جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ ارائه شده است، در قالب pdf و در 499 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : خواص سیال
تسهای فصل اول 
مجموعه تست
تست های مهندسی عمران
پاسخنامه تشریحی
فصل دوم:ایستایی سیالات
تسهای فصل دوم
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل سوم: مفاهیم جریان و سینماتیک
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل چهارم: معادلات دیفرانسیل کنترل اصلی
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل پنجم:آنالیز ابعادی
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل ششم:جریان لزج: لوله ها و کانالها
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل هفتم:جریانهای خارجی
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل هشتم:مکانیک سیالات با کمک نکات بسیار مهم تستی و مفهومی متن کتاب فاکس
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
فصل نهم:مکانیک سیالات با کمک نکات موجود در متن و تمرینات کتاب استریتر
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : 
در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قـوانین نیـوتن , پایسـتگی تکانـه , انـرژی و تکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات نیـز بخشـی از علـم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود .اگرچه این مطالعات نیز مانند مکانیک اجسام صلب بر اساس قوانین اصلی مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد:
1. خواص و ویژگیهای سیالات با جامدات متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال تغییر می کند .
2. در مکانیک جامدات معمولا حرکت اجسامی با جرم و ابعاد مشخص بررسی میشود ولی در مکانیک سیالات مطالعـه ی حرکت پیوسته ی سیال , به صورت یک جریان مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در مکانیک اجسام صلب مسیر حرکـت ذره مشخص است ولی در مکانیک سیالات این مسیر نا مشخص و امکان مطالعه ی حرکت ذره ی منفرد وجود ندارد . در نتیجه با توجه به نکات بالا حل کامل معادلات حرکت سیالات معمولا امکان پذیر نیست و در معادلات نظری آن ضروری است که فرض هایی در نظر گرفته شود تا در عمل این معادلات به معادلات آسانتری تبدیل شـود . بنـابراین اسـتفاده از نتایج نظری بدست آمده هنگامی مسیر خواهد شد که آنها را با آزمایشهای تجربی تصحیح و تکمیل کرد .
خواص سیال: 
خواص لزجت و چگالی در جریان درون کانالهای باز و بسته و جریان در اطراف اجسام شناور در سیال نقـش اصـلی را در مکانیک سیالات ایفا می کنند.
محیط پیوسته: 
در بررسی جریان سیالات , ساختمان واقعی مولکولی را می توان به شکل یک فضــای پیوسته در نظـر گرفـت کـه آن را محیط پیوسته می نامند . به عنوان مثال , سرعت در هر نقطه در فاصله بین دو مولکول برابر با صفر است و زمانی دارای سرعت می شود که مولکولی دیگر این فاصله خالی را اشغال کنـد . در محاسبه ی ویژگیهای سیال , می تـوان عـلاوه بـر نظریه ی مولکـولی همـراه با حرکات مولکولی ,روابط پیوستـگی را نیز مورد استفاده قرار دارد. در گازهای رقیـق، ماننـد آتمسفر در ارتفاع 80 km از سطح دریا، از نسبت مسیر پویش آزاد متوسط گاز به عنوان یکـی از مشخصـه هـای طـولی» جسم یا مجرای عبور گاز جهت تشخیص نوع جریان استفاده به عمل می آید. هنگامی که نسـبت مـذکور خیلـی کوچـک باشد، رفتار جریان گاز را دینامیک گاز میگویند و رفتار لحظات بعدی را جریان لغزش می نامند. 
نکته مهم: وقتی که این نسبت خیلی زیاد باشد حرکت را جریان آزاد مولکولی می نامند. 
مسیر پویش آزاد: 
مسیر پویش آزاد مسافت متوسطی است که یک مولکول بین دو برخورد متوالی طی می کند. 
تعریف سیال: 
سیال ماده ای است که در اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تـنش برشـی متوسـط برابـر بـا تقسیم نیروی برشی بر سطح است .
مجموعه تست 

1 کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟
1) برای کلیه سیالات ویسکوزیته یک خاصیت سیال است.
2) فقط برای سیال نیوتنی ویسکوزیته خاصیت سیال محسوب می شود.
3) برای سیال نیوتنی ویسکوزیته وابسته به تنش برشی است.
4) برای سیال نیوتنی ویسکوزیته فقط به شدت برشی بستگی دارد.


2 - سیالی با منحنی جریان زیر از داخل لو لهای به قطر D و به طول L عبور میکند. اگر دبی جریـان دو برابر شود، افت فشار در لوله چگونه تغییر میکند؟ 
1 ) نصف میشود          2 ) تغییر نمیکند 
3 ) دو برابر میشود       4) کمتر از دو برابر تغییر میکند 


3- فشار مطلق در بالای سطح یک مایع در یک ظرف بسته 15KPa - میباشد. تقریباً در چه عمقیاز مایع فشار صفر میباشد؟ (چگالی مایع S = 5/1 ) میباشد 

 10/0 ( 4                100 (0/ 3               0/1( 2              10 (0/ 1


4 - بار انرژی موردنیاز یک پمپ براساس فرمول برنولی 5 متر به دسـت آمـده اسـت. اگـر میـزانجریان آب از این پمپ 20 کیلوگرم بر ثانیه باشد، توان پمپ چند وات خواهد بود ( ) 
 981/0 ( 4              9810 ( 3                81/9  (2              981 (1


5-کدام جمله در مورد « سطوح افقی سیالات غیرقابل تراکم، دارای فشارهای یکسان هستند »صحیح است؟
1) در مورد سیالات ساکن صادق است.
2) بسته به نوع سیال دارد و نمیتوان قضات کلی در مورد آن داشت.
3) علاوه بر سیالات ساکن در مورد سیالات دارای حرکت نیز صادق است.


6 - کدام یک از جریانهای زیر ویسکوز نیست؟ 
1) جریان روی سطح       2) جریان در لوله 3 )     جریان در کانال      4 ) جریان باد


7 - سطح سیالی که در یک بشکه قرار گرفته دارای شیب است. شـتاب حرکـت ایـن
بشکه چند برابر g میباشد؟ 
1/0  (4                    20 ( 3                   2 (2/0                  10 (1

و...


قیمت : 39000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 37830 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مکانیک سیالات

جزوه مکانیک سیالات 1

جزوه مکانیک سیالات 2

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته

دانلود جزوه مکانیک سیالات

جزوه مکانیک سیالات کنکور

جزوه مکانیک سیالات کنکور ارشد

جزوه مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه مکانیک سیالات دانشگاه پیام نور

جزوه مکانیک سیالات دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :39000 تومان

با 3 % تخفیف :37830 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 499
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 96
حجم 6/3 مگابایت
دسته جزوه