ولی هنوز کشف نشده اند.  
2) هیچ شرط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود ندارد.  
3) لمpumping یک شرط لازم برای نبودن یک زبان ارائه می دهد.  
4) لم pumpingیک شرط کافی برای منظم نبودن یک زبان ارائه می دهد.  


2- کدام گزاره نادرست است؟  
1) اشتراک دو زبان منظم روی یک مجموعه الفبای مشخص، حتما منظم است.  
2) هر زبان نامنظم، زیر مجموعه یک زبان منظم است.  
3) هر زبان ناتهی، حتما شامل یک زبان ناتهی و منظم است.  
4) اجتماع تعداد دلخواهی از زبان های منظم، حتما منظم است.  


3-کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟  
1) اگرL1 U L زبانهای نامنظم باشند، آنگاه 2 L و 2 L 1نیز نامنظم خواهد بود.
2) اگر 2 L و L 2 زبانهای منظم باشند، آنگاه L = {w | w ÎL1 and w ÎL  نیز منظم خواهد بود.
3 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) نامتناهی است یا خیر.  
4 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) تهی است یا خیر.  


1 در گرامر مستقل از متن G هیچ سمبل غیر پایانی A وجود ندارد به طوری که UAVA + Þ . کدام گزینـه صـحیح است؟
 1 ) زبان معادل آن منظم نیست         2) یک زبان منظم را معرفی می کند.  
3 ) زبان معادل آن بی پایان و نامنظم است. 4) زبان معادل آن بی پایان ولی منظم است. 

پاسخنامه کاملا تشریحی

و...


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

دانلود نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

دانلود جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

دانلود جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

دانلود جزوه ازمون کارشناسی ارشد

دانلود کتاب کنکور نظریه زبان ها و ماشین ها

کنکور کامپیوتر

منابع کنکور کامپیوتر

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 119
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 128
حجم 1/1 مگابایت
دسته جزوه