مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

توضیح کوتاه

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 205 صفحه.

توضیح کامل

مجموعه تست زیست شناسی 


این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 205 صفحه.

 

بخشی از مجموعه تست دروس :


زیست شناسی سلولی و مولکولی 
1- کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده میشود؟ 
1) متیل و کاهش آن در     2 DNA) میتلاسیون یوراسیل 
3) متیلاسیون آدنین       4) متیلاسیون سیتوزین 
2- احتمال اینکه یک کراسینگ اور بین دو ژن رخ دهد بستگی به کدام عامل دارد؟ 
1) فاصله بین دو ژن                   2) فعالیت دو ژن 
3) دو ژن چقدر از سانتروزوم فاصله دارند.   4) چگونگی بستهبندی کرومرها در هسته 
DNA -3 میتوکندریایی پستانداران به کدام طریق همانندسازی میکند؟ 
1) از یک جایگاه (ori) بطریق دو طرف 2)       از دو جایگاه (ori) مختلف و تا انتها در یک جهت 
3) از دو جایگاه (ori) مختلف و در نهایت در دو جهت    4) از چندین جایگاه بطریق دو طرفه شبیه کروموزومهـای هسته ای 
4- ترمیم بخشهای آسیب دیده از پرتوهای فرابنفش در یوکاریوتها به عهده DNA پلیمراز ........ است. 
 g (4              d (3            b (2            e (1
5- کدام پدیده در بازسازی پوشش هسته ای نقش اساسی دارد؟ 
1) اتصال مجدد رشته های کروماتین با لامین   2 B) دفسفریلاسیون لامیناها 
3) فسفریلاسیون لامینای            4 B, A) فسفریلاسیون لامیناها 


بیوشیمی 
31- کدام آنزیم باعث ارتباط میان گلیکولیز و سیکل سیتریک اسید میشود؟ 
1) استیل کوآنزیم آسنتتاز        2) لاکتات دهیدروژناز        3) استیل دهیدروژناز    4) پیروات دهیدروژناز 
6- کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین شرکت میکند؟ 
 K (4                D (3                B1(2                 A (1
7- مرحله کنترلی مهم در بیوسنتز کلسترول کدام است؟ 
1) تشکیل اسکوالن توسط اسکوالن سنتتاز 
2) تشکیل استواستیل کوآنزیم آ از استیل کوآنزیم آ 
3) تشکیل موالونیک اسید از هیدروکسی متیل کلوتاریل کوآنزیم آ 
4) حلقوی شدن اسکوالن به لانوسترول 
8- کدام یک از نقایص آنزیمی (ژنتیکی)، منجر به بیماری آلبینیسم میشود؟ 
1) آرژنینوسوکسینات لیاز          2) تیروزیناز 
3) سیتاتیونین-b- سنتتاز          a (4 - آمینوآدیپیک سمی- آلدئید دهیدروژناز 
9- نقش Valinomycine در مهار سنتز ATP چگونه است؟ 
1) جدا کردن اکسیداسیون از فسفریلاسیون       2) مهار Adenine numleotide translocase C1
3) مهار کمپلکس        4) F0) مهار انتقال الکترون از سیتوکروم b به سیتوکروم
میکروبیولوژی 
10- کدام گزینه بهترین آزمون برای تشخیص استافیلوکوک بیماریزاست؟ 
1) کواگولاز       2) تخمیر مانیتول 
3) لیپاز            DNASE (4 (دزوکسی ریبونوکلئاز) 
11- کدام گروه از باکتریهای زیر فاقد آنزیم سوپراکسید دسموتاز هستند؟ 
1) باکتریهای هوازی اجباری                          2) باکتریهای بیهوازی اختیاری 
3) باکتریهای بیهوازی مقاوم در برابر هوا      4) باکتریهای بیهوازی اجباری 


مجموعه ی گیاه شناسی 
121- برگهای مرکب شانهای منحصراً در کدام تیره دیده میشود؟ 
Cornaceae (4      Fagaceae (3        Juglandaceae (2       Betulaceae (1
122- کدام یک از مجموعههای سردهای زیر، گیاهان آبزی با برگهای فراهم را شامل میشود؟ 
Ruppia, Hydrilla, Potamogeton (2 Nasturtium, Nelumbo, Ceratophyllum (1
Elodea, Zannichellida, Batrachium (4 Ceratophyllum, Myriophyllum, Hydrilla (3
123- کدام گیاه از تیره نخل (Arecaceae) به صورت خودرو در ایران میروید؟ 
Washingtonia (4       Nanorrhops (3          Chamaerops (2        Cocos (1
124- جنسهای (سردههای) Geranium و Erodium با کدام صفات از هم جدا میشوند؟ 
1) در Geranium پرچمهای زایا معمولاً 10 عدد ولی در Erodium پرچمهای زایا 5 عدد که به طور متنـاوب بـا 5 ناپرچمی قرار گرفته اند. 
2) در Erodium طول برگها برابر عرض میباشند ولی در Geranium طول برگها بلندتر از عرض برگ میباشند. 
3) در Geranium گلها به صورت منظم ولی در Erodium گلها نامنظم میباشند. 
4) در Erodium میوهها دارای زواید بلند فنری شکل میباشند ولی در Geranium میوه ها فاقد زایده میباشند.


مجموعه جانورشناسی 
Hemocoel -151 را در کدام یک از شاخههای جانوری زیر مشاهده میشود؟ 
1) بندپایان- کرمهای حلقوی           2) بندپایان- اکثر نرمتنان 
3) حشرات- نرمتنان                      4) حشرات- کرمهای حلقوی 
152- رشته های پروتوپلاسمی (Microvilli) در کدام گروه از تاژکداران مشاهده میشود؟ 
1) داینوفلاژله   2) متامونادا   3) کینتوپلاستیدا     4) کوآنوفلاژله 
Vorticella -153 از نظر قرار گرفتن مژههای روی بدن در کدام گروه قرار میگیرد؟ 
Spirotriches (4    Holotriches (3    Peritiches (2    Chonotriches (1
154- کدام پدیده در تولیدمثل Opalinata مشاهده می شود؟ 
Plasmotomy (4   Conjugation (3     عرضی تقسیم (2    اسپور تولید (1
 
بیوفیزیک 
181- کدام گزینه از نظر بیان ترمودینامیکی در واکنش آبگریز برقرار است؟ 
 DG >0 0 , SD < (4 DG >0 0 , SD > (3 DG <0 0 , SD > (2 DG <0 0 , SD < (1
182- توتامر چیست؟ 
1) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است. 
2) ملکولهای نیتروژندار که در ساختمان آنها عامل آمین جابجا گردیده است. 
3) ملکولهای قندی حلقوی که در ساختمان آن ها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است. 
4) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروژن عامل هیدروکسیل جابجا گردیده است. 
183- کدام گزینه در مورد ریبوزوم صحیح است؟ 


فیزیولوژی گیاهی 
211- قارچهای میکوریزی اکتوتروف در چه گیاهانی بیشتر دیده میشود؟ 
1) بازدانگان      2) تک لپه ای ها 3)      نهانزادان آوندی     4) نهاندانگان 
212- گرهکهای ساقهای تثبیت کننده ازت در کدام یک از گیاهان دیده میشود؟ 
1) لوبیا     2) گندم     3) گونرا     4) نیشکر 
213- نقش لگ هموگلوبین در فرآیند همزیستی ازت در گرهک های ریشهای گیاهان خانوده بقولات چیست؟ 
O2 به سلولهای فعال گرهکی 2) کنتر غلظت O2 در سلولهای فعال گرهکی 


فیزیولوژی جانوری 
241- در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟ 
1) آسیب ناحیه بروکا موجب آفازی حرکتی میشود. 
2) پیام ورودی از قشر مخچهای به هستههای عمقی آن از نوع تحریکی است. 
3) مسیر ماده سیاه- جسم مخطط گاباارژیک است. 
4) تحریک عقدههای قاعدهای مغز موجب هیپرتونی (افزایش تونوس عضلانی) میشود. 


ژنتیک 
61- اگر کروموزومهای یک سلول در محلول حاوی آنزیم DNase قرار گیرند کدام ناحیـه کرومـاتین بـویژه مورد هضم قرار میگیرند؟ 
1) پروموتر ژنهای در حال رونویسی فعال      2) نواحی سانترومری 
3) نواحی ختم رونویسی                             4) نواحی ترجمه نشوندهی انتهای¢5 

همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

 


قیمت : 25000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 24250 تومان


کلمات کلیدی


مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

دانلود مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

مجموعه تست زیست شناسی

دانلود مجموعه تست دروس زیست شناسی

دانلود تست دروس زیست شناسی

دانلود مجموعه تست دروس

نمونه سوالات زیست شناسی

سوالات زیست شناسی

نمونه سوالات دروس زیست شناسی

کنکور زیست شناسی

آزمون زیست شناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

با 3 % تخفیف :24250 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 205
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 67
حجم 3/3 مگابایت
دسته جزوه