جزوه زیست سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی

جزوه زیست سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 485 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :

مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها

فصل 1: واحد حیات

فصل دوم : روشهای مطالعه سلول

فصل چهارم: ژن و ژنوم

فصل پنجم: اسیدهای نوکلئیک

فصل ششم:اندامکها، ساختارها و زیرساختارهای سلولی

فصل هفتم:سلولهای پروکاریوت، ویروسها، و یروئیدها و پیریونها

فصل هشتم:انتقال مولکول های کوچکاز غشاء ، پمپها و کانال های غشایی

فصل نهم:دیواره اسکلتی

فصل دهم:اتصالات سلولی

فصل یازدهم:انتقال پیام میان سلولها

فصل دوازدهم:شبکه آندوپلاسمی

فصل سیزدهم:دستگاه گلژی

فصل چهاردهم:واکوئلها

فصل پانزدهم:پراکسیزمها وگلی اکسیزومها

فصل شانزدهم:لیزوزوم

فصل هفدهم:میتوکندری

فصل هجدهم:پلاست

فصل نوزدهم:ریبوزوم

فصل بیستم:همانند سازیDNA

فصل بیست و یکم: رونویسی

فصل بیست و دوم: کنترل در سطح رونویسی

فصل بیست و سوم: کنترل پس از رونویسی

فصل بیست و چهارم: چرخه سلولی و تقسیم سلولی

فصل بیست و پنجم: چرخه سلولی و کنترل آن

فصل بیست و ششم: سنتز پروتئین و جهش

مجموعه نکات :زیست شناسی سلولی مولکولی

آزمون خودسنجی:اول

آزمون خودسنجی:دوم

پاسخنامه کلیدی سوالات 

نمونه سوالات تستی

منابع


قسمتی از متن جزوه:

 


مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها 
سلول ها واحدهای اساسی موجودات زنده را تشکیل می دهند. همه ی بافتها و اندام ها از سلول ساخته شده اند. در بدن هر انسان در حدود 60 تریلیون سلول ( که هر گروه نقشی اختصاصی در اجتماع سازمان یافتـه ی بـدن دارنـد) در حـال
همکاری با هم هستند. در موجودات زنده ی تک سلولی همه ی کارهای حیاتی درون این بسـته ی میکروسـکوپی انجـام می شود. 
سلول های پروکاریوت و یوکاریوت 
یکی از تفاوت های اساسی این دو که باعث اختلاف نام آنها شده است، این است که پروکاریوت هـا فاقـد غشـای هسـته هستند. غشای هسته در همه ی سلول های یوکاریوتی وجود دارد. 
باکتریها پروکاریوت هستند و در میان آنها ، سیانوباکتری ها و باکتری های رشته ای پیچیده ترین سـاختار را نشـان مـیدهند. 
اندامک های سلول های یوکاریوتی و کار آنها 
سلول های یوکاریوتی را معمولا غشای پلاسمایی که نازک و محکم است و نفوذ پذیری انتخابی دارد، محاصره مـی کنـد. 
این غشا عبور مواد را بین سلول و محیط تنظیم می کند. 
نکته: در بعضی سلول ها مانند سلول های عصبی ، غشای پلاسمایی به شکل زائـده هـای انگشـت ماننـدی بنـام ریزپـرز درآمده است. ریزپرزها سطح سلول ها را افزایش می دهند. 


نمونه سوالات تستی 
1- پوشش سطح بیرونی پلاسمالم چه نام دارد و از چه ترکیبی است؟ 
 1) اکستانسین- پلی ساکارید               2) اکستانسین-هیدروکسی پرولین 
 3) گلیکوکالیکس- گلیکوپروتئین           4) گلیکوکالیکس- گلیکولیپید 


2- تونوفیلامان ها در کدام ساختار دیده می شوند؟ 
 1) تاژک       2) دسموزوم            3) پلاسمودسم        4) اسکلت سیتوپلاسمی 


3- کدام اتصال در ناحیه قاعده سلول وجود دارد؟ 
 Hemi Desmosome (4 Tight Desmosome (3 Disc Desmosome (2 Belt Desmosome (1 


4- کدام اتصال سلولی به صورت Mucula adherence است؟ 
 tight junction (2                gap junction (1 
 Basement membrane (4                Desmosome (3 


5- عامل اتصال پلاک های موجود در دسموزوم ها چیست؟ 
 1) اکتین              2) کلاترین             3) گلیکوفورین              4) کادهرین 


6- در دسموزوم ها cadherinها توسط چه پروتئینی به رشته های اکتین متصل می شوند؟ 
 Talin (4             Catenin (3                Fimberin (2               Ankyrin (1 


7- فیبرونکتین جزء کدام گروه از مولکول های چسباننده سلولی است؟ 
 ECM (4               JAMs (3                   SAMs (2                 CAMs (1 


8- در کدام یک از سلول های بافت های ذکر شده اتصال منفذدار "gap junction" دیده می شود؟ 
 1) اپیتلیوم روده 2) بافت پوششی پوست 3) آندوتلیوم مویرگ 4) کپسول بومن 


پاسخنامه سوالات تستی 
1- گزینه 3 و 4 صحیح است. 
2- گزینه 2 صحیح است. 
3- گزینه 4 صحیح است. همی دسموزوم از نظر ریختی شبیه دسموزوم است ، اما عملکردی کاملا متفاوت دارد همی دسموزوم در مناطقی وجود دارد که سلول ها با لامینای پایه ای یا در کشت بافت به دیواره ظرف کشت متصل می شوند. 
4- گزینه 4 صحیح است. دسموزوم ها یا چسبندگی موضعی (Mucula adherence) که به آنها spotdesmosomes می گویند ، اسکلت سلولی دو سلول را از طریق رشته های حد واسط به هم متصل می کنند. 
5- گزینه 3 صحیح است. کادهرین ها گلیکوپروتئین های غشایی هستند که از غشاء پلاسمایی وارد فضای بین سلولی شده و اتصالات غیر کووالان برقرار می کنند و به یون کلسیم نیز متصل میشوند. 
6- گزینه 3 صحیح است. 
7- گزینه 4 صحیح است. ECM ماتریکس خارج سلولی است که فیبرونکتین جزء آن محسوب می شود. 
8- گزینه 1 صحیح است. اتصالات باز در سلول های عصبی، اپی تلیال، سلول های ماهیچه ای قلب و ماهیچه ای صاف به وفور یافت می شود. 
و...


قیمت : 44000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 42680 تومان


کلمات کلیدی


جزوه زیست سلولی و مولکولی

کتاب زیست سلولی و مولکولی

کتاب زیست سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد

دانلود جزوه زیست سلولی و مولکولی

دانلود کتاب زیست سلولی و مولکولی

پزیست سلولی و مولکولی

جزوه زیست سلولی

جزوه زیست مولکولی

زیست سلول

زیست مولکول

جزوه زیست سلولی و مولکولی ارشد سراسری

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :44000 تومان

با 3 % تخفیف :42680 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 485
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 157
حجم 8/4 مگابایت
دسته جزوه