جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوه حقوق تجارت بین الملل

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 453 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


شرکت تضامنی
حقوق و مسئولیتهای شرکاء در شرکت تضامنی
انحلال شرکت تضامنی
خلاصه مبحث شرکت تضامنی
شرکت نسبی
حقوق و مسئولیت شرکاء در شرکت نسبی
انحلال شرکت نسبی
شرکت نسبی در موارد زیر منحل میشود
نکات مهم شرکتهای نسبی
مجموعه تست 
مجموعه تست 
پاسخ سوالات 
پاسخ نامه 
شرکت مختلط غیر سهامی
اداره شرکت مختلط غیر سهامی
مسئولیت شرکاء در شرکت مختلط غیر سهامی
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
نکات مهم شرکتهای مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
اداره شرکت مختلط سهامی
مسئولیت شرکاء در شرکت مختلط سهامی 
انحلال شرکت مختلط سهامی: 
خلاصه مبحث شرکتهای مختلط سهامی
معرفی شرکت تعاونی 
تشکیل شرکت تعاونی 
نکات کلیدی
« برات – سفته – چک » - اسناد تجاری
تعریف اسناد تجاری
فواید اسناد تجاری
برات
انتقال طلب
تئوری تبدیل تعهد
تئوری وکالت
تئوری تعهد یک جانبه
تئوری عمل به ظاهر 
شرایط شکلی برات
شرایط ماهوی برات
رضایت
اهلیت
محل برات
قبول و نکول برات
قبول برات
 ارائه برات برای قبولی 
شکل قبولی ویژگیهای آن
آثار قبولی برات
نکول برات
قبولی شخص ثالث 
ظهرنویسی
ظهرنویسی به نام شخص معین
ظهرنویسی سفید امضاء
ظهرنویسی در وجه حامل
ظهرنویسی به منظور وکالت 
ظهرنویسی به منظور وثیقه 
ضمانت 
مسئولیت امضاء کنندگان برات
براتگیر
براتکش
ظهرنویسان 
ضامنین
پرداخت
پرداخت بوسیله شخص ثالث
حقوق و وظایف دارنده برات
اعتراض یا واخواست (پروتست) 
واخواست نکول 
واخواست عدم تادیه 
برات رجوعی 
قوانین خارجی 
سفته
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
صدور سفته
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
اصل عدم تأثیر ایرادات 
مجموعه تست
پاسخنامه تشریحی
حقوق دارنده سفته
مجموعه تست 
پاسخنامه تشریحی
مسئولیت تضامنی
مجموعه تست 
پاسخنامه تشریحی
ضمانت
مجموعه تست 
پاسخنامه تشریحی
قبض انبار عمومی 
کاربرد قبض انبار 
مجموعه تست 
پاسخنامه تشریحی
صدور قبض انبار عمومی
پرداخت و تضمین های آن
مجموعه تست 
پاسخنامه تشریحی
حفاظت اسنادی 
مجموعه تست 
چک
مجموع تست 
پاسخنامه
صدور چک
مجموع تست 
پاسخنامه
ظهرنویسی 
مجموعه تست 
پاسخنامه
پرداخت
حق دارنده در صورت فوت صادر کننده
وظایف و اختیارات بانک در خصوص چک با محل 
مجموعه تست 
پاسخنامه
تضمین های پرداخت چک
مجموعه تست 
پاسخنامه
رجوع های چک
پاسخنامه
مسئولیت متصدی حمل و نقل
خسارت تاخیر
محدودیت مسئولیت
تسلیم کالا و پایان مسئولیت متصدی حمل و نقل
وظایف گیرنده کالا
مرور زمان دعاوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل
نکات مهم مبحث قرارداد حمل و نقل
مجموعه تست 
پاسخنامه
قائم مقام تجاری
اجتماع قائم مقامان تجارتی 
نکات کلیدی
ورشکستگی 
تعریف ورشکستگی
شرایط ورشکستگی
دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی
اشخاص ذینفع در ورشکستگی
محتویات حکم ورشکستگی
خصوصیات حکم ورشکستگی
آثار حکم ورشکستگی
اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر
دوره اول: دوره قبل از تاریخ توقف تاجر
دوره دوم: دوره بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی
دوره سوم: دوره بعد از صدور حکم ورشکستگی
قرارداد ارفاقی
اعاده اعتبار
ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر
نکات مهم مبحث ورشکستگی
مجموعه تست 
پاسخ سوالات چهار گزینه ای 
پاسخنامه
مجموعه تست 
پاسخ تشریحی
مجموعه تست 
پاسخ تشریحی
منابع

قسمتی از متن جزوه:


تجارت

- تعریف تاجر 
طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند. 
1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. 
قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت. 
 طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال تجارتی دارای اهمیت میشوند. 
طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی
– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانی ست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـهاز لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند. 
* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی * 
 
1 – مدیران شرکتهای تجاری 
1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند. 
2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند. 
3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند. 
4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند. 


2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوبمی شوند. 
1 – پنجاه میلیون                    2 – یکصد میلیون 
3 – یکصد هزار                      4 – یکصد و بیست هزار 


3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟ 
1 – حق العمل کار 
2 – دلال 
3 – عامل 
4 – قائم مقام تجارتی 


4 – خرید خانه توسط تاجر: 
1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 
2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد. 
3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد. 
4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود. 


5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟ 
1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره 
2 – عمل عاملی 
3 – عمل صدور چک 
4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش 


پاسخنامه
1 – گزینه (2) صحیح است. 
2 – گزینه (2) صحیح است. 
3 – گزینه (4) صحیح است. 
4 - گزینه (4) صحیح است. 
5 - گزینه (3) صحیح است. 
و...


قیمت : 38000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 36860 تومان


کلمات کلیدی


حقوق تجارت بین الملل

جزوه حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

جزوات حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت

تجارت بین الملل

حقوق بین الملل

دانلود جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه پیام نور

جزوه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :38000 تومان

با 3 % تخفیف :36860 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 453
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 71
حجم 6/3 مگابایت
دسته جزوه