مجموعه تست ادبیات فارسی 2

 مجموعه تست ادبیات فارسی 2

توضیح کوتاه

مجموعه تست بیش از 600 سوال همراه با پاسخ کاملا تشریحی، در قالب pdf و در 177 صفحه.

توضیح کامل

مجموعه تست ادبیات فارسی:


این مجموعه اموزشی مجموعه تست ادبیات فارسی برای آمادگی آزمون دکتری می باشد ، تست ها همراه با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده است.


قسمتی از مجموعه تست :


مجموعه تست
1- عین الکلمات التی الهمز فی کلّها همز وصل 
1( استغفَرَ-استغفِز – اثنانِ – اِغفِر    2( اِجتَمع –اِنقَط – اَکرمَ – اِسمُ – اَضرِب
3( اِذا – إلی – إبن – إمرؤ – اُخَِذ         4( اُعلّم – استغفرُ –اِضْرِبْ – إستم - أکرم 


2- العاقل یبصره بقلبه ماال یبصر الجاهل بعینه )کلیله ودمنه( ععیِّن
الصحیح عن کلمه »ما«
1( اسم موصول وصلته: ال یبصر و عائدها محذوف   2( حرف غیر عامل مبنی علی السکون 
3( حرف شبیه بلیس عامل اسمها: الجاهل       4( موصول مفعول و 
منصوب محالً عائدها: الجاهل 


3- عین الصحیح عن کلمه »مشواه«
1( اسم اآل علی وزن مفعال       2( اسم اآل علی وزن
3( اسم مبالغه علی وزن مفعال 4( اسم جامع و ال یدلّ علی اسم مشتقّ


4- مجهول جمله »شاهد علی التمریناتِ « میشوم ...
1( شاهد التمریناتُ           2( شُوهِ َد 3( التمرینعاتُ


5- »سبحاَن هللا ربّ العرش عمّا « عین الصحیح عن کلمه »سبحان«:
1( اسم فعل، مبنی علی الفتح

2( اسم و منصوب مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً
3( اسم مصدر و منصوب و تمییز مفرم

4( اسم و مبنی علعی الفتح، مبتدا و مرفوع محال


6- عیّن التمییز المنقول أو المحوّل:
1( کفی بالموت واعظا              2( کم من ناجح بعین زمالئنا
3( کم طا و طالبا فی                4( مریمُ أرجعح منع عقالً


8- نقش نحوی(مبشّرین)  در عبارت مقابل چیست ما نرسل الرسل الا ُمبشّرینَ
1( مستثنی   2( مفعول به    3( بدل )رسل    ( 4( حال 


9- نهی از فعل مضارع تخاف در مفرد مؤنث مخاطب چیست؟
1( ال تخافی     2( ال تخفی          3( ال تخوفی           4( ال َتخَف 


10- فعل امر از »ُتسامی« مر مفرد مذکر مخاطب چیست؟
1( ُتسا             2( سامَ              3( سامُ               4( سامِ


پاسخنامه مجموعه تست
1- گزینه ی »1« مزه بابهای استفعال و افتعال و انفعال مر ماضی و امر و مصدر همزه وصل اس همزه وصل همزهای اس که مر اول کالم تلفظ میشوم ولی مر اثنا کامل تلفظ نمیشود.
مانند اِجلِس و مر مه کلمه همزه وصل میباشد بطور سماعی که عبارتند از: اسم – اس - ابن – ابنم – امرؤ – امرا– اثنان – اثنتان – ایمن – ایمُ )مر قسم( – حرف تعریف 
باشد مانند و أَ أل و همزه باب افعال
2- گزینه ی »1« به معنای آنچه، که موصولی اس و عائد صله آن ضمیر 
محذوف که تقدیر ما ال یبصره که عائد »ه« و محذوف است .
3- گزینه ی »2« ر اصل بر وزن اس که حرف عله »یا « اعالل به قلب شده اس بصورت مشوا مرآمده اس و اسم آل بر سه وزن است 1- مفعال ) مفتاح ( 3 ) ( -2- مِفعَل ) مقبض                              
4- گزینه ی »3« اهد علی : فاعل را حذف میکنیم، شاهد : فعل را مجهول میکنیم، : نایب فاعل بجای مفعول میآوریم و حرک ضمه میمهیم، التمریناتُ: التمرینات مؤنث 
است باید فعل را مونث کنیم المتریناتُ
5- گزینهی »2« بحاَن مفعول مطلق و منصوب و عاملش وجوباً محذوف است .
6- گزینه ی »4« راصل »عقلُ مریم أرجح« اس که تمییز منقول مر اصل 
مبتدا اس و تمییز منقول تمییزی اس که مر اصل فاعل یا مفعول یا مبتدا باشد. مانند: طابَعَلی نفساً: که مر اصل طاَب نفسُ علی که تمییز مر اصل فاعل است فجّرناالرضَ عیوناً: که مر اصل فَجّرنا عیوَن األرِض که تمییز مراصل مفعول

8- گزینه ی »4« ُمبشِّرینَ حال مفرم و منصوب به »یا « شاهد مر این است که صاحب حال که الرُسُل مقدم شده اس و حال مؤخّر اس به خاطر این که حال محصور به إّال و این امر واجب است . 
9- گزینه ی »1« ا نهی + تخافین: ال تخافی که نون به جز می حذف شده است . 
10- گزینه ی »4« ُتسامی بر وزن ُتفاعِلُ از باب مفاعله که مر حال امر )جزمی( حذف عله از آخر فعل ناقص حذف میشوم و تا حرف مضارعه اس و آن هم حذف میشوم ُتسامی: سامِ
و...

 


قیمت : 22000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 21340 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه مجموعه تست ادبیات فارسی

مجموعه تست ادبیات فارسی

دانلود مجموعه تست ادبیات فارسی

مجموعه تست ادبیات

مجموعه تست ادبیات دکتری

مجموعه تست ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعه تست ادبیات دانشگاه پیام نور

مجموعه تست ادبیات دانشگاه غیرانتفاعی

تست ادبیات

تست ادبیات کنکور

نمونه سوالات ادبیات

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

با 3 % تخفیف :21340 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 177
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 73
حجم 2/4 مگابایت
دسته جزوه