جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 251 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول – بررسی کلی و تشخیص سازه ها
نکات کلیدی فصل اول 
تستهای طبقه بندی فصل اول 
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول
فصل دوم – تحلیل استاتیکی سازه های معین
نکات کلیدی فصل دوم 
تستهای طبقه بندی فصل دوم 
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل دوم 
فصل سوم – تغییر شکل سازه ها
نکات کلیدی فصل سوم
تستهای طبقه بندی فصل سوم
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
فصل چهارم
نکات کلیدی فصل چهارم
تستهای طبقه بندی فصل چهارم
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی چهارم
فصل پنجم – تحلیل سازه های متقارن
مجموعه تست
مجموعه تست
پاسخ تشریحی 
منابع

قسمتی از متن جزوه:

 


فصل اول – بررسی کلی و تشخیص سازه ها 
قبل از شروع بحث تحلیل سازهها، ابتدا ضرورت دارد نسبت به شناخت سازه اقدام شود. در این فصل سازههای معین و نامعین شناسایی شده و پایداری یا ناپایداری آنها کنترل میشود . 
 1-1 سازههای معین و نامعین 
سازه معین: 
به سازهای اطلاق میشود که تحلیل آن، تنها با استفاده از روابط استاتیکی امکان . پذیر باشد 
به عبارت دیگر اگر تعداد کل مجهولات سازه برابر تعداد کل معادلات تعادل در آن باشد، به شرط پایداری سازه را معـیناستاتیکی یا ایزواستاتیک گویند. 
 - در سازه های سه بعدی: 
الف) اگر نیروها موازی باشد، سه رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت. 
ب) اگر نیروها در یک نقطه متقاطع باشند، سه رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت. 
 - در ساز ه های دو بعدی :
الف) اگر نیروها موازی باشند، دو رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت. 
ب) اگر نیروها در یک نقطه متقاطع باشند، دو رابطه تعادل خواهیم داشت. 
علاوه بر روابط استاتیکی، در برخی از سازهها، به دلیل نحوه ساخت یا نحوه اتصال اعضـاء، بعضـی از نیروهـای داخلـی در مقطع معینی برابر صفر میشود. این نکته یک رابطه اضافی به وجود میآورد که اصطلاحاً «رابطۀ شرطی » می گویند .
روابط شرطی در چهار حالت دورانی، محوری، برشی و غلتک داخلی تعریف می شود:
تعریف تکیه گاه  :
در هر نقطه از یک سازه دوبعدی، در حالت کلی سه درجه آزادی (دو تغییر مکان در دو امتداد عمود برهم و یـک دوران) وجود دارد که در صورت محدود نمودن هر یک از این درجات آزادی به طور کامل یـا نـاقص، یـک عکـس العمـل متنـاظر تکیه گاهی در آن نقطه به وجود میآید .
در جدول 1-1 ، نمایی از تکیه گاهها و اتصالات مختلف و عکس العمل های مجهول آنها نشان داده شده است. 
به عنوان مثال در یک تکیه گاه غلتکی یک درجه آزادی تغییر مکان به طور کامل بسته است و در نتیجه یک عکس العمـل متناظر تکیهگاهی در آن نقطه بهوجود میآید. ولی اجازه حرکت در امتداد عمود بر امتداد بسته شده و دوران را دارد. 
نکات کلیدی فصل اول 
Ÿ هر گاه درجه نامعینی منفی باشد، سازه ناپایدار خواهد بود. 
Ÿ درجه نامعینی خرپای دو بعدی از رابطه زیر بدست می آید. 
-+= 2)( NMRn
Ÿ درجه نامعینی قاب دو بعدی از رابطه زیربدست می آید . در این رابطه c نماینده شرایط نیرویی اضافه (condition) می باشد.
+-+= cNRMn )3()3(
Ÿ هر گاه در قاب تمام اعضای وارد شده به گره در مفصل شرکت کنند، nc -= 1 و هر گاه از n عضو ورودی به گره، p عضو در مفصل شرکت کنند، c = p . خواهد بود 
Ÿ در قاب ها، اعضای خمیده همانند یک عضو معمولی دارای 3 مجهول و اعضای کابلی همانند عضو دو سر . مفصل می باشند Ÿ در ترکیب قاب و خرپای دو بعدی، می توان تمام سازه را قاب گرفته و مساله را حل کرد.


تستهای طبقه بندی فصل اول 
 -1 درجه نامعینی سازه مقابل چقدر است؟ 
 (6 1
 (7 2
 (8 3
 (9 4
 -2 خرپای شکل زیر یک سازهی :
1) معین و پایدار است. 
2 . ) نامعین و پایدار است 
3) به علت داشتن شبکههای چهارضلعی ناپایدار است. 
4) یک خرپای مرکب است که به صورت ناپایدار از ترکیب چند خرپای ساده تشکیل شده است.  -3 در مورد پایداری سازه شکل زیر می : توان گفت 
.1 ) نامعین است
2) پایدار و معین است. 
 3) اگر امتداد AB از F بگذرد ناپایدار خواهد بود. 
 4) اگر امتداد AB از D بگذرد ناپایدار خواهد بود. 
 
 -5 کدام مورد (موارد) زیر صحیح است؟ 
الف - افزایش متفاوت دما در اعضاء یک سازه نامعین باعث به وجود آمدن نیروهای داخلی می گردد 
ب - افزایش متفاوت دما در اعضای یک سازه معین باعث به وجود آمدن نیروهای داخلی نمی گردد 
ج - در روش نیروها حل مسئله با نوشتن معادلات تعادل انجام می گیرد 
د - ماتریس نرمی وقتی متقارن است که اعضاء سازه دارای مقطع یکنواخت باشند. 
1) الف             2) الف و ب                   3) الف و ج              4 ) الف و ج و د


 -6 تعداد درجات نامعینی سازه مقابل را حساب کنید. 
 درجه (4 1
 درجه (5 2
 درجه (6 3
 درجه (7 4


 -7 درجات نامعینی سازه شکل مقابل را حساب کنید. 
1) سه درجه
2) شش درجه 
3) هفت درجه
4) یازده درجه 

پاتسخنامه

و...


قیمت : 32000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 31040 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تحلیل سازه

جزوه تحلیل سازه 1

جزوه تحلیل سازه 1 pdf

جزوه تحلیل سازه 2

دانلود جزوه تحلیل سازه

جزوه تحلیل سازه عمران

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

جزوه تحلیل سازه کنکور

دانلود جزوه تحلیل سازه کنکور

جزوه تحلیل سازه کنکور ارشد

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :32000 تومان

با 3 % تخفیف :31040 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 251
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 85
حجم 5/8 مگابایت
دسته جزوه