جزوه آیین دادرسی مدنی رشته حقوق

جزوه آیین دادرسی مدنی رشته حقوق

توضیح کوتاه

این جزوه درمورد آیین دادرسی مدنی رشته حقوق است که با فرمت پی دی اف در 376 صفحه آماده شده است ، کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


نکات کلیدی
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده 
خصوصیات قواعد صلاحیت نسبی
شرایط دعوای متقابل 
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده 
بخش دوم
جلسه دادرسی
ماده 107
دادگاه مکلف است در پایان اولین جلسه دادرسی صدور رأی قاطع نماید مگر
پایان یافتن مدت جلسه
رسیدگی به ادعای جعل و اصالت سند 
استناد به اسناد خارج از دادگاه
استناد به پرونده کیفری یا حقوقی
تمسک به گواهی 
تحقیق محلی و معاینه محل
استکتاب
ارائه دلیل جدید 
ارائه ی ادلهی خواهان
تغییر در خواسته، دعوا و یا درخواست
ادای توضیح خواهان
بند دوم- آثار تجدیدنظر
خاتمه ی صلاحیت دادگاه بدوی 
اثر تعلیقی
اثر انتقالی
محدوده ی اثر انتقالی 
ممنوعیت ادعای جدید در مرحله ی تجدیدنظر
 مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید 
اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله ی تجدیدنظر 
اعاده دادرسی 
بند نخست- شرایط پذیرش اعاده دادرسی
آرای قابل اعاده دادرسی 
ضمائم 
 مصونیت دادرس از تعقیب کیفری
حدود دادرسان
محدودیتها
ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها 
ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی
 ممنوعیت از داوری 
 مسئولیتها 
مسئولیت کیفری 
مسئولیت انتظامی 
 مراجع انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی
صلاحیت
هیئت تجدیدنظر انتظامی
دادسرای انتظامی 
 محکمه عالی انتظامی
تعقیب انتظامی قضات و رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات
تعقیب انتظامی قضات و تعلیق آن 
نکته اول- تعقیب انتظامی 
نکته دوم- تعلیق تعقیب انتظامی 
رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات و صدور رای 
نکته اول- رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات
نکته دوم- آرای دادگاه عالی انتظامی قضات و شکایت از آن 
مورد اول- رای محکومیت یا برائت
مورد دوم- رای تعلیق 
مرور زمان، استرداد شکایت، تغییر وضعیت استخدامی، فوت قاضی و آثار آن 
 مرور زمان 
استرداد شکایت، تغییر وضعیت استخدامی، فوت قاضی و آثار آن
تستهای طبقه بندی شده 
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده
تستهای طبقه بندی شده 
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
تستهای طبقه بندی شده 
ضمیمه شماره 3
نکات مهم کتاب آزمون وکالت سال 90
پاسخ تشریحی آزمون وکالت سال
مجموعه تست
پاسخ تشریحی
 آزمون سراسری 90
 پاسخ تشریحی آزمون سراسری 90
منابع 

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول 
آیین مجموعه تشریفاتی را مشخص میکند از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) به رسیدن بـه راه حلـی حقـوقی (به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. بنابراین اگر مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی باشد با آیـین دادرسـیمدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود. رعایـت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بـر وقـوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور ترافعی نامیده میشود. تأسـیس آن دسـته از قواعـد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عـدالت اخلاق و انصاف باشد. تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه حقوق تضمین کننده میتواند متهم آن محسوب گردد. در حقیقت آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشـخاص پـیش بینـیشده است. 
بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی بـه مفهـوم اعـم کلمه در ایران مورد بررسی قرار میگیرد از یک طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی
(حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص میسـازد. آیـین دادرسـی مـدنی بـا دو خصوصیت آمره و تشریفاتی بودن مشخص میشود. مقررات آیین دادرسی مدنی اصولاً از قوانین دادرسی به معنای اخـص
معمولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها بـه حقـوق مکتسـبه افراد خلل وارد آورد. 
مراجع قضایی 
1- مراجع عمومی 

در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان «لایحه تشکیل دادگاه های عام» به مجلس تقدیم می گردد که پس از چنـد سـال این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل داده گاههای عمـومی و انقـلاب بـه
تصویب رسید. به موجب ماده 1 . ق. ت. د. ع 
دادگاه خانواده تشکیل دادگاه خانواده در مرداد سال 1376 به موجب قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجـود به موجب اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید. 
دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. قضات دادگاه باید متأهل و بـا حـداقل چهـار سـال کـار قضایی باشد (تبصره ماده مزبور). 
دادگاه تجدید نظر 
در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب – مستقر در حـوزه آن استان دادگاه تجدید به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میگـردد. جلسـه دادگـاه تجدیـد
نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشـاء مـیشـود
قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 20 ق. ت. د. ع. 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی) مرجع آرا قابل تجدید نظر صادره از  دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد.
تستهای طبقه بندی شده 
1- در صورت فوت وکیل در جریان دادرسی .......................... . 
1) دادرسی متوقف میشود. 
2) در صورتی که به توضیح نیاز باشد دادرسی توقیف میشود. 
3) دادرسی به طور موقت و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود. 
4) در صورتی که اخذ توضیح لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد. 


2-موکل باید ذیل وکالتنامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند، در صورتی که نامبرده امضاء یـا اثرانگشـت خود را انکار نماید در اینصورت دادگاه ............. . 
1) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه میدهد. 
2) به این موضوع رسیدگی میکند. 
3) به وکالتنامه وکیل ترتیب اثر نم یدهد. 
4) چنین ادعایی در حکم عزل وکیل خواهد بود. 


3-در کدامیک از امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟ 
1) وکالت در اقرار 2) وکالت در سوگند 3) وکالت در توکیل 4) وکالت در شهادت 


4-کدامیک از موارد زیر قابل توکیل نیست؟ 
1) وکالت در ادعای جعل                       2) وکالت در اقرار 
3) وکالت در توکیل                               4) وکالت در استرداد دعوا 


5-در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل تا چه مدتی متوقف میشود؟ 
1) یک هفته         2) بیست روز              3) یک ماه               4) دو ماه 


6-در دعاوی مدنی هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا ........... نفر وکیل انتخاب کنند. 
1) یک                 2) دو                 3) سه                4) چهار
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده 
 
 -1 گزینه «4»
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، اصولاً فوت وکیل یا مواردی همانند عزل تعلیق، بازداشت و ... تأثیری در روند دادرسی از حیث توقیف و تأخیر ندارد. مگر اینکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا گزینه «4» پاسخ صحیح است. 
-2 گزینه «2»
وفق قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه وکالت به موجب سند عادی باشد دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکنـد. لـذا گزینه «2» پاسخ صحیح است. لازم به تذکر است که گزینه «4» علیرغم اینکه صحیح به نظر میرسد، نمیتوانـد حـاوی پاسخ درست باشد، زیرا عزل وکیل متوقف بر وجود رابطه وکالتی بین دو طرف میباشد، در صـورتی کـه موکـل بـا انکـار امضاء خود در واقع اساس وجود رابطه وکالتی بین خود وکیل را نفی میکند. 
  -3 گزینه «3»
زیرا موارد مذکور در سایر گزینهها اصولاً قابل توکیل نیست. لذا تصریح در خصوص آن اساساً قابل طرح نمی باشد. 
 -4 گزینه «2»
وفق تبصره 2 ذیل ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار قابل توکیل نمیباشد. 
-5 گزینه «3»
با توجه به ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی، گزینه «3» صحیح میباشد. 
  -6 گزینه «2»
مطابق نص صریح قانون، در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین میتوانند حداکثر تا دو نفر وکیل داشته باشند. لـذا گزینـه «2» صحیح است.

و...


قیمت : 36000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 34920 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی رشته حقوق

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی رشته حقوق

جزوه آیین دادرسی مدنی رشته حقوق

دانلود آیین دادرسی مدنی رشته حقوق

جزوه آیین دادرسی مدنی

دانلود کتاب کنکور دکتری

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی

دادرسی مدنی

جزوه آیین دادرسی مدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آیین دادرسی مدنی دانشگاه پیام نور

جزوه آیین دادرسی مدنی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :36000 تومان

با 3 % تخفیف :34920 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 373
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 79
حجم 3/8 مگابایت
دسته جزوه