جزوه آمار احتمال

جزوه آمار احتمال

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 489 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : آمار توصیفی

تست های آمار توصیفی

پاسخ تشریحی تست های آمار توصیفی

فصل دوم : احتمالات

تست های احتمالات

پاسخ تشریحی تست های احتمالات

فصل سوم : متغیر های تصادفی

تست های متغییر های تصادفی 

پاسخ تشریحی تست های متغیرهای تصادفی

فصل چهارم : توزیع های احتمال

تست های توزیع های احتمال

پاسخ تشریحی تست های توزیع های احتمال

فصل پنجم : توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون

تست های توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون

پاسخ تشریحی تستهای توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون


قسمتی از متن جزوه:


 فصل اول : آمار توصیفی  
کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:  
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .  
ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.  این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـده هـای مرکـزی 3ــ مشخص کنند ه های پراکندگی 4ـ مشخص کننده های نسبی پراکندگی میپردازیم.  
مفاهیم اولیه  
علم آمار: به مجموعه ای از روشها و مراحل مختلف که برای جمع آوری اطلاعات اولیه، دسـته بنـدی داده هـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها به کار میرود علم آمار می گوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می شود:  
1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بندی آنهـا و در انتهـا نمـایش این داده ها میباشد.  
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم میدهند.  
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمـان مشـخص یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری میگوییم .
مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک جامعه آماری میباشند.  
جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شود :  
1ـ جامعه متناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود .
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته:  
جامعه نامتناهی شمارش پذیر و جامعه نامتناهی شمارش ناپذیر تقسیم . میشود  
تذکر: اگر جامعه ای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان میدهیم .
مثال: مجموعه دانشجویان رشته های حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد می شوند یک جامعه نامتناهی شمارش پذیر و مجموعه تمـامی نقـاط درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارش ناپذیر میباشد.  
نمونه: بخشی از جامعه آماری را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـه ای از جامعـه آمـاری را یـک نمونـه میگوییم. نمونه به دو دسته تقسیم می شود  :

1ـ نمونه ساده: نمونه ای است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است.  
2ـ نمونه تصادفی: نمونه ای است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد.  
تذکر: تمامی عناصریک جامعه آماری برای انتخاب شـدن بـه عنـوان عضـوی از نمونـه تصـادفی دارای شـانس یکسـانی می باشند .  

تذکر: در علم آمار نمونه های ساده فاقد ارزش میباشند و در این کتاب منظور از نمونه همان نمونهای تصـادفی اسـت.  
در صورت متناهی بودن نمونه، تعداد عناصر نمونه را اندازه یا حجم نمونه گویند و با حرف n نمایش میدهند. 
تست های احتمالات
 1-با است برابر P(A U B) است . P(B) / =0 4 و P(A) / =0 2 ،B و A مستقل شآمد پی دو برای
 68/0 (4                      52/ (3                       08/0 (2                   (6/0 1 


2- به چند طریق میتوان 5 نفر را روی 5 صندی در یک ردیف نشاند به طوری که دو نفر خاص هرگز در کنـار هم قرار نگیرند؟  
48 (4                      24 (3                        72 (2                       130 (1 
 
3- به طوری کلی 20 % از لیوانهای بلور تولید شده در یک کارخانه غیر استاندارد هسـتند. هریـک از اقـلام پس از تولید کنترل شده و به دو گروه استاندارد و غیر استاندارد طبقه بندی می شوند. اگر مـأمور کنتـرل در تشخیص هر یک از دو گروه 10% اشتباه کند، چه درصدی از لیوانها را استاندارد طبقه بندی خواهد نمود؟  
 74 (4                         90 (3                     72 (2                          80 (1

پاسخنامه تشریحی

و...


قیمت : 42000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 40740 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آمار احتمال

جزوه آمار احتمالات

جزوه آمار احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی

دانلود جزوه آمار احتمال

نمونه جزوه آمار احتمال

جزوه آمار احتمال کنکور

دانلود جزوه آمار احتمال کنکور

جزوه آمار احتمال دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آمار احتمال دانشگاه پیام نور

جزوه آمار احتمال دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :42000 تومان

با 3 % تخفیف :40740 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 489
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 56
حجم 7/4 مگابایت
دسته جزوه