جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ،در قالب pdf و در 183 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


MUSCLE ACTIVITIES
فعالیت ماهیچهای
لغات متن 1
GASTRIC GLANDS
غدد گوارشی
 لغات متن 2
LISTERIA
لیستریا
 لغات متن 3
FERMENTATION
تخمیر
لغات متن 4
BACTERIA
باکتریها
 لغات متن 5
CAFFEINE EFFECTS
اثرات کافئین
لغات متن 6
FOOD
غذا
لغات متن 7
ENERGY FROM THE SUN
انرژی خورشیدی
لغات متن 8
MILK PRODUCTION
تولید شیر
لغات متن 9
COLOR AND FEELINGS
رنگها و احساسات
 لغات متن 10
زنجیره های غذایی
 لغات متن 11
FERTILIZERS
کودهای شیمیایی
لغات متن 12
WEATHER FOR FARMING
آب و هوا برای کشاورزی
لغات متن 13
THE MYSTERIOUS POWER OF THE BRAIN
قدرت اسرارآمیز مغز
 لغات متن 14
THE MINERALS WE USE
مواد معدنی مورد استفاده 
لغات متن 15
THE PARTS OF A FLOWER
بخشهای یکگل لغات متن 16
 LACTIC ACID BACTERIA AND LACTIC ACID FERMENTATIONS
باکتریهای اسیدلاکتیکو تخمیرهای اسید لاکتیک
لغات متن 17
THURINGIENSIS BACILLUS
باسیلوستوری نجنسیسلغات متن 18
THE CELLS AS FUNCTIONAL AND STRUCTURAL UNITS
سلولها به عنوان واحدهای ساختاری و عملکردی لغات متن 19
 VIRUSES
ویروسها
لغات متن 20
.EXTENDED - SPECTRUM BETA –LACTAMASES
بتالاکتامازهای وسیع الطیف
لغات متن 21
.THE SIZE, SHAPE, AND ARRANGEMENT OF BACTERIAL CELLS
اندازه، شکل و ترتیب سلولهای باکتریایی
لغات متن 22
ساختار ویروسها 
لغات متن 23
THE BACTERIA (KINGDOM PROCARYOTAE)
باکتریها (شاخه پروکاریوتها)
لغات متن 24
 GENERAL PROPERTIES OF VIRUSES
ویژگیهای عمومی ویروسها
 لغات متن 25
AN OVERVIEW OF PROKARYOTIC CELL STRUCTURE
ساختار و نقشسلول پروکاریوتی
لغات متن 26
ROLE OF NITROGEN IN THE BIOSPHERE
نقش نیتروژن در کره زیستی (زیستکره)لغات متن 27
BURNS
سوختگیها

لغات متن 28
RESPIRATION AND PHOTOSYNTHESIS
تنفسو فتوسنتز
 لغات متن 29
لغات و اصطاحات مهم زبان تخصصی
مجموعه تست های زبان تخصصی
پاسخنامه مجموعه تست های زبان تخصصی


قسمتی از متن جزوه:


 Muscle activities

The skeletal muscle mass accounts for over 50 percent of the total oxygen consumption in the resting human being and up to 90 percent during very active muscular work. The metabolism of skeletal muscle is primarily specialized to generate ATP as the immediate 
source of energy for contraction and relaxation. Moreover skeletal muscle is adapted to do its mechanical work in an intermittent fashion, on demand. Sometimes skeletal muscles must deliver an enormous amount of work in a very short time, as in a 100 meter sprint. 
Skeletal muscles can use glucose, free fatty acids of ketone bodies as fuel, depending on the degree of activity. In resting muscle the basic fuels are free fatty acids and ketone bodies, carried from the liver via the blood. These are oxidized and degraded to yield 
acetyl-CoA, which enters the citric acid cycle for oxidation to CO2. 


فعالیت ماهیچهای 
ماهیچه اسکلتی در انسان در حال استراحت متجاوز از 50 درصد و در انسانی که در حال کار عضلانی بسیار فعال (بسیار سخت) میباشد، بیش از 90 درصد مصرف کل اکسیژن را به خود اختصاص میدهد. سوخت و سـاز (متابولیسـم) عضـلهاسکلتی در اولویت اول وابسته به تشـکیل ATP اسـت کـه بـه عنـوان منبـع ضـروری انـرژی بـرای انقبـاض و انبسـاط (استراحت) ماهیچه است. علاوه بر این ماهیچه اسکلتی طوری سازگاری پیدا کرده است که به محض نیـاز کـارش را بـه صورت متناوب انجام دهد. گاهی اوقات ماهیچههای اسکلتی ناچار هسـتند کـه بخـش بزرگـی از کـار را در مـدت زمـان کوتاهی انجام دهند. به عنوان مثال در دو صد متر. 
برحسب میزان فعالیت، ماهیچههای اسکلتی میتوانند گلوکز، اسیدهای چرب آزاد، اجسام کتـونی را مـورد اسـتفاده قـرار دهند. در ماهیچههایی که در حال استراحت هستند، سوخت اصلی مورد استفاده، اسیدهای چـرب آزاد و اجسـام کتـونی است که توسط خون از کبد آورده میشوند. این مواد به منظور تولید استیل کوانزیم acetyl – CoA) A ) اکسید شده و تجزیه میگردند که برای اکسیده شدن به CO2وارد چرخه سـیتریک اسـید مـیشـوند.
لغات متن 2 
Gas گوارشی غدد tric glands
rete ترشح کردن Sec
tain دارا بودن ، حاوی بودن Con
هضم کردن، فرو بردن، بلعیدن ingest 
حمایت کردن، کمک کردن، پشتیبانی کردن aid 
timulate برانگیختن، تحریک کردن S
سوزش دادن، برانگیختن، آسیب زدن، زخم کردن، آزرده کردن irritate
 مخاط mucosa
 ماده لزج، خلط، ماده مخاطی mucus
fundus رحم 
بجای دیگر، در جای دیگر elsewhe
 re
it زیر واحد Subun
un واحد it
join متصل شدن، ملحق شدن 
B پل ridge
تحریک کردن، تکان دادن، حرکت، جنبش، حرکت 
 stir
junction ارتباط، اتصال 
tight محکم، سخت 
نگهداری کردن، محافظت کردن P
 rotect
انجامیدن، منجر شدن، ختم شدن 
 tend
مجموعه تست های زبان تخصصی
1-during a long trip, when one becomes drowsy, he should putt of the road to rest.
a- Sleepy b- Sick c- lost d- bored
2- In recent years many people have sued doctors.
a- checked b- brought to court c- given gifts to d- failed to pay
3- there is a fierce competition among certain Iranian football teams.
a- Hostility b- friendship
c- rivalry d- reconciliation
4- if you continue to be absent from your classes, we will have to notify your 
sponsor.
a- Visit b- change c- inform d- invite
5- Please detach the advertisement and mail it with a check for 3 hundred Tomas to 
above address.
a- Locate b- separate c- copy d- complete
6- when the king gave up his throne, his son tried to succeed him.
a- Exploited b- neglected c- abused d- abdicated
7- the teacher postponed the examination because he had to attend a seminar.
a- put off b- put away c- put out d- put back
8- A laser beam is nosed to penetrate even the hardest substances.
a- Light up b- repair c- identify d- pass through

پاسخنامه مجموعه تست های زبان تخصصی

و...
 


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه زبان تخصصی زیست شناسی

دانلود جزوه زبان تخصصی زیست شناسی

کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

دانلود کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

جزوه زبان تخصصی زیست شناسی کنکور

جزوه زبان تخصصی زیست

زبان تخصصی زیست

جزوه زبان تخصصی زیست دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زبان تخصصی زیست دانشگاه پیام نور

جزوه زبان تخصصی زیست دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 183
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 89
حجم 1/4 مگابایت
دسته جزوه