جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 185 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: راه سازی
فصل اول:تعاریف و اصطلاحات راه سازی
پروفیل طولی
پروفیل عرضی
اجزای راه
فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاک
تعریف و طبقه بندی انواع راه ها
محاسبه حجم عملیات خاکی و منحنی برونکر
قوس های پیوندی
انواع قوسهای قائم 
زهکشی راه
بخش دوم: روسازی 
روسازی و لایه های آن
مقدمه و کلیات اهداف روسازی
خاک بستر روسازی
زیراساس و اساس و رویه های شنی
تثبیت خاک و لایه های روسازی
قیر و آسفالت
بتن و روشهای اجرای رویه های بتنی
تأثیر عوامل جوی در طرح روسازی ها
پاسخ
آزمون 
پاسخ 
مجموعه تست

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:تعاریفو اصطلاحات راه سازی:
به طور کلی راه عبارتست از: بخشی از زمین به شکل دراز و باریک است که بین نواحی مختلف به شکلی ساخته می شود که وسایل نقلیه ی خودرو بتوانند انواع مسافرین و کالاهای مختلف را در آن حمل و نقل نمایند. راه را می توان اولین و طبیعی ترین وسیله ی ارتباط بین بشر نام برد.
اصولاً راهها را به سه دسته تقسیم بندی می کنند:
-1 راه دشتی 2- راه تپه ماهوری 3- راه کوهستانی
ساختمان راه نیز از دو بخش متمایز تشکیل میگردد. یکی زیرسازی راه و دیگری روسازی.
پروفیل طولی:
فصل مشترک مسیر راه را با زمین پروفیل یا برش یا نیمرخ طولی میگویند. برای اینکه ارتفاع قابل تجسم باشد مقیاس ارتفاع را 10 را برابر مقیاس طولی فرض میکنند. سپس به کمک ارتفاع میخهای مسیر و همچنین با داشتن فاصل هی بین میخها خط من کسری به دست میآید که خط زمین نام دارد.
مسیر نهایی به وسیله ی خطی به نام خط پروژه رسم میگردد. در رسم خط پروژه باید به نکات زیر توجه کرد:
-1 شیب راه از مقدار مجاز بیش تر نگردد.
-2 طول شیب از حد معینی بیش تر نشود.
-3 در عین حال با در نظر گرفتن شیب کم مقدار طول راه نیز زیاد نشود.
-4 سعی گردد حجم خاکبرداریها و خاکریزیها حتیالمقدور مساوی باشد تا احتیاج به دپو و قرضه گرفتن خاک ها نباشد.
-5 خط پروژه از نقاط اجباری بگذرد.
-6 در زمینهای سطح خط پروژه باید از سطح زمین بالاتر قرار گیرد.
اصولا دًر پروفیلهای طولی باید کیلومتر میخها و شمارهی آنها، ارتفاع خط زمین و پروژه و همچنین قو سهای قائم و افقی و شیب و علائم اختصاری پلها و آبروها و غیره آورده شود.

فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاک 
حمل و نقل خاکها :
در بسیاری از مسیرها یکی از عوامل عمده در طراحی خط پروژه یا محور راه برقراری تعادل بین مجموع کل خاک ریز و خاکبرداری در محدودهی کار است. این اصل متکی بر یک فرضیهی اقتصادی است که تمام مواد حاصله از خاک برداری در محل خاکریز مصرف شوند. نتیجتاً مقداری نیروی انسانی و اتلاف وقت جهت کندن و تهیه و محل خاک جهت مصرف در خاکریز صرفهجویی میگردد. همچنین در عمل فاکتورهایی وجود دارند که رسیدن به این اصل را مشکل میکند که در زیر به آنها اشاره میکنیم  :
1- انقباض 
اگر یک متر مکعب از خاک را قبل از خاکبرداری به وسیلهی سطح مقطعش اندازهگیری مینماییم و سپس هم چنین یک متر مکعب خاک را جابهجا کرده و در یک خاکریز استفاده کنیم و آن را متراکم کنیم دارای حجم کم تری خواهد
شد. 
این کمبود حجم یا انقباض در مواد درشتدانه مثل شن و ماسه بسیار کم و در ریزدانه مثل رس و لای بسیار زیاد و حتی گاهی به 30 درصد میرسد. همچنین انقباض علاوه بر نوع خاک به درصد رطوبت هنگام متراکم کردن و نوع ماشین آلات نیز مرتبط است اما به طور معمولی انقباض برای خاک ها بین 10 تا 15% در نظر گرفته میشود.
 -2 تورم: 
تورم معمولاً به ندرت در عمل پیش میآید مگر در مواقعی که خاکبرداری در زمینهای بسیار متراکم انجام گیرد و علت اصلی آن وجود هوا بین ذرات و نیز جنس خاک است. مثلاً خاک رس با جذب رطوبت متورم میشود.  
 -3 نشت: 
این پدیده موقعی انجام میگیرد که کار ساختمانی خاکریز خاتمه یافته باشد و علت آن تراکم آهستهی خا کریز در زمان طولانی در اثر عبور وسایط نقلیه و نیز در اثر حرکت پلاستیکی نشت خاکریز انجام می گیرد.
مجموعه تست 
 -1 چنانچه عدد ضخامت کل یک روسازی برابر /4 0 و ضخامت لایههای رویه آسفالت و اساس سنگی آن بـه ترتیـب برابر 10 و 20 سانتیمتر باشند و ضرایب قشر لایههای آسفالتی و اساس و زیراساس نیز بترتیب برابر 0/ 44 و 0 /14 و 0/10 باشند، ضخامت لایه زیراساس چند سانتیمتر است؟ 
 31 (4                 28 (3                  26 (2                     21 (1


 2 -افزایش مقدار فیلتر در بتن آسفالتی باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟ 
1) افزایش مقاومت در برابر تراکم و کاهش زاویه اصطکاک داخلی آسفالت 
2) افزایش قدرت باربری و کاهش تغییر شکل نسبی آسفالت 
3) افزایش مقاومت در برابر ضربه و افزایش قدرت باربری 
4) ازدیاد مقاومت در برابر تأثیر آب و افزایش زاویه اصطکاکی داخلی آسفالت 


3- چنانچه وزن کل یک محور، معادل /16 4 تن باشد، ضریب تقریبی بار همارز چه خواهد بود؟ 
 16 (4                  8 (3                2  (2                 0/ 14 (1


 4- بزرگترین دانه مصالح سنگی یک نمونه از الک 50 میلیمتری عبور میکند، بـرای داشـتن بیشـترین تـراکم، چـه درصدی از وزن کل مصالح باید از الک 5/12 میلیمتری عبور کند؟ 
 50 (4                        25 (3                            12 (5/                       2 (4 1


 5- خاکی که با نسبت باربری کالیفرنیا معادل 5، در کدامیک از لایههای روسازی قابل استفاده میباشد؟ 
1) اساس        2) اساس تثبیت شده با قیر       3 ) خاک بستر            4) زیراساس 
پاسخنامه 
و...


قیمت : 23000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه راه سازی

دانلود جزوه راه سازی

جزوه راه سازی ارشد

جزوه راه سازی کنکور

جزوه روسازی

جزوه روسازی راه

جزوه روسازی پیشرفته

جزوه روسازی pdf

دانلود جزوه روسازی

روسازی

راه سازی

راهسازی

جزوه راهسازی

جزوه راه سازی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه راه سازی دانشگاه پیام نور

جزوه راه سازی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 185
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 99
حجم 1/1 مگابایت
دسته جزوه