جزوه ایمنی شناسی رشته زیست شناسی

 جزوه ایمنی شناسی رشته زیست شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه درمورد ایمنی شناسی رشته زیست شناسی است که با فرمت pdf در 260 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیح کامل

فهرست مطالب :


خصوصیات کلی پاسخهای ایمنی 
ایمنی ذاتی و اکتسابی
انواع پاسخهای ایمنی اکتسابی
خصوصیات اصلی پاسخهای ایمنی اکتسابی 
اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی
نگاهی بر پاسخهای ایمنی در برابر میکروبها
پاسخ زودرس ایمنی ذاتی در برابر میکروبها 
پاسخ ایمنی اکتسابی 
شناسایی آنتیژن توسط لنفوسیت ها 
و حذف میکروبهای درون سلولی T ایمنی وابسته به سلول: فعال شدن لنفوسیتهای
و حذف میکروبهای خارج سلولی B ایمنی هومورال: فعال شدن لنفوسیتهای
خاطره ایمونولوژیک
تستهای آزمونهای جامع علوم پایه 
پاسخ تستهای بخش اول
 (MHC) مجموعه اصلی سازگاری بافتی
کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی و نقشآن در پاسخهای ایمنی
ویژگیهای کلی ژنهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی
ساختمان مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی
مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس یک
مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس دو 
اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی
اساس مولکولی اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی
سازمانبندی ژنومی مجموعه اصلی سازگاری بافتی
MHC بروز مولکولهای
 T آمادهسازی و عرضه آنتیژن به لنفوسیت
CD4+ یاور T عرضه آنتیژنها به لنفوسیتهای
مجموعه تست
پاسخ تستهای بخش دوم
بلوغ فعال شدن و تنظیم لنفوسیتها 
بلوغ لنفوسیتها و بروز ژنهای گیرنده آنتیژن 
ویژگیهای کلی بلوغ لنفوسیتها 
تحمل ایمونولوژیک (تولرانس)
ویژگیهای کلی و سازوکارهای ایجاد تحمل ایمونولوژیک 
.T تحمل در لنفوسیتهای
ناکارایی در نتیجه شناسایی آنتیژنهای پپتیدی جهش یافته
با مرگ سلولی پس از فعال شدن T حذف سلولهای
سرکوبگر T القای تحمل با لنفوسیتهای
نادیده انگاری در رده لنفوسیتی
القای تولرانس با آنتیژنهای بیگانه پروتئینی
 B ایجاد تحمل در لنفوسیت های
B ایجاد تحمل مرکزی در لنفوسیت های
B تحمل محیطی در سلولهای
هموستاز در سیستم ایمنی: توقف پاسخهای ایمنی طبیعی 
مجموعه تست 
پاسخ تست 
مکانیسمهای عملیاتی ایمنی سلولی 
انواع واکنشهای ایمنی با واسطه سلول 
واکنشهای حساسیت شدید نوع تأخیری
مکانیسمهای عملیاتی سیستم ایمنی هومورال
مروری بر ایمنی هومورال 
خنثی سازی میکروبها و سموم میکروبی 
اپسونیزاسیون (تسهیل بلع) با واسطه آنتیبادی و بیگانه خواری
سلولهای بیگانه خوار 94 Fc گیرندههای
سلولکشی با واسطه سلول به وسیله آنتیبادی
پاکسازی کرمهای انگلی با واسطه آنتیبادی 
سیستم کمپلمان
مسیرهای فعال شدن کمپلمان
مسیرهای آلترناتیو
مسیر کلاسیک
مسیر لکتین
مراحل نهایی فعال شدن کمپلمان 
گیرندههای پروتئینهای کمپلمان 
تنظیم فعالیت کمپلمان 
نوعی پروتئین غشایی به نام MAC تشکیل CD را مهار میسازد. 
عملکردهای کمپلمان
اپسونیزاسیون و بیگانه خواری
تحریک پاسخهای التهابی
اختلالات چند سیستمی همراه با نقص ایمنی: آتاکسی تلانژکتازی
راهکارهای درمانی برای نقایص ایمنی مادرزادی
نقایص (ثانویه) ایمنی اکتسابی
ویروس نقص ایمنی انسانی و سندرم نقص ایمنی اکتسابی 
HIV ویژگیهای مولکولی و بیولوژیکی
چرخه زندگی ویروس
مجموعه تست
پاسخ تست
فیزیک پزشکی 
-1 نور و کاربردهای آن در پزشکی
-2 فیزیک بینایی 
قدرت تفکیک
ناهنجاریهای بینایی 
وسایل مهم چشم پزشکی 
-3 جریانهای پرفرکانس
تولید جریانهای پرفرکانس
مدار تشدید (رزونانس) 
کاربرد در پزشکی 
(Ultra Sound) -4 امواج ماوراء صوت
امواج صوتی و مشخصات آنها 
سرعت انتشار موج 
شدت و دامنه صوت
تولید امواج ماوراء صوتی
(Resilution) توان تفکیک
برهم کنش ماوراء صوت با بدن 
روشهای تصویرگری یا ماوراء صوت
کاربردهای غیرتشخیصی 
اثرات بیولوژیکی
-5 اشعه ایکس و رادیولوژی
لامپ پرتو ایکس
مدار الکتریکی لامپ پرتو ایکس
فرآیند تولی ایکس در آند 
سیستم محدودکننده اشعه ایکس
 (Atenuation) برهم کنش ایکس با بدن
نحوه ثبت اطلاعات رادیولوژی 
کنتراست تصویر
پزشک هستهای و رادیواکتیویته 
مفاهیم پایه 
منشاء رادیواکتیویته 
واپاشی مواد رادیواکتیو 
اکتیویته 
 (half life) نیم عمر
نیم عمر بیولوژیکی و مؤثر 
عمر متوسط
رادیوداروها 
انواع واپلشی
اشعه مشخصه 
رادیوتراپی 
-7 رادیولوژی و حفاظت 
 DNA ضایعات
قانون برکونی – تری بوندو
اثرات پرتوها
عوامل بیولوژیکی مؤثر بر حساسیت پرتو 
کمیتهای پرتوگیری
قانون ده روزه

بخشی از متن جزوه :


خصوصیات کلی پاسخهای ایمنی 
عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروبهای بیماریزا است. با ایـن وجـود، حتـی عوامـل بیگانـه غیـر بیماریزا میتوانند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی شوند. به علاوه، مکانیسمهایی که به طور طبیعـی افـراد را در برابـر عفونت محافظت میکنند و عوامل خارجی را حذف مینمایند، خود قادر به ایجاد آسیب بافتی و بیماری در برخی شرایط خاص میباشند. از این رو، تعریف دقیقتر ایمنی عبـارت اسـت از واکنشـی در برابـر عوامـل بیگانـه نظیـر میکـروبهـا و ماکرومولکولهایی از قبیل پروتئینها و پلی ساکاریدها، بدون در نظر گرفتن نتیجه فیزیولوژیک یا پاتولوژیک آن واکنش. 
از دهه 1960 تاکنون، دگرگونی عمیقی بر درک ما از سیستم ایمنی و عملکـرد آن بـه وجـود آمـده اسـت. پیشـرفت در روشهــای کشــت سـلولی (شـامل تولیــد آنتـیبــادی منوکلونـال، ایمونوشــیمی، روشهــای تولیـد DNA نوترکیــب، کریستالوگرافی با اشعه X و تولید حیواناتی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شـده انـد (بـه خصـوص مـوشهـای دارای ژن انتقالی و ناک اوت)، ایمونولوژی را از یک علم بسیار توصیفی به گونهای تغییر داده اند که در آن پدیدههای مختلف ایمنی از لحاظ ساختاری و بیوشیمیایی قابل توضیح هستند. در این فصل، پیرامون صفات کلی پاسخهای ایمنی صـحبت کـرده، به معرفی مفاهیمی که بنای ایمونولی نوین را گذاشتهاند میپردازیم. 


تستهای آزمونهای جامع علوم پایه 

1- تعداد کدامیک از سلولهای زیر در گردش خون محیطی بیشتر است؟ 
الف) سلول IgG            ب) T Cell 
K Cell (د                      B Cell (ج

2- لنفوسیتهای T کمک کننده Helper-T-Cells بـا کـدامیک از نشـانههـای (Markers) غشـای زیـرشناخته میشوند 
CD8 الف) 
CD4 ب) 
ج) C3 Re ceptor     د) ایمونوگلبولین غشایی 

3- کودکی علیه واکسن خوراکی فلج اطفال ایمن شده است. این نوع ایمنی چگونه توصیف میگردد؟ 
الف) ایمنی غیرفعال paccive ایجاد شده به صورت طبیعی 
ب) ایمنی غیرفعال به صورت اکتسابی 
ج) ایمنی ایجاد شده به صورت طبیعی 
د) ایمنی فعال القا شده به صورت اکتسابی 

4- پاسخ ایمنی به آنتیژنی که به صورت درون پوست intra-Dermal تزریق شده است توسط کدام بافـت لنفاوی انجام میگیرد؟ 
الف) تیموس               ب) طحال 
ج) گره لنفاوی              د) مغز استخوان 

5- کدامیک از اعضای لنفاوی زیر مستقیماً در دفاع علیه عفونتهای لثه، دندانها، و حلق و حنجره شـرکتدارند؟ 
الف) آدنوئید           ب) پلاکتهای پییر 
ج) لوزه کامی        د) مونوسیت  

6- کدامیک از سلولهای زیر یک لنفوسیت محسوب میشود؟ 
الف) سلول کوپفر           ب) سلول NK 
ج) سلولهای لانگرهانس   د) مونوسیت 

پاسخ تستهای بخش اول 
1- ب 
2- ب 
3- د 
4- ج 
5- ب 
6- ب
و...


قیمت : 32000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه ایمنی شناسی

جزوه ایمنی شناسی دامپزشکی

جزوه ایمنی شناسی عملی

دانلود جزوه ایمنی شناسی

دانلود جزوه ایمنی شناسی دامپزشکی

جزوه ایمنی شناسی رشته زیست شناسی

جزوه ایمنی شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه ایمنی شناسی دانشگاه پیام نور

جزوه ایمنی شناسی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :32000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 260
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 106
حجم 3/9 مگابایت
دسته جزوه