جزوه روش تحقیق رشته مشاوره

جزوه روش تحقیق رشته مشاوره

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ،در قالب pdf و در 384 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: کلیات روش تحقیق 
فصل دوم: تهیه و تدوین فرضیه
فصل سوم: جامعه آماری و نمونه گیری
فصل چهارم: شاخصها و مقیاسها
فصل پنجم: جمع آوری اطلاعات
فصل ششم: اعتبار (روایی) و پایایی (قابلیت اعتماد)
پاسخنامه
 تستهای طبقه بندی شده 
پاسخنامه 
 مجموعه تست سالهای اخیر
پاسخنامه تست سالهای اخیر
سوالات
پاسخ
مجموعه تست 
پاسخنامه
مجموعه تست روش تحقیق 
پاسخنامه روش تحقیق
منابع
کلیات روش تحقیق 


قسمتی از متن جزوه:


کلیات روش تحقیق 
دو رویکرد (پارادایم) در علوم رفتاری 

رویکرد خردگرایانه 
رویکرد طبیعت گرایانه 

در حوزة علوم رفتاری، انتخاب رویکرد پژوهشی، بر پایۀ جهان بینی و نوع پارادایم است. منظور از پارادایم «مجموعه ا ی از مفروضه ها، مفاهیم یا گزارههاست که از نظر منطقی بهطور انعطاف پذیری به هم مرتبط بوده و جهت فکری و پژوهشی را هدایت می کند». 
پارادایم «خردگرایانه» با دیدگاه اصالت تحصلی (اثبات گرایی یا پوزیتویسم) سروکار دارد. مفروضه این پارادیم این استکه «واقعیت چیزی است که فرد میتواند بهوسیله حواس خود آن را تجربه کند». این پارادایم بر پایه این اصل استوار است که متغیرهای تشکیل دهنده یک فرایند پیچیده را میتوان بهصورت جداگانه بررسی کرد. برای مثال تأثیر رفتار معلم بر یادگیری دانشآموزان را میتوان بدون مطالعه سایر متغیرها بررسی کرد. از جمله ویژگیهای اساسی پارادایم خردگرایانه، تلخیصی بودن، تکرارپذیر بودن و ابطال پذیری است. 
پارادایم «طبیعت گرایانه» یا تجربه گرایانه بر این مفروضه استوار است که واقعیت چیزی نیست که همه افراد به طور یکسان آن را مشاهده کنند و تجربه مشابهی از آن به دست آورند. علاوه بر آن، تقسیم یک پدیده پیچیده به اجزاء و مطالعه هر یک از اجزاء ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمیرساند. وانگهی اعتقاد بر این است که واقعیت مورد مشاهده و مشاهده گر (خاصه ارزشهای او) بر یکدیگر تأثیر میگذارند. بنابراین مفروضه اصلی در پارادایم طبیعت گرایانه این است که واقعیت مورد مشاهده به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد. 
در حوزه علوم رفتاری کاربرد دو پارادایم یادشده به دودستگی میان روشهای تحقیق نیز منجرشده است: الف) روشهای کمی که در ذیل پارادایم خردگرایانه قرار میگیرند، ب) روشهای کیفی که ذیل پارادایم طبیعت گرایانه قرار می گیرند. 
اصول علم 
1- جبرگرایی
جبرگرایی یک اصل اعتقادی است مبنی بر اینکه تمام رویدادها علل طبیعی دارند. به عبارت دیگر جبرگرایی ناظر بر این است که حوادث نه تصادفی هستند و نه تحت کنترل رویدادهای غیرطبیعی. در روانشناسی و علوم تربیتی وقتی گفته میشود رفتار انسان جبری است، نه به معنای تقدیرگرایی بلکه مطابق با معنای جبرگرایی علمی، به این معناست که انسانها به دلایلی رفتار میکنند که میتوان بر حسب قوانین طبیعی جهان آنها را فهمید. 
2- تجربه گرایی
یعنی علم برای تایید یا رد ادعاها به شواهد واقعی و داده های تجربی متکی است. شهود، ایمان و حتی منطقِ صرف کافینیست. 
3- تکرارپذیری
دانشمندان قبل از پذیرفتن یافته ها، خواستار تکرارپذیر بودن آنها هستند. یافتهای که صرفاً برگرفته از شانس باشد اعتبارندارد. 
4- ابطال پذیری
یافته های علمی باید ابطال پذیر باشند یعنی قابل آزمایش باشند و به روشی بتوان نشان داد که غلط هستند. 
5- ایجاز
یک دانشمند در جستجوی سادهترین تبیین برای یک پدیده است. ایجاز یعنی صرفه جویی (امساک) اگر دو تبیین برای یک پدیده وجود داشته باشند اما یکی از آنها به مفروضات کمتری نیاز دارد، ارجح است.

تست های طبقه بندی شده 1
-1 کدام گزینه درباره نتیجه به دست آمده از بررسیهای علمی صادق است؟
1) بیان حاصل از استدلال قیاسی درباره پدیده ها      2) بیان حاصل از استدلال استقرایی درباره پدیده ها
3) بیان احتمالی درباره پدیده ها       4) حقیقت تغییر ناپذیر درباره پدیده ها


-2 کدامیکاز موارد زیر را میتوان هدف اساسی علم دانست؟
1) به سازی وضع زندگی بشر   2)پیش بینی وقایع   3) تبیین پدیده ها   4) کنترل متغیرها


-3 کدامیکاز مراحل زیر در یک پژوهش علمی از لحاظ زمانی مقدم بر مراحل دیگر میباشد؟
1) ارائه سؤال یا فرضیه         2) انتخاب آزمون آماری        3) تعیین روش نمونه گیری     4) تعیین حجم نمونه


-4 نظریه چه موقع مناسبتر است؟
1) عمیق          2) قابل تعمیم          3) عینی          4) محدود


-5 نظریه پردازی شامل چه مجموعه فعالیت هایی است؟
1) آزمایش و مشاهده      2) استقراء مشاهده      3) استقراء تجربه و قیاس   4) مشاهده، تجربه و قیاس


-6 هدف عمده و اساسی تحقیق بنیادی چیست؟
1) ایجاد سهولت در زندگی انسانها          2) افزایش حیطه دانش
3) دستیابی به یک هدف معین              4) دستیابی به یک هدف اجرایی


-7 تفاوت تحقیقات بنیادی با تحقیقات کاربردی در چیست؟
1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
2) روش جمع آوری اطلاعات    3) روش گزینش نمونه    4) هدف و انگیزه محقق


-8 کدام هدف، جزء اهداف تحقیق علمی محسوب نمیشود؟
1) حل مشکل       2) تأیید فرضیه تحقیق         3) ارائه نظریه جدید       4) بررسی و ارزیابی نظریها

پاسخنامه تشریحی

و...


قیمت : 32000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه روش تحقیق

جزوه روش تحقیق pdf

جزوه روش تحقیق دانشگاه تهران

جزوه روش تحقیق در مدیریت

جزوه روش تحقیق در مشاوره

جزوه روش تحقیق در رشته مشاوره

جزوه روش تحقیق مشاوره

دانلود جزوه روش تحقیق

جزوه روش تحقیق کنکور

روش تحقیق

روش تحقیق مشاوره

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :32000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 384
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 86
حجم 6/6 مگابایت
دسته جزوه