جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور ارائه شده است ، در قالب pdf و در 319 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


تعریف گونه 
طبقه بندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی
خواص اسیدهای نوکلئیک
صفات فنوتیپی 
روشهای تشخیصی برای تعیین تشابهات و تفاوتهای میان باکتریها 
خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پلانوکوکوس 
گونههای مهم استاف از نظر پزشکی
حساسیت آنتی بیوتیکی 
ویژگیهای کشتی استافیلوکوکها
ساختار آنتی ژنیک استافها 
کپسول 
همولیزین 
اثر سیتوتوکسیک همولیزینها
(PANTON – VALENTINE لوکوسیدین (لوکوسیدین
انتروتوکسین
 ( TOXIC SHOCK SYNDROM = TSS) سندروم شوکسمی
اگزوتوکسینهای تبزا 
کواگولاز در استاف
انواع عفونتهای استافی 
استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس 
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس
شیمی درمانی 
میکروکوکوس 
انواع میکروکوکوسها
سارسینا 
پلانوکوکوس
داینوکوکوس
خانواده استرپتوکوکاسه 
D ،C ، B ، A ویژگی گروهها
استرپتولیزین
(SLO) O استرپتولیزین
استرپتوکیناز 
استرپتودورناز
منابع عفونتهای استرپتوکوکی
روش تشخیص استرپتوکوکها استرپتوکوکهای گروه
نحوه اتصال استرپتوکوکها به سلولهای میزبان 
پایوژنز) ایجاد میشود A بیماریهایی که توسط استرپتوکوکهای گروه
گلومرولونفریت حاد 
استرپتوکوکوسآگالاکتیه) B استرپتوکوکهای گروه
آلودگیهای پریناتال 
استرپتوکوکهای گروه
تحت عنوان انتروکوکها) D استرپتوکوکهای گروه
فنوتیپهای مقاومت به ونکومایسین در انتروکوکها 
استرپتوکوکهای دهانی 
پنوموکوکها (استرپتوکوکوس نومونیا) 
روشهای تیپبندی پنوموکوک
آئروکوکوس
جملا 
استرپتوکوکهای لاکتیک 
لوکونوستوک 
پدیوکوکوس
کوکوسهای گرم منفی 
گونوکوکوس(گونوکوکیا نایسریاگونورهآ)
مقاومتدارویی
شاخصهای ویرولان در گونورهآ 
پیلی درگونوکوک 
پروتئینهای غشای خارجی 
فهرست آنتیژنهای نایسریا گونورهآ 
سوزاک
آفتالمیای گونوکوکی
پاسخ ایمنی
مننگوکوک 
برانهاملا کاتارالیس(نایسریا کاتارالیس) 
موراکسلا
آسینتوباکتر 
کینگلا 
 سارکوسیستس
KETOCONAZOLE
سیر انتقال متن زنجیره ای 
 AMEBAS OR RHIZOPODA : آمیبها
انتاموباکولای
سیر تکاملی هیستولیتکا 
عوارض روده ای
عوارضخارج روده ای
 TRYPANOSOMA BRUCI
 «VISCERAL LEISHMANIASIS» لشمانیازیساحشایی
CRYPTOSPORIDIUM SPP تکیاخته
PNEUMOCYSTIS CARINII تکیاختۀ
ISOSPORA BELLI تکیاخته
قارچ شناسی 
بررسی ساختمان قارچها  
A SEXUAL REPRODUCTION : تولید مثل غیر جنسی
نامگذاری بیماریهای قارچی
 PITY RIASIS TINA UERSICOLOR
کراتیت قارچی ( زخم قرنیه )
اریتراسها 
کچلی سر ))TINEA CAPITIS
یا میسلیوم داخل موثی(( FAVUS)) فاووس
TINEA BARBEA کچلی ریشو سبیل
کچلی کشاله ران TINEA CRUIS
فرمهای شدید بیماری
( TINEA PEDIS OR , ATHLETES FOOT) کچلی پا
تشخیص افتراقی 
گریزوفولوین 
ONY COMY COSIS کچلی ناخن
مایستوما 
اسپور تریکوزیس) SPOROTRICHOSIS
 NOCARDIO SIS نوکاردیازیس
نوکاردیا استروئیدس 
یا بوبدیHGAV سود و
SYSTEMICMYCOSIS : بیماریهای قارچی سیستمیک
بیماریهای قارچی سیستمیک 
کاندید یازیس
نکات تکمیلی میکروبیولوژی
علم میکروبیولوژی 
انواع میکروب
طبقه بندی
تاکسونومی 
طبقه بندی باکتریها
انواع طبقه بندی 
ساختمان باکتریها 
باکتری(DNA)  ساختار ژنوم
 ریبوزوم 
 گرانولها
پوشش باکتری
(CELL WALL) : دیواره سلولی (B)
اجزاء مشترک 
پپتید و گلیکان
خصوصیات داخلی دیگر پروکاریوتها 
ضمائم باکتری
فلاژل A
انوامع چرخش فلاژل
ساختمان فلاژل 
اعمال کپسول 
ساختمان اسپو

قسمتی از متن جزوه:


انواع تعریف گونه 
به مجموعهای از سویهها (Strains) که دارای صفات مشترک هستند گونه گفته میشـود. در تـاگزونومی سیسـتماتیک باکتریایی، گونه گروه اصلی میباشد. گذشته از این، دو تاگزونومی باکتریایی مشخصات شکلی اهمیت چنـدانی نـدارد. در
تعیین گونه باکتری جنسیت دخیل نیست زیرا در بین باکتریها تعداد محدودی از آنها همیوغی (Conjugation) انجـام میدهند. (همیوغی تنها روش تولید مثل جنسی باکتریهاست). 
طبقه بندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی 
طبقه بندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی مزیتهای زیر را دارا است : 
اولاً اینکه قبول فرضیه یکسان و یکنواخت بودن گونه باکتریها را میسر میسازد. 
دوم این نوع طبقهبندی تحت تأثیر تغییرات ناگهانی قرار نمیگیرد. 
سوم بعد از طبقهبندی میتوان طرح تشخیصی قابل اطمینانی را ارائه داد. 
خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پلانوکوکوس 
ویژگیهای استافیلوکوکها : 
استافیلوکوکها باکتریهای کروی به اندازه 5/. تا 1/5 میکرون میباشد که باکتریهای گرم مثبت بوده و میکروفلـور طبیعـی پوست انسان، بینی و بخش فوقانی دستگاه تنفس میباشند. این باکتریها از نازوفازنکس قابل جداسازی هستند. همچنین بیهوازی اختیاری بوده و رشد آنها در شرایط هوازی بهتر انجام میشود. به صورت همسفره بـا انسـان یـا بیمـاریزا وجـود دارند. مهمترین گونه بیماریزا، استافیلوکوکوس اورئوس است که شایعترین عامل عفونتهای موضعی چرکی است. اسـتافها متابولیسم تنفسی داشته، کاتالاز مثبت هستند (که وجه تمایز آنها با استرپتوکوکها اسـت)، فاقـد حرکـت و فاقـد اسـپور هستند، حرارت مناسب برای رشدشان 37 ـ 30 درجه سانتیگراد میباشد. 
میکروکوکوسها و پلانوکوکوسها فاقد گونههای بیماریزا میباشند. 
خانواده استرپتوکوکاسه 
اعضای خانواده استرپتوکوکاسه به صورت همسفره در انسان یا به صورت ساپروفیت در شیر و فرآوردههای آن وجود دارند. 
این باکتریها هوازی یا بیهوازی اختیاری هستند. جنسهای وابسته به استرپتوکوکها عبارتند از : آئروکوکوس، پدیوکوکوس،
لوکونوستوک ، جملا در این باکتریها فقط جنسهای ائروکوکوس و استرپتوکوکوس با عفونتهـای انسـانی مـرتبط هسـتند. 
آئروکوکوس گاهاً در عفونتهای مجاری ادراری و اندوکاردیت نقش دارد. 
طبقهبندی لنسفیلد : این طبقهبندی براساس آنتیژنهای دیواره سلولی است و شامل گروههـای E ، D ، C ، B ، A و...
است. در گروه A (استرپتوکوکوس پایوژنز) و گروه C ، کپسول از جنس هیالورونیک اسید است. 
نکته : کپسول هیالورونیک اسیدی در سویههای مولد هیالورونیداز وجود ندارد. ایـن کپسـول ایمونوژنیـک نمـیباشـد. در
گروه B و D ، کپسول از جنس پلیساکاریدی است. کلنیهای کپسولدار کلنیهای موکوئیدی هستند.

و...


قیمت : 34000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه میکروبیولوژی

جزوه میکروبیولوژی 1

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی پیام نور

دانلود جزوه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

جزوه میکروبیولوژی زیسش شناسی

دانلود جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی کنکور

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه پیام نور

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :34000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 319
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 98
حجم 4/1 مگابایت
دسته جزوه