جزوه ژنتیک

جزوه ژنتیک

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 121 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


علم ژنتیک
میوز
میتوز
میوز 
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول
ژنتیک مولکولی
اسیدهای نوکلئیک
DNA ساختمان
نامگذاری نوکلئوتیدها
پلی نوکلئوتیدها 
RNA ساخته شدن
رونویسی در کولیباسیل
سایر اینترونها
mRNA ویرایش
اسیدهای آمینه
ساختمان پروتئین
کد ژنتیکی
در سنتز پروتئین tRNA نقش
(tRNA آمینواستیلاسیون (اتصال اسیدآمینه به
 tRNA تشکیل آمینواسیل
تشخیص کدون
ساخته شدن پروتئین
کنترل تظاهر ژن 
تنظیم مصرف لاکتوز
E.Coli ابرانهای دیگر در
مجموعه تست
پاسخنامه
معیارهای وراثت اتوزومی مغلوب 
معیارهای وراثت مغلوب وابسته به جنس
الگوهای غیرکلاسیک وراثت تکژنی
(Sex – limited) صفات محدود به جنس
صفات هولاندریک 
ابزار ژنتیک
روشهای تجزیه اسید نوکلئیک
خطاهای مادرزادی متابولیسم 
تنوع فنیل کتونوری 
ناهنجاریهای کروموزومی 
هموگلبین و بیماریهای آن 
اختلالات ساختمانی هموگلوبین 
 b تالاسمی بتا 
تالاسمی دلتا – بتا
مسائل نمونه ژنتیک 
پاسخ تشریحی 

قسمتی از متن جزوه:


علم ژنتیک 
علم ژنتیک علم اطلاعات بیولوژیک از سلولی به سلول دیگر است. در حقیقت علم ژنتیک شاخهای از زیست شناسی است که درباره وراثت موجودات زنده بحث میکند. 
(Gene) ژن 1-2
واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگری منتقل میشوند. ژن بخشی از مولکول DNA است که اطلاعات لازم برای ساخت یک پلیپپتید را در خود دارد. 
(Locus) لوکوس 3 -1
به محلی که بر روی یک کروموزوم توسط یک ژن اشغال شده لوکوس یا جایگاه ژن میگویند. در یک لوکوس یک موجود دیپلوئید دو الل در یک لوکوس روی کروموزومهای همولوگ قرار دارد. 
(Allele) الل 4 -1
به فرمهای مختلف یک ژن که در مکانهای مشخصی از یک کروموزوم قرار گرفته اند الل میگویند. همانطور که گفته شد هر ژن بخشی از مولکول DNA است. DNA همراه با ماتریسی از پروتئین، نوکلئوپروتئین را تشکیل میدهد و به صورت ساختارهایی به نام کروموزوم در هسته سلول سازمان مییابد. 
تمامی ژنهایی که بر روی یک کروموزوم خاص قرار دارند با هم پیوستهاند متعلق به یک گروه پیوسته محسوب میشوند. 
کروموزوم به هر جا منتقل شود همه ژنهای یک گروه پیوسته هم به همان جا منتقل می شوند. 
 سلول 5 -1
کوچکترین واحد ماده زنده است. پیکر همه موجودات از سلول تشکیل شده است. 
(Genome) ژنوم 6 -1

مجموعه ژنهای یک فرد (تک سلول) را ژنوم میگویند. 
(Genotype) ژنوتیپ 7 -1
به ترکیب ژنتیکی موجودات یا ساختار ژنتیکی یک موجود اطلاق میشود. در حقیقت ژنوتیپ کلیه ژنهایی است که از والدین به یک موجود انتقال مییابد. 

(Phenotype)فنوتیپ 8 -1
ویژگیهای ظاهری یک موجود را فنوتیپ گویند که حاصل اثر متقابل ژنوتیپ یا محیط است. 
تستهای طبقه بندی شده 
1- اگر یاختهای در هر مرحله پاکیتن 6 عدد تترا داشته باشد، تعداد کروموزمهای آن در پروفاز اول و دوم به ترتیب از راست به چپ برابر ................. و ....................... خواهد بود؟ 
 12 و 24 (4        12 و 12 (3             6 و 12 (2                12 و 6 (1


2- مهمترین عامل که باعث بستهبندی DNA در کروموزم هستهداران میگردد چیست؟ 
1) اسیدهای آمینه 2) اسیدهای نوکلئیک 3) پروتئینهای هیستونی 4) پروتئینهای استری 


3- کدام یک از موارد زیر در مواد سنتز مادهی ژنتیکی صادق است؟(مهندسی کشاورزی – سراسری 83) 
Primase (1 در جدا کردن آغازگرهای RNA به کار میرود. 
DNA gyrase (2 پروتئین پیچیدهای است که سنتز قطعات اکازاکی را آغاز میکند. 
Helicase (3 یکی از اجزاء Primosome در E.coli است. 
Primosome (4 برای سنتز آغازگرهای RNA در همانندسازی نیمه محافظهکارانه به کار میرود. 


4- زنی مبتلا به سندروم ترنر (XO) (کورنگ) میباشد پدر این زن کورنگ ولی مادرش هموزیگوس بارزاست. کورنگی به وسیله ی یک ژن نهفته وابسته به جنس کنترل میشود. جدایی نادرست
(Nondisjunction) در کجا اتفاق افتاده است؟ 
1) در تقسیم سلول اول یا دوم در کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 
2) در کروموزومهای جنسی پدر و در تقسیم اول اتفاق افتاده است. 
3) در تقسیم اول ودوم در مورد کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 
4) جدایی نادرست رخ نداده است. 


5- کدام یک از گزینه های زیر در مورد انسان طبیعی با 46 کروموزم صادق است؟1) اگر اووژنر طبیعی باشد از 50 اووسیت اولیه 50 عدد تخمک تولید میشود. 
2) اگر اسپرماتوژنز طبیعی باشد از 50 اسپرماتویست اولیه 100 عدد اسپرم تولید میشود. 
3) از 10 کروموزم یک اسپرم بالغ همیشه 5 عدد مادری است. 
4) گامتهای انسان ممکن است کروموزمهای مادری بیشتری نسبت به سلولهای سماتیک همان موجود داشته باشد. 

6- کروموزم یوکاریوتها از واحدهای تسبیح مانندی به نام ............. تشکیل شدهاند. (مهندسی کشاورزی –سراسری 84) 
1) کروماتیدها                 2) کروماتینها 
3) نوکلئوزومها               4) نوکلئوتیدها 

 
7-کدامم یکاز مراحل زیر طول نی قرین مرحله در چرخه سلولی است؟
1) اینترفاز    2) پروفاز     3) تلوفاز     4) سیتوکنیز


8- تعداد نواحی تلومری در یک سلول دیپلوئید در حال متافاز اول میوز برابر است با: 
 2n (4                4n (3                  6n (2               8n (1

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول 
1- گزینه «2» - (متوسط) 
2- گزینه «3» - (ساده) 
3- گزینه «1» - (ساد) 
4- گزینه «1» - (ساده) 
5- گزینه «1» - (ساده) 
6- گزینه «3» - (ساده) 
7- گزینه « 1» - (ساده) 
8- گزینه «1» - (متوسط) 
از آنجا که کورموزومهای یک موجود دیپلوئید در متافاز اول میوز به صورت جفت کروموزومهای دو رشتهای و هر کروموزوم دارای دو کروماتید است و هر کروماتید 2 ناحیه تلومری دارد لذا در متافاز اول میوز نواحی تلومری برابر با 8n میباشد.
و....


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


جزوه ژنتیک

ژنتیک

علم ژنتیک

جزوه ژنتیک کنکور

جزوه ژنتیک جمعیت

دانلود جزوه ژنتیک

جزوه ژنتیک کنکور

جزوه ژنتیک کنکور ارشد

جزوه ژنتیک کنکور دکتری

دانلود جزوه ژنتیک کنکور

دانلود جزوه ژنتیک کنکور ارشد

دانلود جزوه ژنتیک کنکور دکتری

جزوه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه ژنتیک دانشگاه پیام نور

جزوه ژنتیک دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 121
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 50
حجم 1/4 مگابایت
دسته جزوه