جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی

توضیح کوتاه

جزوه آمار توصیفی و استنباطی که با فرمت پی دی اف در 296 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخنامه کاملا تشریحی.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: آمار توصیفی
فصل اول: آمار توصیفی
فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار)
فصل سوم: متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال
فصل چهارم: توزیع احتمال گسسته
فصل پنجم: توزیع احتمال پیوسته
فصل ششم: رگرسیون و همبستگی

بخش دوم: آمار استنباطی
فصل هفتم: آمار استنباطی
فصل هشتم: آزمون های بی پارامتری
فصل نهم: تحلیل واریانس

نمونه سوالات تستی 
پاسخنامه سوالات تستی


قسمتی از متن جزوه:


 فصل اول : آمار توصیفی  
کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:  
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .  
ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.  این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـده هـای مرکـزی 3ــ مشخص کنند ه های پراکندگی 4ـ مشخص کننده های نسبی پراکندگی میپردازیم.  
مفاهیم اولیه  
علم آمار: به مجموعه ای از روشها و مراحل مختلف که برای جمع آوری اطلاعات اولیه، دسـته بنـدی داده هـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها به کار میرود علم آمار می گوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می شود:  
1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بندی آنهـا و در انتهـا نمـایش این داده ها می باشد.  
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم می دهند.  
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمـان مشـخص یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری میگوییم .
مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک جامعه آماری می باشند.  
جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شود :  
1ـ جامعه متناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود .
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته:  
جامعه نامتناهی شمارش پذیر و جامعه نامتناهی شمارش ناپذیر تقسیم . میشود  
تذکر: اگر جامعه ای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان میدهیم .
مثال: مجموعه دانشجویان رشته های حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد می شوند یک جامعه نامتناهی شمارش پذیر و مجموعه تمـامی نقـاط درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارش ناپذیر میباشد.  
نمونه: بخشی از جامعه آماری را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـه ای از جامعـه آمـاری را یـک نمونـه میگوییم. نمونه به دو دسته تقسیم می شود  :

1ـ نمونه ساده: نمونه ای است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است.  
2ـ نمونه تصادفی: نمونه ای است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد.  
تذکر: تمامی عناصریک جامعه آماری برای انتخاب شـدن بـه عنـوان عضـوی از نمونـه تصـادفی دارای شـانس یکسـانی میباشند .  

تذکر: در علم آمار نمونه های ساده فاقد ارزش میباشند و در این کتاب منظور از نمونه همان نمونهای تصـادفی اسـت.  
در صورت متناهی بودن نمونه، تعداد عناصر نمونه را اندازه یا حجم نمونه گویند و با حرف n نمایش میدهند. 
تست های احتمالات
 1-با است برابر P(A U B) است . P(B) / =0 4 و P(A) / =0 2 ،B و A مستقل شآمد پی دو برای
 68/0 (4                      52/ (3                       08/0 (2                   (6/0 1 


2- به چند طریق میتوان 5 نفر را روی 5 صندی در یک ردیف نشاند به طوری که دو نفر خاص هرگز در کنـار هم قرار نگیرند؟  
48 (4                      24 (3                        72 (2                       130 (1 
 
3- به طوری کلی 20 % از لیوانهای بلور تولید شده در یک کارخانه غیر استاندارد هسـتند. هریـک از اقـلام پس از تولید کنترل شده و به دو گروه استاندارد و غیر استاندارد طبقه بندی می شوند. اگر مـأمور کنتـرل در تشخیص هر یک از دو گروه 10% اشتباه کند، چه درصدی از لیوانها را استاندارد طبقه بندی خواهد نمود؟  
 74 (4                         90 (3                     72 (2                          80 (1

پاسخنامه تشریحی

و...


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آمار توصیفی و استنباطی

جزوه آمار توصیفی و استنباطی رشته روان شناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی

جزوه آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار استنباطی

جزوه آمار استنباطی

دانلود جزوه آمار توصیفی

دانلود جزوه آمار استنباطی علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی روان شناسی

جزوه آمار توصیفی و استنباطی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آمار توصیفی و استنباطی دانشگاه پیام نور

جزوه آمار توصیفی و استنباطی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 296
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 126
حجم 1/9 مگابایت
دسته جزوه