جزوه متون فقه خصوصی رشته حقوق

جزوه متون فقه خصوصی رشته حقوق

توضیح کوتاه

این جزوه درمورد متون فقه خصوصی رشته حقوق است که با فرمت پی دی اف در 541 صفحه آماده شده است ،کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه 354 سوال تستی با پاسخ های کاملا تشریحی .

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: کتاب قضا

بخش دوم: کتاب شهادات

بخش سوم : کتاب وقف

بخش چهارم : کتاب عطایا

بخش ششم: کتاب دین

بخش هفتم: کتاب رهن

بخش هشتم: کتاب حجر

بخش نهم: کتاب ضمان

بخش دهم: کتاب حواله

بخش یازدهم: کتاب کفالت

بخش دوازدهم: کتاب صلح

بخش سیزدهم: کتاب شرکت

بخش چهاردهم: کتاب مضاربه

بخش پانزدهم: کتاب ودیعه

بخش شانزدهم: کتاب عاریه

بخش هفدهم: کتاب مزارعه

بخش هجدهم: کتاب مساقات

بخش نوزدهم: کتاب اجاره

بخش بیستم: کتاب وکالت

بخش بیست و یکم: کتاب شفعه

بخش بیست و دوم: کتاب جعاله

بخش بیست وسوم: کتاب وصیت

بخش بیست وچهارم: کتاب نکاح

بخش بیست و پنجم: کتاب طلاق

بخش بیست و ششم: کتاب لعان

بخش بیست و هفتم: کتاب اقرار

بخش بیست و هشتم: کتاب غصب

بخش بیست و نهم: کتاب میراث

سوالات تستی 

متون فقه

پاسخنامه

منابع

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول: کتاب قضا 
گفتار اول : قضاوت 

متن: و هو وظیفه الامام او نائبه، و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء« فمن عـدل عنـه الـی قضاء الجور کان عاصیاً 
ترجمه: قضاوت عبارت از حکم کردن میان مردم است و برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفائی است. ولی در صورت حضور امام معصوم این کار وظیفه امام معصوم یا نائب وی می باشد در عصر غیبت قضاوت فقیهـی کـه دارای شرایط فتوادادن است نافذ می باشد. 
بنابراین هر کس که از مراجعه به ایشان سر باز زند و به قضات جور مراجعه کند، گناهکار و فاسق است. 
مراجعه به قضات جوردر صورت وجودقضات منصوب از جانب امام، از نظر شیعه گناه کبیره محسوب می شود واگر بدین وسیله حکمی از طرف این قضات صادر شود و فرد ازاین طریق چیزی را به دست آورد اگر نسبت به آن چیز محق باشـد، ازراه حرام به دست آورده است. 
گفتار دوم : شرایط قاضی 
 - متن: تثبت و لایه یالقاضی بالش هاع و بشهاد عدلین و لابد من الکمال و العداله هواهلی الافتاء و الذکوره و
هالکتاب و البصر الا فی قاضی تحکیم. 
ترجمه: ولایت قاضی برای قضاوت کردن بوسیله شیاع و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و باید دارای اوصافی همچون: کمال (بلوغ و عقل و طهارت مولد) عدالت، شایستگی فتوی دادن(قدرت اجتهاد و استنباط) مذکر بودن و توانایی نوشتن بر خوردار از بینایی بودن، باشد اما در قاضی تحکیم این شرایط معتبر نیست. 
توضیح: ولایت داشتن فرد برای قضاوت ومنصوب بودن از جانب امام معصوم برای قضاوت به دوطریق ثابت می شود :
 الف - شیاع: به این معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از قولآن هااطمینان حاصل شود که به آن استفاضهمی گویند. 
ب: شهادت دو مرد عادل، که باید حتماً دو مرد عادل باشند و به شهادت یک مرد عادل و یا شهادت خود فرد ثابت نمی شود. 
مدعی و مدعی علیه 
مدعی به کسی گفته می شود که ادعایی را علیه دیگری مطرح می کندو ادعای وی خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و همچنین مدعی به کسی گفته می شود که در صورتیکه که در صورتیکه ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد. 
مدعی علیه به کسی گفته می شود که در ادعایی را علیه وی مطرح میسازند ودر مقابل این ادعا پاسخی که مدعی علیه مدعی می تواند بدهد این است که یا در مقابل ادعای مفرد اقرار می کندیا اینکه ادعای مقابل را انکار می کندو یا سکوت
می کند که این سکوت نیز آثار خاص خود را خواهد داشت. 
مثال: فرد الف ادعا می کند که شخص به مبلغ معینی را به وی بدهکار است دراینجا شخص الف مدعی است چون اصل، عدم مدیونیت شخصی به دیگری است (خلاف اصل) و همچنین گفته وی خلاف ظاهر است این است که هیچ کس به دیگری پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنین اگر شخص الف ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد. 
درمقابل شخص به مدعی علی هست ادعایی وی مطرح شده است که همین فرد (مدعی علیه)می تواند در پاسخ ادعای شخص مدعی اقرار کند به درستی ادعای مدعی و یا اینکه ادعای مدعی را منکر گردد و یا اینکه سکوت اختیار کند همه این موارد آثار خاص خود را خواهند داشت.
سوالات تستی 
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟
 1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است . 
 2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است . 
 3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است . 
 4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است . 


 -2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟
 1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2 ) شهود حد قذف می خورند . 
 3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4 ) شهود تعزیر می شوند. 


3 - فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .
1) یترک لو ترک الخصومه    2) لایترک لوترک الخصومه 
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4 ) کلامه مخالف للأصل و الظاهر 


-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟
 1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند . 
 2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند . 
 3) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند . 
 4) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند . 


5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟
 1) پایان زوجیت آن دو                      2 ) حرمت ابدی بین آن دو 
 3) سقوط حد از هر دو                    4) نفی ولد از هر دو 


6- وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟
 1) جایز نیست .                                      2 ) با اجازه دادگاه جایز است . 
 3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است .       4 ) جایز است .


7- اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟
 1) انقلب دائماً                      2 ) بطل العقد                     3 ) صح العقد

4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود 


8 -در موردی که دو اقرار با هم تعارض و تناقض داشته باشند حکم چیست ؟
 1 ) قرعه کشی میشود .      2 ) شهادت شهود معتبر است .     3 ) اقرار قبلی نافذ است .       4 ) اقرار بعدی نافذ
است
پاسخنامه 
 1- گزینه (1) صحیح است .
انتخاب یکی از دیات ششگانه در عمد و شبه عمد چون خود جانی باید بپردازد ، با جانی است و در خطای محض با عاقله است . 
2 -گزینه (2) صحیح است .
اگر شهادت بر زنا به حد نصاب نرسد شهودی که شهادت داده اند حد قذف می خورند . 
3- گزینه (2) صحیح است .
منکر کسی است که اگر خصومت را ترک کند خصومت پایان نپذیرد و مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کند خصومت پایان می پذیرد . 
 4 -گزینه (1) صحیح است .
فرزندان چه دختر چه پسر باشند باعث حاجب شدن ابوین می شوند که مازاد بر دو سدس ببرند . 
 5 -گزینه (4 ) صحیح است .در لعان فرزند از مرد نفی یم شود نه از زن . 
6 - گزینه (4) صحیح است . 
 7 - گزینه (1) صحیح است .
طبق نظر شهید اول در صورتی که در عقد موقت مدت ذکر نگردد تبدیل به دائم می گردد البته نظر مخالف هم هست که می گوید عقد باطل است . 
 8- گزینه (2) صحیح است . 


قیمت : 45000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 43650 تومان


کلمات کلیدی


جزوه متون فقه خصوصی رشته حقوق

دانلود کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق

کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق

دانلود متون فقه خصوصی رشته حقوق

دانلود جزوه کنکور

دانلود جزوه متون فقه خصوصی

دانلود آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد

جزوه متون فقه خصوصی

متون فقه

متون فقه خصوصی

جزوه متون فقه خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه متون فقه خصوصی دانشگاه پیام نور

جزوه متون فقه خصوصی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :45000 تومان

با 3 % تخفیف :43650 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 541
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 112
حجم 16/8 مگابایت
دسته جزوه