جزوه اقتصاد اسلامی رشته علوم اقتصادی

جزوه اقتصاد اسلامی رشته علوم اقتصادی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور می باشد که به همراه تستها و پاسخنامه تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در128 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: تعاریف و کلیات

فصل دوم: قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد

فصل سوم: مالکیت

فصل چهارم: اقتصاد بازرگانی

فصل پنجم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

فصل هفتم: عدالت اقتصادی

فصل هشتم: نظام مالی در اسلام

مجموعه سوالات

پاسخ سؤالات

سؤالات چهار گزینه ای

پاسخ سؤالات چهار گزینه ای

منابع و مآخذ


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: تعاریف و کلیات
تعریف اقتصاد

در تعریف اقتصاد میتوان گفت که اقتصاد، بهرهگیری از روشها و ابزارهایی است که با صرف کمترین هزینه، بیشترین بازدهی در تولید، توزیع و مصرف به دست آید.
قلمرو اقتصاد
مباحث اقتصادی قلمرو وسیعی دارد که با توجه به وسعت و گستردگی مباحث اقتصاد، آن را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد:
الف ) اقتصاد تشریعی: اقتصاد تشریعی از دو بخش:
1) حقوق اقتصادی
2) مکتب اقتصادی تشکیل می شود.
در بخش حقوق اقتصادی، به بیان قوانین و مقررات شرعی و آثار حقوقی آن پرداخته میشود و بخش دوم بیانگر خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر جامعه و اهدافی است که جامعه برای حفظ و دستیابی به آنها باید تلاش کند.
ب) اقتصاد تحلیلی: شامل مباحث علمی اقتصاد است و به بررسی و تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد و ساخت الگوهای
مناسب و هماهنگ با اهداف و برنامههای مکتبی می پردازد.
ج) اقتصاد تدبیری: این بحث شامل سیاستهای اتخاذ شده در نظام اقتصادی می باشد
تعریف انسان اقتصادی:
منظور از انسان اقتصادی، انسانی نیست که فعالیت اقتصادی میکند، بلکه انسانی است که در پی ماکسیسم کردن منفعت یا سود خود میباشد
علم اقتصاد
اقتصاد علمی است که پدیدهها و رخدادهای زندگی اقتصادی انسانها را بررسی کرده و پس از شناخت روابط حاکم بین آنها، چگونگی استفاده از منابع تولیدی را برای تأمین نیازمندیهای اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی می کند.
برخلاف برخی از صاحبنظران که وظیفه علم اقتصاد را به شناخت و بررسی پدیدههای اقتصادی محدود کرده اند، در این تعریف ارزیابی، پیشبینی و مقایسه رفتارها، از وظایف علم اقتصاد شمرده شده است و شامل اقتصاد هنجاری و اثباتی میشود. در علم اقتصاد روابط بین متغیرهای اقتصادی را در سایز خرد و کلان شناسایی و نوع اثرگذاری هر رابطه را بر
دیگری شناسایی می کنیم.

مکتب اقتصادی
مکتب اقتصادی، مجموعهای هماهنگ از نظریههای اساسی اقتصادی است که با توجه به اصول ارزشهای مورد نظر
جامعه با هدف حل مشکلات اقتصادی، شکل میگیرد و در نتیجه مکتب اقتصادی اسلام شامل نظریاتی است که از اصول ارزشهای اسلامی برخاسته است.
مکتب اقتصادی اسلام علاوه بر اینکه مبتنی بر ارزشهای الهی است، تفاوت دیگری با مکاتب غیرالهی دارد که آن را در نحوه شکل گیری و تنظیم مکتب میتوان جست و جو کرد.
مکتب اقتصادی اسلام مجموعه ای از احکام، حقوق و مفاهیم است که با دقت نظر در آنها میتوان اصول کلی و نظریات اساسی مربوط به مکتب اقتصادی را پیدا کرد. ولی مکاتب غیرالهی به دلیل نداشتن حقوق و مقررات مدون برای تدوین آنها به تاسیس مکتبی نیاز دارند که احکام و مقررات و سیاستگذاریها بر مبنای آن تنظیم گردد و همه دارای یکهدف مشخص و معینی باشند.

حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی عبارت از مجموعهای از احکام و مقررات اقتصادی است که هماهنگ و در ارتباط با مکتب اقتصادی تنظیم شدهاند. و در واقع حقوق اقتصادی، مبتنی بر اصول کلی مکتب و متناسب با ساختار کلی آن تشریع شده است.
بنابراین، مکتب اقتصادی، زیربنای حقوق اقتصادی است.

مجموعه سوالات
1 - کدام مبحث اقتصاد اسلامی از دو بخش حقوق و مکتب اسلامی تشکیل شده است؟ 
1) اقتصاد تشریحی 2) اقتصاد تحلیلی 3) اقتصاد تدبیری 4 ) اقتصاد هنجاری 


 -2 اقتصاد تحلیلی شامل چه مباحثی می باشد؟ 
1) تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد   2) ساخت الگوهاه مناسب 
3) بیان مباحث علمی                      4) همه موارد 


3- سیاست های اقتصادی که هماهنگ با ارزشهای مورد نظر جامعه است در کدام مبحث اقتصادی جای دارد؟ 
1) مکتب اقتصادی 2) اقتصاد تحلیلی 3) اقتصاد تدبیری 4 ) اقتصاد تشریحی 


4 - مجموعه ارزش هایی که هماهنگ با هدف جامعه اسلامی در جهت تحقیق اهداف پیش می رود چه نام دارد؟ 
1) حقوق اقتصادی 2) مکتب اقتصادی 3) احکام اقتصادی 4 )جهان بینی اقتصادی 


5 - علت عمده تمایز میان مکاتب مختلف: 
1) ارزش های حاکم برجامعه می باشد            2) نظام اقتصادی موجود می باشد 
3) تمایز میان فرهنگ ها ناشی از تفاوت اجرای آن است  4 ) تفاوت در نحوه اجرای نظم درونی جامعه می باشد 


6- تفاوت احکام اسلامی با سایر احکام نظام های دیگر در چیست؟ 
1) در چگونگی بیان احکام اسلامی                   2) نحوه بهره برداری احکام اقتصادی 
3) تفاوت در نحوه بیان بنیان گذاران اقتصادی  4) همه موارد 


 7 - کدام یک از موارد زیرصحیح می باشد؟ 
1) علم اقتصاد برای بررسی و کاربرد بودن نیازمند گرایش های مکتبی موجود در جامعه می باشد. 
2) علم اقتصاد بدون هماهنگی مکتب می تواند گرایش های ارزشی خود را بیان دارد 
3) مکتب اقتصای روبنا و حقوق اقتصادی زیر بنا می باشد 
4) نظام های اقتصادی بدون الهام از مکاتب مختلف به وجود می آیند


پاسخ سؤالات 
1 - گزینه 1 درست است 
اقتصاد تشریحی از دو بخش حقوق اقتصادی و مکتب اقتصادی تشکیل شده است. 
 -2 گزینه  4 درست است 
اقتصاد تحلیلی شامل تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد،بیان مباحث علمی و ساخت الگوهای مناسب در چارچوب اطلاعات
مکتبی می پردازد. 
3 - گزینه  3 درست است 
سیاست های اقتصادی در قلمرو اقتصاد تدبیری قرار دارد. 
 -4 گزینه 2 درست است 
مکتب یعنی مجموعه ای هماهنگ از نظریه های اقتصادی که با توجه به اصول و ارزش های مورد نظر جامعه با هدف
حل مشکلات اقتصادی شکل گرفته باشد. 
5 - گزینه 1 درست است 
تفاوت مکاتب مختلف ناشی از اصول و ارزش هایی هست که هر یک قبول دارند. 
6 - گزینه  4 درست است 
احکام اقتصادی در متون فقهی آمده است البته شیوه استخراج آن به کمک روش اجتهاد صورت می گیرد و برخلاف نظام سرمایه داری که تجربه تاریخی به وجود آورنده و قانون های حاکم برجامعه باشد و یا نظام سوسیالیستی که از قبل شکل
گیری قانون آن تنظیم شد.علم اقتصاد اسلامی از طریق وحی به پیامبر منتقل شده است. 
 -7 گزینه 1 درست است
علم اقتصاد برای بررسی و کاربردی بودن نیازمند گرایش های مکتبی موجود در جامعه است.

و...


قیمت : 20000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 19400 تومان


کلمات کلیدی


جزوه اقتصاد اسلامی

جزوه اقتصاد اسلامی دکتری

جزوه اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

جزوه اقتصاد اسلامی پیام نور

دانلود جزوه اقتصاد اسلامی

جزوه جزوه اقتصاد اسلامی کنکور

جزوه جزوه اقتصاد اسلامی کنکور ارشد

جزوه اقتصاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور

جزوه اقتصاد اسلامی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :20000 تومان

با 3 % تخفیف :19400 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 128
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 73
حجم 1/2 مگابایت
دسته جزوه