جزوه نکات تکمیلی حسابداری رشته حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری رشته حسابداری

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 190 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


دو شیوه متفاوت حسابداری تورمی
تعیین شاخصبرای حسابداری تورمی
انواع شاخصها
تعریف پارامترها
(C.M.A) فرآیند تعدیل صورتهای مالی براساس واحد پول ثابت
محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی
فرآیند تبدیل سود یا زیان حاصل از فروش داراییهایی نظیر اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کارت ساعت 
ماشین ساعت زن 
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
درآمد کارکنان (حقوق و دستمزد ناخالص)
مالیات حقوق 
تفاوت بین کارکنان و پیمان کاران 
بهایابی
« بهایابی سفارش کار » سیستم
.« بهایابی مرحلهای » سیستم
جریان بهای تمام شده در بهایابی سفارش کار 
کارت بهای تمام شده ی سفارش
بهای تمام شده ی مواد
بهای تمام شده ی دستمزد 
بهای تمام شده ی سربار 
کسر جذب سربار
اضافه جذب سربار
راحل اجرای طرح 
تهیه صورت وضعیت قطعی و نهایی
محاسبه سود پیمانهای ناتمام: (روش درصد پیشرفت کار)- براساس مخارج واقعی 
صورت سود و زیان پیمان (محاسبه سود و زیان ظاهری): 
محاسبه سود پیمانهای ناتمام براساس مخارج برآوردی
ردیابی جریان بهای تمام شده 
معادل آحاد تکمیل شده 
مفهوم معادل آحاد تکمیل شده 
گزارش بهای تمام شده تولید
بهای تمام شده استاندارد چیست؟
مزایای بهای تمام شده استاندارد
تعیین بهای تمام شده ی استاندارد
انحراف از استانداردها
تجزیه و تحلیل انحرافات
انحرافات مواد مستقیم 
انحرافات دستمزد مستقیم 
انحرافات سربار تولید 
انحراف قابل کنترل سربار
انحراف حجم سربار 
حسابداری صدور اوراق قرضه 
صدور اوراق قرضه بین تاریخ پرداخت بهره 
سایر سیستمهای بهایابی
(Just In Time :JIT) بهایابی تولید به موقع
شرایط استفاده از سیستم بهایابی تولید به موقع
مزایای سیستم تولید به موقع
طبقه بندی و گزارشگری سرمایهگذاریها
مبنای حسابداری سرمایهگذاریها
فروش اوراق بهادار معاملاتی
صورتهای مالی تلفیقی
تحصیل سهام شرکت فرعی بیش از ارزش دفتری
حقوق اقلیت
مجموعه تست
سیستم کنترل داخلی
کنترل داخلی مؤسسه 
انواع کنترل کنندگان
تفکیک وظیفه حسابداری داراییها
یک شرکت سهامی 
روشهای خاص اعمال کنترل داخلی
محدودیتها و هزینه کنترل داخلی
ویژگیهای شرکت تضامنی 
موارد مهم در شرکت نامه
حسابداری شرکتهای تضامنی
سهم الشرکه غیرنقدی 
سرمایه ثابت
روش سرمایه متغیر
ماهیت سود و درآمد در شرکتهای تضامنی 
مبنای تقسیم سود و زیان در شرکتهای تضامنی
تقسیم سود و زیان
خروج شریک از شرکت تضامنی
نمایندگی فروش، شعب و دوایر
سیستمهای حسابداری شعب 
سیستم حسابداری متمرکز
ارسال کالا به بهای تمام شده 
انواع رویدادهای مالی و نحوة ثبت آنها در روش بهای تمام شده
ارسال کالا به بهای تمام شده به علاوه درصدی معین سود 
انواع رویدادهای مالی و نحوه ثبت آنها
ارسال کالا به بهای فروش
سود ویژه شعبه
انتقال کالا از یک شعبه به شعبه دیگر 
تعریف شرکتهای سهامی
معایب شرکتهای سهامی
تفاوت ظاهری شرکت تضامنی و انفرادی با شرکت سهامی 
انواع سهام
محاسبه ارزش اسمی سهام سرمایه (سرمایه قانونی)
سهام ممتاز با سود انباشته (سهام ممتاز جمع شونده) 
سهام ممتاز با حق مشارکت در کل سود
سرمایه اهدا شده 
تغییرات سرمایه- افزایش سرمایه: 
ویژگی دو سهام ممتاز: حق رأی بیشتر نسبت به سهام عادی
اولویت در دریافت دارایی ها هنگام انحلال 
سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی 
ارزش دفتری 
فرمولهای محاسباتی برای محاسبه ارزش دفتری سهام عادی 
ارزش بازار سهام عادی
تجزیه سهام (خرد کردن سهام)
سود سهمی (سهام جایزه)
مقایسه سود سهمی و تجزیه سهام 
مفروضات حسابداری
اصول یا میثاقهای محدود کننده
قابلیت مقایسه
شرایط لازم برای قابل مقایسه بودن
سؤالات طبقه بندی 
پاسخ سؤالات طبقه بندی 
حصه جاری بدهی های بلند مدت
سیستم حسابداری موجودی کالا
روشهای محاسبه بهای تمام شده در سیستم ادواری
سیستم ثبت ادواری
روشهای ارزیابی موجودی کالا در سیستم ادواری
گردش فیزیکی موجودی ها 
روش میانگین ساده
روش میانگین موزون (وزنی) 
(fifo) روش اولین صادره از اولین وارده
(lifo) اولین صادره از آخرین وارده
بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره 
سیستم ثبت دائمی
سؤالات چهارگزینه ای
پاسخ سؤالات چهارگزینه ای

قسمتی از متن جزوه:


تعریف تورم: تورم را بعنوان افزایش در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند.
تعریف سود در اقتصاد: مبلغی است که در فاصله زمانی معین خرج شود بدون آنکه به اصل ثروت (سرمایه) لطمهایوارد نماید یا به عبارتی به مفهوم ارزش افزوده تلقی میگردد.
نکته: تورم میتواند ارزش سود را کاهش یا افزایش دهد و همواره بعنوان عاملی در جهت کاهش ارزش سود نمیباشد. تورم بر روی صورتهای مالی تأثیر میگذارد و آنرا برای مصرف کنندگان اطلاعات بلااستفاده میسازد، زیرا پول واحد اندازه گیری تمام رویدادهای مالی است و خود پول هم دچار نوسانات میشود، اما در حسابداری فرض مورد قبول ثابت بودن ارزش پول، در طول زمان است که در این زمینه پول را به مفهوم قدرت خرید در نظر می گیرند.
مقدار قدرت خرید عمومی پول: عبارتست از مقدار کالا و خدماتی که میتوانیم با مقدار معینی پول بدست آوریم.
سطح عمومی قیمتها: عبارتست از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد.
شاخص عمومی قیمتها:عامل اندازه گیری تغییرات در سطح عمومی قیمتها میباشد که پایه آن عدد 100 میباشد.همچنین شاخص مقایسه سطح قیمتهای جاری نسبت به سال پایه میباشد.
معکوس شاخص عمومی قیمتها: 100 یا شاخص پایه تقسیم بر شاخص سطح جاری میباشد که نمایانگر آنست.
قدرت خرید واحد پولی (مانند دلار) در سال جاری نسبت به سال پایه چگونه است.
دلایل استفاده از حسابداری تورمی: در نتیجه فرض ثبات ارزش پول و استفاده از صورتهای مالی برمبنای بهای تمام شده تاریخی (در چارچوب اصل بهای تمام شده)، سود شرکتها بصورت صوری و غیرواقعی گزارش میگردد و
صورتهای مالی شرکت برای تصمیم گیری استفاده کنندگان،گمراه کننده خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم برای شرکتها به شرح زیر میباشد:
الف) نقدینگی شرکتها (توان پرداخت بدهیها) ممکن است بقدری تنزل نماید که بحران اقتصادی بوجود آورد.
ب) با توجه به اینکه منابع اقتصادی به مقیاس زیادی براساس صورتهای مالی اختصاص مییابد در این تخصیص ممکن است اثرات تورم در گزارشهای مالی نادیده گرفته شود.
ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار سرمایه در نظر گرفته شود.
ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار و سرمایه در نظر گرفته نشود. در نتیجه رقم سرمایه به نظر اندک خواهد آمد و در موقعیت نسبی این شرکتها در رقابت اقتصادی اثر نامطلوب دارد.

سؤالات چهارگزینه ای
-1 موجودی مواد و کالا به داراییهای اطلاق میشود که:
الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری میشود.
ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد.
ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری میشود.
د) همه موارد


-2 موجودیهای مواد و کالا شامل کدامیکاز موارد زیر نمیباشد؟
الف) ملزومات مصرفی و مواد خام          ب) موجودیهای کالای آماده برای فروش
ج) محصولات در جریان ساخت                د) حسابهای جاری با اشخاص


-3 در سیستم ثبت ادواری، هنگام خرید کالا، حساب ......... بدهکار میشود و هنگام فروشکالا، کاهشموجودی در دفاتر ثبت ......... .
الف) خرید  میگردد.                           ب) خرید  نمیگردد.
ج) موجودی کالا  میگردد.                   د) موجودی کالا  نمیگردد.


-4 در سیستم ثبت دائمی، هنگام خرید کالا، حساب ......... بدهکار میشود و هنگام فروشکالا، کاهش موجودی در دفاتر ثبت ......... .
الف) خرید  میگردد.                         ب) خرید  نمیگردد.
ج) موجودی کالا  میگردد.                 د) موجودی کالا  نمیگردد.


-5 بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده ......... باشد.
الف) مخارج خرید
ب) مخارج تبدیل
ج) سایر مخارجی که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است.
د) همه موارد

پاسخ سؤالات چهارگزینه ای
-1 گزینه د صحیح است. 

2- گزینه د صحیح است.
-3 گزینه ب صحیح است.
زیرا در سیستم ادواری موقع خرید، خرید کالا بدهکار میشود و موقع فروش، فروش بستانکار و کاهش موجودی موقعفروش مربوط به ثبت در سیستم دائمی میباشد.
-4 گزینه ج صحیح است.
-5 گزینه د صحیح است.

و...


قیمت : 22000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 21340 تومان


کلمات کلیدی


نکات تکمیلی حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری کنکور

دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری

نکات مهم حسابداری

نکات مهم در حسابداری

نکات کلیدی حسابداری

نکات کلیدی درس حسابداری

جزوه نکات حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه نکات تکمیلی حسابداری دانشگاه پیام نور

جزوه نکات تکمیلی حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

با 3 % تخفیف :21340 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 190
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 67
حجم 1/4 مگابایت
دسته جزوه