جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی2

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی2

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 312 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


واژه ها واصطلاحات تخصصی
خودآزمایی 1
فصل اول: روانشناسی
لغات واصطلاحات تخصصی 
درک مطلب برای خود آزمایی
جواب خود آزمایی همراه با ترجمه
فصل دوم: روشها، نگرشها و سنجش رفتاری 
درک مطلب برای خود آزمایی
فصل سوم : واکنشهای روانی
درک مطلب برای خود آزمایی
فصل چهارم: روانشناسی در آموزش، یادگیری،انگیزش وانگیزه 
درک مطلب برای خود آزمایی
فصل پنجم: واژه ها واصطلاحات
مجموعه تست سال های اخیر
پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر 
مجموعه تست سال های اخیر
پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر 
واژه نامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه


قسمتی از متن جزوه:


 Introduction
A brief Historical Perspective.
Psychology as a scientific discipline originated in middle Europe in the late 
١٩th century, appearing as a complex hybrid of philosophy and the newly 
emerging discipline of experimental biology. Psychology remained a 
European, and particularly a German, discipline until the ١٩٢٠s, when the 
first substantial numbers of American students of psychology began taking 
their doctoral degrees in the United States. 
The four major schools of psychological thought that developed early in 
this century were structuralism
١  , Gestalt psychology ٢ ,behaviorism٣, and psychoanalysis ٤


مقدمه : یک چشم انداز تاریخی کوتاه 
روانشناسی به عنوان یک رشته علمی منشاء خود را از اروپای میانه در پایان قرن 19 به عنوان یک ترکیب پیچیده ای از فلسفه وعلم تازه به ظهور رسیده زیست شناسی آزمایشی گرفته است.روانشناسی به عنوان یـک رشـتۀ اروپـایی بـه ویـژه
آلمانی باقی ماندتا اینکه دردهۀ 1920 اولین دانشجویان امریکایی روانشناسی مدارک دکترای خودرادر ایالات متحده گرفتند. 
چهار مکتب مهم روانشناسی که در ابتدا ایجاد شد عبارت بودنداز ساختارگرایی،روانشناسی گشتالت،رفتارگرایی وروان تحلیل گری
واژه ها واصطلاحات تخصصی 
ساختارگرای structuralism 
روانشناسی گشتالت Gestalt psychology 
رفتار گرایی behaviorism 
روان تحلیل گری psychoanalysis
شناسایی identify 
زیربنایی،اساسی fundamental 
عناصر ،اجزاء elements
ذهنی ،روانی mental
تمرکز داشتن، تاکید داشتن focused


جواب خود آزمایی همراه با ترجمه 
1 - به طور کلی روان شناسان تربیتی ممکن است همه کارهای زیر را انجام دهند بجز اتخاذ سیاستهایی در زمینهکمکهای آموزشی خاص. 
1) کارکردن مستقیم با والدین و معلمان 
2 ) بجز اتخاذ سیاستهایی در زمینه کمک های آموزشی خاص 
3) دادن مشورت به مدارس ومقامات محلی 
4) اجرای آزمونهایی روی کودکان مشکل دار 
گزینه( .2) صحیح است 


2 - عبارت فعالیت اخیر درمتن بالا به یافتن دورنماهاوگزارش های کتبی اشاره می کند 
1 ) صحبت با معلمان و والدین            2) اتخاذ بهترین تصمیم ممکن 
3 ) یافتن دورنماها وگزارش های کتبی  4) رفتار با کودکانی که مشکل خاصی در مدرسه دارند 
گزینه( 3) صحیح است 


3 - کودکانیکه نیازهای متفاوتی دارند به مشورت روان شناسان تربیتی خبره نیاز دارند. 
1) باید در مدارس عادی آموزش ببینند 
2) به مشورت روان شناسان تربیتی خبره نیاز دارند. 
3) باید به طور مشابهی به وسیله نسل های مختلف با آنها رفتار کنند 
4) می توانند پیشرفت بیشتری داشته باشند اگر در مدارس ویژه طراحی شده آموزش ببینند. 
گزینه( 2) صحیح است 


4 - کلمه مهم درمتن بالا به معنی ...میباشد 
1) طولانی   2) پیچیده   3) مسئله دار   4) با اهمیت 
گزینه( 4) صحیح است 


5 - بر اساس متن این درست نیست که بگوییم روان شناسان تربیتی به تربیت بیشتری نیاز دارند. 
1) کودکان بعضی از مدارس باید در مراکز تربیتی وقت خود را صرف کنند 
2) روان شناسان تربیتی باید با معلمان کلاس های تقویتی ومددکاران اجتماعی همکاری کنند 
3) روان شناسان تربیتی به تربیت بیشتری نیاز دارند 
4) دو نوع مدارس برای کودکانی که نیازهای آموزشی خاص دارند وجود دارد 
گزینه( .3) صحیح
و...


قیمت : 28000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی 1

جزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی2

دانلود جزوه زبان تخصصی علوم تربیتی

دانلود جزوه زبان تخصصی

جزوه زبان تخصصی

جزوه زبان تخصصی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زبان تخصصی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

جزوه زبان تخصصی علوم تربیتی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 312
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 97
حجم 1/7 مگابایت
دسته جزوه