جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول) رشته علوم اقتصادی

جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول) رشته علوم اقتصادی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور می باشد که به همراه تستها و پاسخنامه تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 249 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: حسابداری درآمد ملی
نکات فصل اول 
مجموعه تست
پاسخنامه

فصل دوم: تعیین درآمد ملی
نکات فصل دوم
مجموعه تست
پاسخنامه
فصل سوم: مدلIS-LM
مجموعه تست
پاسخنامه
فصل چهارم: عرضه کل و تقاضای کل
مجموعه تست
پاسخنامه
فصل پنجم: مصرف
مجموعه تست
پاسخنامه
فصل ششم: سرمایه گذاری
یک نکته تکمیلی
مجموعه تست
پاسخنامه
فصل هفتم: عرضه و تقاضای پول
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست سال های اخیر
پاسخنامه
سوالات کنکور
پاسخنامه 
منابع


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: حسابداری درآمد ملی
تعاریف

حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یک زمان معین –معمولاً یک سال- حسابداری ملی نامیده میشود. که حوزههای مورد اندازهگیری به طور مثال تولید، مصرف، سرمایه گذاری و ... است .
کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سازد و در بازار قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛
الف – کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غذایی، پوشاک،
مسکن و...
ب- کالای واسطه ای: کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی که در تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ...
پ- کالای سرمایه ای: کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتی سرمایهای باشد، کالای سرمایه ای نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و...
نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد می تواند جزء کالای مصرفی قرار گیرد وهم سرمایهای بهطور مثال یک اتومبیل اگر برای مصرف شخصی خریداری شود کالای مصرفی است، و اگر برای مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایه ای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- کالای بی دوام: کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فوراً تغییر
کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ...
ب- کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده می شود یا از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ...
مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده می شود.
مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فروش کالاهای دست دوم و فرسوده.
نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمی آیند.
هزینه های دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسات غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب م یآید.
سرمایه گذاری : تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایه گذاری میگویند.
نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجودی انبار در ابتدای دوره. ازانجا که افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخش خصوصی یا دولتی است، پسبه معنای سرمایه گذاری نیز به کار میرود.
استهلاک: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سال درفرآیند تولید، مصرف شده است.
قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عوارض و مالیات بر کالا، قیمت عوامل نامیده میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا می باشد، قیمت بازار می گویند.
خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار
پرداخت های انتقالی: پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابل، هیچ تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود.

مجموعه تست 
-1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جاي ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییري درNNP رخ میدهد.؟ 
1)کاهش                    2 )افزایش
 )3 بدون تغییر            4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP 


 -2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ي ثابت و جاري با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که 
 )1 میزان تولیدات اقتصادي هیچگونه افزایشی نداشته است. 
 )2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوي بوده است 
 )3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است .
 )4 نرخ استهلاك سرمایههاي فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است. 


 -3 اگر ارزش پولی GNP در سالهاي 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـاي مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـاي 1977: و1967
 )1 افزایش یافته است. )             2 کاهش یافته است. 
 )3 ثابت مانده است. )                4 نمیتوان اظهار نظر کرد. 


 -4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟ 
 )1 خالص مالیاتهاي غیرمستقیم        2) مالیاتهاي تامین اجتماعی 
 )3 استهلاك                                    4) مالیات بر منافع شرکتها  


-6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟ 
 )1 استهلاك 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهاي غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت 


7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداري نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـالخریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدا راضافه کرده است؟ 
 800(4      1000(3       200(2      50 1(
پاسخنامه 
-1 گزینه .3 صحیح است
ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می آید .
 -2 گزینه .3 صحیح است
با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها – نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است . 
-3 گزینه .2 صحیح است 
GNP با توجه به فرمول 100́ =GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـودکه GPN واقعی کاهش یافته است. 
 -4 گزینه .1 صحیح است
 -5 گزینه .4 صحیح است 
 -6 گزینه 3 صحیح است 
-7 گزینه 1 صحیح است. 

 

و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (نسخه کامل) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 25000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 24250 تومان


کلمات کلیدی


جزوه اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

اقتصاد

جزوه اقتصاد کلان پیام نور

جزوه اقتصاد کلان برانسون

دانلود جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان کنکور

جزوه اقتصاد کلان کنکور ارشد

جزوه اقتصاد کلان کنکور دکتری

دانلود جزوه اقتصاد کلان ارشد

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه پیام نور

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

با 3 % تخفیف :24250 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 249
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 65
حجم 6/1 مگابایت
دسته جزوه