جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 131 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: تعاریفی درباره هیدرولیک (مفاهیم پایه)
تعریف کلی هیدرولیک
سیال
انواع سیالات 
مشخصات سیالات کامل یا ایده آل 
خصوصیات کلی سیالات 
ویسکوزیته 
انواع ویسکوزیته 
کشش سطحی و موئینگی آب
اصول هیدرواستاتیک
فشار
فشار نسبی و فشار مطلق
دیاگرام فشار 
تعریف جریان آرام (لایهای) و متلاطم (درهم)
اصول حرکت سیالات 
تفاوت جریان در کانالهای باز و مجازی تحت فشار
خلاصه نکات
سرعت سیال در سطح شیبدار
سرعت انتقال امواج سطحی
 :R فشار در کانالهای محدب و مقعر به شعاع
تقسیم بندی کانالها
مشخصات هندسی مقاطع 
فصل دوم: انرژی مخصوص
محاسبه بالاآمدگی عمق 
 y نتیجه: محاسبه عمق 2
نقاط متناوب.
در روابطa ضریب تصحیح انرژی جنبشی
محاسبات عمق بحرانی
مقاطع مثلثو ذوزنقه در کانالها
فصل سوم: اندازه حرکت
فصل چهارم: جریان یکنواخت 
تعریف جریان یکنواخت
زبری معادل مانینگدر مقاطع مرکب 

سرعت سیال در کانال 
جریان سیال در کانال شیبدار 
 (Sk)E.L محاسبه شیبخط انرژی
نکات تستهای سراسری
گرایش مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی 
پاسخنامه 
مجموعه تست
پاسخ سوالات
مجموعه تست
پاسخ سوالات


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: تعاریفی دربارة هیدرولیک (مفاهیم پایه) 
1- علمی است که در آن تعادل و حرکت مایعات بطور عمومی و کلی مورد بحث قرار میگیرد. 
2- علمی است که دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث میکند. 
3- هیدرولیک یک لغت یونانی است به معنی آب که در آن از علم مهندسی آب در زمینه هـای حرکـت و تعـادل مایعـات کنتـرل و تنظیم رودخانه و سیلابهای شهری هیدرولیک ماشینهای آبی و تأسیسات شهری انتقال و توضیح آب جمع آوری فاضلاب و حرکـتآب در داخل تصفیه خانه ها بحث میکند. 
4- علمی است که مربوط به آبرسانی باشد و در آن فن استفاده از نیروی آب و حرکت آن هیدرولیک نامیده میشود و متخصصیناین علم را متخصص آبرسانی یا هایدرولژرین میگویند. 
تعریف کلی هیدرولیک
:علمی است که دربارة حرکت مایعات بطور عمومی و کلی دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث و بررسی دارد. 
در هیدرولیک 2 بحث اصلی وجود دارد: 
الف: هیدرواستاتیک
که در اینجا تعادل مایعات در حال سکون،فشار مایعات روی دیوارها و جدارها تعادل اجسام شناور و غوطهور صحبت میکند. 
ب: هیدروداینامیک
قوانین حرکت مایعات مخصوصاً حرکت مایعات در داخل لولهها و کانالها در این قسمت موردتوجه قرار میگیرد. 
تعریف مایع: به مادهای گفته میشود که به علت وجود فاصله زیاد بین مولکولهایش مقاومـت آن درحـال سـکون در مقابـل نیـروی برشی صفر بوده و به ازاء تأثیر نیروی برشی خیلی کم،تغییرشکل آن فوقالعاده زیاد میباشد.تغییر حجم مایع در برابـر تغییـر فشـار کم است و تقریباً ناچیز است.به این علت آنرا فشارناپذیر مینامند.برخلاف گازها که نسبت بـه مایعـات قابلیـت فشـارپذیری زیـادی دارند.مجموعۀ مایعات و گازها یک سیال مینامیم. 
نکته مهم (کنکوری)
مایعات در مقابل فشار مقاومت دارند یا به عبارتی فشارناپذیرند ولی گازها در مقابل فشار حتی کم مقاومـت ندارنـد یـا بـه عبـارتی فشارپذیرند. 
مجموعه تست 
1- آب در یک کانال مثلثی با بهترین مقطع هیدرولیکی در جریان میباشد. در صورتی که دبی عبوری از ایـن کانـال 4 2 برابر شود عمق بحرانی چه تغییری میکند؟ 
1) دو برابر می شود. 2 2      (2 برابر میشود. 
2 (3 برابر میشود.               4) چهار برابر میشود. 


2- یک کانال مستطیلی با شیب تند مطابق با شکل زیر دو مخزن را به یکدیگر وصل میکند در صورتی که تراز آب در مخزن بالادست ثابت بوده و تراز آب در مخزن پایین دست دو برابر شود دبی عبـوری از کانـال در واحـد عـرض چـه تغییری میکند؟ 
 (122برابر میشود. 
2 (2 برابر میشود. 
3) ثابت باقی میماند. 
4) نصف می شود. 


3- یک کانال مستطیلی بتنی دارای ضریب مانینگ 0/015 و شیب 0/0025 بوده و دبی 2 متر مکعب بر ثانیـه را بـه یک نیروگاه منتقل میکند. در صورتی که برای انتقال دبی فوق از یک کانال خاکی با ضریب مانینـگ 0/03 اسـتفاده گردد عمق بحرانی چه تغییری میکند؟ 
1) ثابت باقی میماند. 2    (2 برابر میشود. 
3) نصف میشود. 4) برابر میشود. 


4- برای کدامیک از جریانهای زیر میتوان شیب کف کانال و شیب اصطکاکی را مساوی در نظر گرفت؟ 
الف- جریان یکنواخت و دائمی؛ ب- جریان دائمی متغیر تدریجی؛ ج- جریان دائمی متغیر سریع 
1) الف و ج            2) الف             3) الف و ب           4) الف، ب و ج 


پاسخ سوالات 
و...

 


قیمت : 21000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 20370 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی

جزوه تئوری هیدرولیک مهندسی

جزوه اصول هیدرولیک مهندسی

جزوه هیدرولیک مهندسی عمران

دانلود جزوه هیدرولیک مهندسی

دانلود جزوه هیدرولیک مهندسی عمران

جزوه درس هیدرولیک مهندسی

جزوه هیدرولیک

جزوه هیدرولیک دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه هیدرولیک دانشگاه پیام نور

جزوه هیدرولیک دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21000 تومان

با 3 % تخفیف :20370 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 131
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 121
حجم 1/3 مگابایت
دسته جزوه