جزوه ایمنی شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی

جزوه ایمنی شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه درمورد ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی است که با فرمت پی دی اف در 312 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور .

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:آنتی ژنANTIGEN

فصل دوم : مجموعه اصلی سازگاری بافتی وعرضه آنتی ژن

فصل سوم:سایتوکاین هاCYTOKINES

فصل چهارم (لنفوسیت هایT) لنفوسیت T

فصل پنجم :لنفوسیتهای Bو آنتی بادیها

فصل ششم:سیستم کمپلمان

فصل هفتم:ازدیاد حساسیت HYPERSENSITIVITY

فصل هشتم:ایمونولوژی پیوند

فصل نهم:ایمنی ذاتیINNATE/NATURAL/UNSPECIFIC IMMUNITY

فصل دهم :ارگانهای لنفاوی

فصل یازدهم:مقدمه و کلیات

فصل دوازدهم:جمع آوری نمونه وتشخیصآزمایشگاهی

فصل سیزدهم : بیماریهای قارچی سطحی

فصل چهاردهم: بیماریهای قارچی جلدی CUTANEOUS MY COSIS

فصل پانزدهم : بیماریهای قارچی زیر جلدی


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول :آنتی ژن Antigen
تعریف آنتی ژن :

متصل ( BCR) B یا گیرنده سلول ( TCR )T آنتی ژن مولکولی است که می تواند به طور اختصاصی به گیرنده سلول شود.
- انواع آنتی ژن ازنظر منشأ
آنتی ژن می تواند دارای منشأ داخلی ( انروژنوس) یا دارای منشأ خارجی ( اگزوژنوس) باشد . ازآنتی ژن های دارای منشأداخلی می توان به آنتی ژن های تومورال واز آنتی ژن های دارای منشأ خارجی می توان به آنتی ژن هایمیکروارگانیسم ها اشاره کرد .
- ماهیت وجنس آنتی ژن
آنتی ژن ها معمولاً مولکولهای بزرگ ودارای ساختارپیچیده هستند وتوسط سیستم ایمنی بدن بعنوان مولکولهای بیگانه یا غیر خودی تلقی می شو ند . اولین ویژگی از یک آنتی ژن که مورد شناسایی سیستم ایمنی قرار می گیرد شکل فضاییآن است نه ماهیت فیزیکوشیمیایی آن .
آنتی ژن مجموعه ای است از ترکیبات آلی شامل پرویئین ، قند ، چربی واسید نوکلئیک ولیکن آنتی ژن ها عمدتاً پروتئینی یا پلی ساکاریدی و( قند ) ، هستند وبخش عمده یک مولکول آنتی ژن را پروتئین تشکیل می دهد .
- ویژگی های ایمونولوژیکیکمولکول آنتی ژن
است . BCR یا TCR به معنای توانایی یک مولکول دراتصال اختصاصی به : ( Antigenicity ) -1 آنتی ژنیسیته
به معنای توانایی یک مولکول در تحریک پاسخ ایمنی اختصاصی است : ( Immunogeniticity ) -2 ایمونوژنیسیته. برای اینکه یک مولکول بتواند دارای این ویژگی باشد ( ایمونوژن باشد) باید بتواند به گیرنده های آنتی ژنی لنفوسیت ها
باشد ) بنابراین می توان گفت هرمولکول ایمونوژن ، الزاماً یک آنتی ژن است ولیکن یک مولکول Ag متصل شود(باید آنتی ژن ممکن است ایمونوژن نباشد .بعبارت دیگر آنتی ژنیسیته شرط ایمونوژنیسیته است ولی ایمونوژنیسیته شرط
آنتی ژنیسیته نمی باشد . ضمناً ایمونوژنیسیته ویژگی ذاتی یک مولکول نیست وبه ویژگی ها وشرایط بیولوژیک میزبانوابسته است .
تمایز بازوفیل ها و مست سل ها وائوزینوفیل ها می باشد . همانطورکه ذکر شد یک آلرژن می تواند بطوراختصاصی پاسخایمنی راتحریک کند ، بنابراین یک آلرژن حتماً دارای ویژگی های آنتی ژنیسیته وایموژنیسیته می باشد .
به معنای توانایی یک مولکلول درالقاء بی پاسخی اختصاصی سیستم ایمنی می : ( Tolergenicity ) -4 تولرژنیسیته باشد بعبارتی یک مولکلول تولرژن فاقد ویژگی ایمونوژنیسیته می باشد .
- اپی توپ
لنفوسیت ها نمی توانند باکل یک مولکول ، میان کنش انجام دهند . بلکه بواسطه شناسایی نواحی کوچکتر از یک
مولکول آنتی ژنیک که اپی توپ نامیده می شوند باآن مولکول ، میان کنش انجام می دهند . بعبارت دیگر ، اپی توپ کوچکترین واحد آنتی ژنیک یک مولکول است که توسط سیستم ایمنی شناسایی می شود . اپی توپ ها تحت عنوان
یک مولکول آنتی ( Active regions ) ونقاط فعال ( Antigenic determinants ) های شاخص های آنتی ژنیک ویک نوع آنتی بادی ( مونوکلونال B یک نوع سلول ، T ژن نیز خوانده می شوند . علیه یک نوع اپی توپ ، یک نوع سلول) ایجادمی شود .بعبارت دیگر ، هر اپی توپ خاص ، منجربه تحریک پاسخ مونوکلونال سیستم ایمنی می شود.
برحسب جنس مولکول آنتی ژن ، اپی توپ می توند محصول کنارهم قرار گرفتن چند آمینواسید یا چند مونوساکاریدباشد .اگر درساختار یک اپی توپ خاص ، تغییری ایجادشود پاسخ ایمنی نیز علیه این اپی توپ ، تغییر خواهدکرد .
- انواع اپی توپ ها از نظر ساختمانی
-1 اپی توپ خطی ( ترتیبی ، پیوسته ، غیرفضایی) : دریک آنتی ژن پروتئینی ، دراثر درکنارهم قرار گرفتن چند آمینو اسید براساس ساختمان اول ، اپی توپ های خطی تشکیل می شوند . به عبارتی دیگر می توان گفت ترتیب کدون
های موجود در ژن هر پروتئین ، تعیین کننده اپی توپ های خطی آن پر وتئین می باشد . تنها پیوندهای تشکیل دهنده اپی توپ های خطی ، پیوندهای پپتیدی هستند که بین آمینو اسیدها تشکیل می شوند وساختمان اولیه هر پروتئین را
تشکیل می دهند . این اپی توپ ها به رناتوراسیون وهر عامل تخریب کننده آرایش ها ی فضایی مقاوم هستند ( حرارت وبرخی آنزیم ها ) ، یعنی با دناتوراسیون یک پروتئین ، این اپی توپ ها از بین نمی روند. در یک آنتی ژن پلی ساکاریدینیز این توپ های پیوسته دراثر درکنارهم قرار گرفتن چندمونوساکارید ایجاد می شوند .
-2 اپی توپ های فضایی ( شکلی ، غیر ترتیبی ، ناپیوسته) : این اپی توپ ها به دنبال پیدایش ساختارهای فراترازساختمان اول (ساختمان دوم، سوم وچهارم ) ایجادمی شوند . 

و...


قیمت : 34000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 32980 تومان


کلمات کلیدی


جزوه ایمنی شناسی

جزوه ایمنی شناسی دامپزشکی

جزوه ایمنی شناسی عملی

جزوه قارچ شناسی

جزوه قارچ شناسی پزشکی

جزوه قارچ شناسی دامپزشکی

جزوه قارچ شناسی گیاهی

جزوه قارچ شناسی ارشد

دانلود جزوه ویروس شناسی

جزوه ایمنی شناسی

جزوه قارچ شناسی

جزوه ویروس شناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :34000 تومان

با 3 % تخفیف :32980 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 312
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 135
حجم 4/2 مگابایت
دسته جزوه