جزوه روان شناسی شخصیت رشته مشاوره

جزوه روان شناسی شخصیت رشته مشاوره

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 295 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : مطالعه ی شخصیت

فصل دوم: رویکرد روانکاوی(زیگموندفروید)

فصل سوم: رویکرد نو روانکاوی (کارل یونگ)

فصل چهارم: آلفرد آدلر

فصل پنجم: کارن هورنای

فصل ششم: اریک فروم

فصل هفتم: هنری موری

فصل هشتم: رویکرد عمر(اریکاریکسون)

فصل نهم: رویکرد صفت(گوردون آلپورت)

فصل دهم : ریموند کتل، هانس آیزنک، و دیگر نظریه پردازان صفت

فصل یازدهم :رویکرد انسان گرایی

فصل دوازدهم کارل راجرز

فصل سیزدهم: رویکرد شناختی (جورج کلی)

فصل چهاردهم: رویکرد رفتاری

فصل پانزدهم: رویکرد یادیگری اجتماعی

فصل شانزدهم: جولین راتر

فصل هفدهم: رویکرد زمینه ی محدود

فصل هیجدهم: دورنمای شخصیت

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست روانشناسی شخصیت

پاسخنامه مجموعه تست روانشناسی شخصیت

تست کنکور

پاسخنامه تست کنکور

منابع 


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول :مطالعه ی شخصیت 
مطالعه ی شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه 
1- شخصیت ما میتواند انتخابهای ما را محدود کند یا آنها را گسترش دهد. 
2- تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شـرکت مـیکنـیم توسـط شخصـیت مـا تعیـین مـیشـود مثـل مردم آمیزی یا کمرویی نسبی ما. 
توصیف شخصیت خودتان 
1- آزمون شخصیتی که وسیعاً به کار رفته، آزمون (فهرست صفت) است که برای توصیف شخصیت به نحو شگفت انگیزی 300 صفت را پیشنهاد میکند افرادی که این آزمون را انجام میدهند صفاتی را علامـت مـیزننـد کـه آنهـا را بترتیـب توصیف می کند. 
جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی 
1- روانشناسی به صورت یک علم مستقل و عمدتاً آزمایشی، از ترکیب اندیشههـایی از فلسـفه و فیزیولـوژی پیـدا شـده است. تولد این رشته ی علمی بیش از یک قرن پیش در آلمان و به طور عمده با کار ویلهلم و ونت واقـع شـده کـه اولـین آزمایشگاه روانشناسی را در سال 1879 در دانشگاه لایپزیگ بنا نهاد. 
مطالعه ی هوشیاری 
1- علم نوین روانشناسی بر تجزیهی هشیار به عناصر آن تمرکز نمود و روش آن از رویکردی الگو برداری شد که توسـط علوم طبیعی به کار برده شده. 
2- وونت و روانشناسی دیگر زمان وی که به مطالعه ماهیت انسان میپرداختند به شدت تحت تاثیر رویکرد علوم طبیعی قرار داشته و آن را در مطالعه ذهن به کار میبردند. چون این پژوهشگران خود را به روش آزمایشی محدود کردنـد، تنهـا آن فرایندهای ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که ممکن بود تحت تأثیر محرکهای بیرونی قرار داشته باشند و بتوان آن را توسط آزمایشگر دستکاری و کنترل کرد. در این رویکرد روانشناسی آزمایشی جایی برای موضوع پیچیده و چندوجهی شخصیت وجود نداشت. 
مطالعه ی رفتار 
1- در اوایل دهه ی قرن 20 روانشناس آمریکایی، جان بی واتسون در دانشگاه جان هـاپکینز در شـهر بـالتیمور، فرضـیه انقلابی را علیه کار ویلهلم وونت به وجود آورد. 
مطالعه ی علمی شخصیت 
1- در دههی 1930 مطالعه ی شخصیت در روانشناسی آمریکایی عمدتاً از طریق کار (هنری موری) و (گـوران آلپـورت) در دانشگاه هاروارد رسمیت و نظام یافت. 
2- روانشناسان علمی بر این باور رسیدند که مطالعه علمـی شخصـیت وجـود دارد و امـروزه روانشناسـان آزمایشـی از مفاهیم از نظریه فروید و مشتقات آن استفاده ی فزایندی میکنند. 
آن گونه که دیگران ما را می بینند. 
1- شخصیت از واژهی لاتین (پرسونا) گرفته شده است که به نقابی که هنرپیشه ها در نمایش به صورت خود می زنند. 
2- تعریفی از شخصیت که در یکی از واژه نامه های استاندارد آورده شده است میگوید: شخصیت جنبه ی آشکارمنش فرد به گونه ای که بر دیگران اثر می گذارد. 
ویژگیهای پایدار 
1- در دهه ی 1960 والتر میشل باعث مجادلهای در روانشناسی شد که دربارهی تأثیر سنی متغیرهـای شخصـی پایـدار مثل صفات و نیازها و متغیرهای مربوط به موقعیت بر رفتار مزبور این جر و بحث 20 سال در ادبیات حرفـهای همچنـان ادامه یافت و در اواخر دهه ی 1980 پایان یافت. اغلب روانشناسان شخصیت با پذیرفتن رویکرد تعاملی این مسئله را حل کردند. آنها قبول کردند که برای رسیدن به تبیین کاملی از ماهیت انسـان، صـفات شخصـی پایـدار جنبـه هـای متغیـرموقعیت و تعامل بین آنها را باید در نظر داشت. 
مجموعه تست 
1 – مطابق دیدگاه کارل یونگ لیبیدو می تواند در گذشته فرد به کاوش بپردازد و فرد را در دستیابی به خـود کمک کند این فرایند را اصطلاحاً اصل ............ می نامند . 
1) تفرد    2) تعالی    3) بازگشت    4) آنتروپی

 
2 – اسکینر اعتقاد دارد که کلید شناخت شخصیت انسان : 
1) کشف قوانین یادگیری است . 
2) بررسی انگیزه های درونی او می باشد. 
3) کشف نیازهای اساسی او می باشد. 
4) پی بردن به عوامل فرهنگی و اجتماعی است . 


3 – بنا به اعتقاد فروید اضطراب مولد ..................... است . 
1) افسردگی                2) بازگشت 
3) تثبیت                     4) سرکوبی 


4 – مطابق نظر کدام روان شناس اگر انسان تجارب ناخوشایند خود را انکار کنـد ممکـن اسـت بـه راههـای ناسازگاری برای رفع اضطراب متوسل شود ؟ 
1) فروم        2) سالیوان        3) اریکسون         4) هورنای 


5- ساختار عمدة نظریه شخصیت کارل راجرز کدام است ؟ 
1) اضطراب                    2) خویشتن 
3) انکار و تحریف             4) ناهمسانی خویشتن با تجربه 


6 – مطابق دیدگاه یونگ در شخص سالم بین کدام دو قسمت شخصیت ناهماهنگی زیادی نیست ؟ 
1) خود – سایه                 2) شخصیت محرمانه – سایه 
3) شخصیت محرمانه من 4) ناخود آگاه جمعی – ناخودآگاه شخصی 


پاسخنامه
 3 گزینه -1
 1 گزینه -2
 4 گزینه -3
 2 گزینه -4
 2 گزینه -5
 3 گزینه -6
و...


قیمت : 28000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه روان شناسی شخصیت رشته مشاوره

جزوه روانشناسی شخصیت مشاوره

دانلود جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره

جزوه روانشناسی شخصیت دکتری

دانلود جزوه روانشناسی شخصیت مشاوره

روانشناسی شخصیت

جزوه روانشناسی شخصیت

بررسی شخصیت

شخصیت

روانشناسی

جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره کنکور

جزوه روان شناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه روان شناسی شخصیت دانشگاه پیام نور

جزوه روان شناسی شخصیت دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 295
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 50
حجم 3/4 مگابایت
دسته جزوه