جزوه اقتصاد خرد

جزوه اقتصاد خرد

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد علوم اقتصادی ویژه کنکور همراه مجموعه تستها و پاسخنامه ارائه شده است،در قالب pdf و در 299 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل
تستهای فصل اول 
پاسخنامه 
فصل دوم: کنشها و کاربرد آنها
تستهای فصل دوم
پاسخنامه
فصل سوم: نظریه رفتار بهینهسازی (تحلیل ایستا و پویا)
نکات فصل سوم
تستهای فصل سوم
پاسخنامه
فصل چهارم: کاربرد تئوری رفتار مصرف کننده
تستهای فصل چهارم 
پاسخنامه 
نکات فصل چهارم 
سؤالات فصل چهارم 
پاسخ سؤالات فصل چهارم 
فصل پنجم: نظریه هزینه
تستهای فصل پنجم 
پاسخنامه 
فصل ششم: بازار رقابت کامل
تستهای فصل ششم
پاسخنامه
فصل هفتم: رقابت انحصاری
تستهای فصل هفتم
پاسخنامه
فصل هشتم: رفاه و رقابت
تستهای فصل هشتم
پاسخنامه
فصل نهم: بازار عوامل تولید
تستهای فصل نهم 
پاسخنامه
مجموعه تست: بازار رقابت انحصاری و انحصار چند قطبی فروش
کلید تستهای بازار رقابت انحصاری و انحصار چند قطبی فروش
مجموعه تست
پاسخنامه 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل 
تقاضا 

تقاضا برای یک کالا لیستی از قیمتها و مقادیر مربوط است که یک فرد مایل و قادر به خریـد در دوره زمـانی مشـخصمیباشد. مقدار کالای تقاضا شده در هر دوره زمانی به طور معکوس با قیمت تغییر میکند و تـابع تقاضـا معمـولاً شـیب
منفی دارد. 
عوامل مؤثر بر تقاضا 
1- قیمت کالا: بر طبق نظریه مطلوبیت نهایی که در فصلهای بعد تشریح خواهد شد بـه طـور معمـول هـر چـه قیمـت کالایی افزایش مییابد به شرط ثابت بودن سایر عوامل مقدار تقاضا برای آن کاهش مییابد و بالعکس. 
2- کالاهای جانشین و مکمل: اگر قیمت کالایی افزایش یابد، مقدار تقاضا برای آن کالا کاهش مییابد و در نتیجه تقاضـا
برای کالای جانشین آن افزایش یافته و تقاضا برای کالای مکمل آن کاهش مییابد. 
3- درآمد مصرفکننده: اگر درآمد مصرفکننده افزایش یابد با فرض ثبات سایر شرایط تقاضای او از کالاهـای معمـولی ولوکس افزایش مییابد ولی تقاضای او نسبت به کالاهای پست کاهش مییابد. 
4- سلیقه و ترجیحات مصرف کننده 
5- انتظارات قیمتی مصرف کنندگان 
بنابراین میتوان گفت مقدار تقاضا فقط تابعی از قیمت نیست بلکه به عوامل دیگر نیز وابسته است. 
تذکر: در ترسیم جدول تقاضا و منحنی تقاضا سایر عوامل مؤثر در تقاضا به جز قیمت، ثابت فرض میشوند. 
تذکر: در اقتصاد تمایز بین حرکت روی منحنی تقاضا و انتقال تقاضا اهمیت دارد. حرکت روی منحنی تقاضـا مبـین ایـن است که در اثر تغییر قیمت مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و نشان دهنده رفتار و عکـس العمـل مصـرف کننـده در مقابـل
تغییر قیمت میباشد و به تغییر در مقدار تقاضا معروف است. اما انتقال تابع تقاضا مبین این اسـت کـه در اثـر تغییـر در عوامل مؤثر بر تقاضا در هر قیمت معین مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و به تغییر در تقاضا معروف است. 
 
تقاضای بازار 
اگر تقاضای هر مصرفکننده مستقل از مصرف دیگران باشد تقاضای بازار از جمع افقی تقاضای افـراد در سـطوح مختلـف قیمت به دست میآید. 
تذکر: قدرمطلق شیب تقاضای بازار در هر قیمتی کمتر از شیب تقاضای افراد است. 
عرضه 
عرضه عبارت است از لیستی از قیمتها و مقادیر که یک عرضهکننده یا گروهی از عرضه کنندگان (بنگاهها) مایـل و قـادر به عرضه در دوره زمانی معین میباشند. در تابع عرضه رابطه قیمت و مقدار مستقیم است و منحنی عرضه معمولاً شـیب
مثبت دارد. 
عوامل مؤثر در عرضه 
1- قیمت کالا: اثر قیمت کالا بر عرضه به دوره زمانی بستگی دارد. در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت معمولاً عرضـه ثابـت است و به قیمت کالا بستگی ندارد. مثلاً عرضه کالاهای فاسد شدنی در یک روز (مثل ماهی) کاملاً ثابت است و به قیمت
بستگی ندارد و به شکل خط عمودی است. در دوره کوتاه مدت عرضه با قیمت کالا رابطه مستقیم دارد اما در بلند مـدت شیب منحنی عرضه میتواند صفر یا حتی منفی شود اما در اکثر موارد منحنی عرضه صعودی است. 
2- قیمت عوامل تولید 
3- انتظارات تولیدکنندگان 
4- تکنولوژی 
5- مالیات و یارانهها 
6- قیمت کالاهای مرتبط (در تولید) 
تذکر: در ترسیم منحنی عرضه سایر عوامل مؤثر بر عرضه به جز قیمت کالا ثابت فرض میشوند. 
تذکر: همانند آنچه در مورد تقاضا بیان کردیم دو نوع تغییر عرضه داریم: 
1- تغییر در مقدار عرضه که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت میگیرد و بـا حرکـت روی منحنـی عرضـه نشـان داده میشود و سایر عوامل در عرضه ثابت است. 


تستهای فصل اول 
1- در صورتی که انتظارات قیمت کالایی افزایش یابد مقدار تقاضا برای کالا چگونه خواهد شد؟ 
1) افزایش خواهد یافت.                      2) کاهش خواهد یافت. 
3) به صورت جانشین مطرح میگردد.   4) تغییری نمیکند. 


2- کدام متغیر بر روی تقاضا برای کالای x اثر نمیگذارد؟ 
1) میزان جمعیت                 2) سلیقه مصرفکنندگان 
3) قیمت کالا                      4) میزان عرضه 


3- منحنی تقاضا برای یک کالا به سمت راست تغییر مکان پیدا میکند اگر: 
1) درآمد مصرفکننده افزایش یابد.           2) عرضه کالا افزایش یابد. 
3) قیمت کالا کاهش یابد.                      4) قیمت کالای جانشین کاهش یابد. 


4- تغییر در مقدار تقاضا به معنی .............. است. 
1) تغییر در کشش منحنی تقاضا     2) تغییر عوامل مؤثر در تقاضا 
3) انتقال منحنی تقاضا                 4) تغییرات مقدار تقاضا به دلیل تغییرات قیمت 


5- افزایش قیمت کدام مورد موجب میشود تا تقاضای یک کالای عادی (نرمال) کاهش یابد؟ 
1) کالای جانشین               2) کالای مکمل 
3) کالای پست                  4) کالای عادی (نرمال) 


6- کدامیک از موارد زیر در نتیجه انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ حتماً روی میدهد؟ 
1) افزایش در مقدار عرضه کالا        2) کاهش در مقدار تعادلی کالا 
3) کاهش در قیمت کالا                  4) افزایش در عرضه 

پاسخنامه 
1- گزینه ی «1» صحیح است. 
2- گزینه ی «1» صحیح است. 
3- گزینه ی «1» صحیح است. 
4- گزینه ی «4» صحیح است. 
5- گزینه ی «2» صحیح است. 
6- گزینه ی «3» صحیح است. 
و...


قیمت : 29000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 28130 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه اقتصاد خرد

جزوه اقتصاد خرد

دانلود اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

اقتصاد

جزوه اقتصاد خرد رشته علوم اقتصادی

دانلود اقتصاد خرد سراسری

جزوه اقتصاد خرد دکتری

جزوه اقتصاد خرد دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اقتصاد خرد دانشگاه پیام نور

جزوه اقتصاد خرد دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :29000 تومان

با 3 % تخفیف :28130 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 299
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 100
حجم 1/1 مگابایت
دسته جزوه