جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه

 جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 239 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: انرژی

فصل دوم: پروتئین

فصل سوم: چربی ها

فصل چهارم: کربوهیدراتها

ریزمغذی ها

نکته ها

درشت مغذی ها


قسمتی از متن جزوه:


واژه های کلیدی 
ترموژنز فعالیت (activity thermogenesis: AT): انرژی صرف شده در مـدت تمـرین فعـال از قبیـل بـدنسـازی وتمرین ورزشی و انرژی صرف شده طی فعالیتهای زندگی روزانه، به عنوان ترموژنز فعالیت غیرورزشی تلقی میگردند.
صرف انرژی پایه (basal energy expenditure: BEE ): اندازه گیری میزان متابولیسم پایـه در مقیـاس 24 سـاعت؛معمولاً بیان شده به شکل کیلوکالری در ( 24 ساعت kcal/24h). 
میزان انرژی پایه (basal metabolic rate: BMR): انرژی مورد نیاز برای تداوم فعالیتهـای متـابولیکی سـلولهـا و بافتها و حفظ فرآیندهای گردش خون، تنفسی، گوارشی و کلیوی ؛ بیان شده به شکل کیلوکالری بـه ازای کیلـوگرم وزن
بدن در ساعت؛ اندازهگیری شده در صبح 10 تا 12 ساعت پس از خوردن غذا، نوشیدنی، الکل یا استعمال نیکوتین. 
کالری (calorie): مقدار انرژی مورد نیاز جهت افزایش دمای 1 میلیلیتر آب
15 C به مقدار Co1کالری متری مستقیم (direct calorimetry): روشی برای اندازهگیری مقدار انرژی صرف شده بـه وسـیله پـایش میـزان حرارتی که فرد وقتی داخل یک ساختمان به اندازه کافی بزرگ جهت انجام فعالیت متوسـط قـرار داده شـود از بـدن بـهمحیط از دست میدهد. 
آب نشاندار مضاعف (doubly labeled water: DLW ): برای اندازهگیری انـرژی کـل صـرف شـده در افـراد سـالم،2 استفاده از دو ایزوتوپ پایدار آب (دیوتریوم ][
2OH و اکسیژن - 18 ][18 2 OH )؛ تفاوت در میزان عملکـرد دو ایزوتـوپ
میزان تولید دیاکسیدکربن را اندازهگیری میکند که انرژی صرف شده میتواند از آن محاسبه گردد. 
تخمین انرژی مورد نیاز (estimated energy requirement: EER): دریافت متوسط انرژی غذایی که بـرای حفـظ تعادل انرژی پیشبینی میشود. در فرد سالم در سن، جنس، وزن، قد و سطح فعالیت فیزیکی تعریف شده بـا تندرسـتی،
در بچهها و زنان باردار و شیرده، تخمین انرژی مورد نیاز شامل نیازهای انرژی مرتبط با برداشت بافتها یا ترشح شـیر در میزان سازگار با تندرستی میباشد. 
مصرف اکسیژن اضافی پـس از تمـرین (8 excess postexercise oxygen consumption: EPOC): % تـا 14% 
افزایش در میزان متابولیسم برای یک دوره بعد از توقف تمرین. 
فصل دوم: پروتئین 
واژه های کلیدی 
امتیاز امینواسید: روش ارزیابی پروتئین است که در آن میلی گرم امینواسیدهای ضروری محدود کننده در پروتئین تسـت به میلیگرم همان امینواسید در پروتئین مرجع تقسیم میشود. 
کربن چیرال (نامتقارن): اتم کربنی که به چهار اتم یا گروه مختلف متصل است و میتواند ایزومرهای مختلف داشته باشد. 
دآمیناسیون: برداشت گروههای نیتروژن از مولکولهای آلی 
دناتوراسیون: از بین رفتن ساختمان سوم پروتئینها به واسطهی تکانهای مکانیکی، حـرارت، سـرما، محـیط اسـیدی یـا قلیایی امینواسیدهای ضروری: امینواسیدهایی که سنتز آنها در بدن به منظور جبران نیازهای متابولیک ناکافی بوده و بایـد از راه
رژیم غذایی تأمین شوند. ترئونین، تریپتوفان، هیستیدین، لیزین، لوسـین، ایزولوسـین، متیـونین، والـین و فنیـل آلانـین، امینواسیدهای ضروری برای انساناند؛ قبلاً به آنها امینواسیدهای غیرقابل حذف از رژیم گفته میشد. 
درشت مغذیها: درشت مولکولها در ساختمان گیاهان و جانوران که میتوانند هضم و جـذب شـده و بـه عنـوان منبـع انرژی و سوبسترا برای ساخت کربوئیدراتها، چربیها و پروتئینهای مورد نیـاز بـرای حفـظ تمامیـت سـلولی و سیسـتم توسط موجود زندهی دیگر مورد استفاده قرار گیرند. 
امینواسیدهای غیرضروری: امینواسیدهای دارای اسکلت کربنی ساخته شده در بدن؛ بدن میتوانـد در صـورت نیـاز یـک گروه آمین را به مواد حد واسط تولید شده در داخل بدن افزوده و امینواسیدهای غیرضروری را تولید کند. 
پیوند پپتیدی: پیوند شیمیایی بین b آمینواسیدها؛ این پیوند با اتصال امینواسیدها، پروتئینها را به وجود میآورد. 
پروتئینها: ترکیبات پیچیده نیتروژنی که از امینواسیدها با پیوندهای پپتیدی تشکیل شده است. 
امتیاز تصحیح شدهی امینواسیدها از نظر قابلیت هضم پـروتئین (PD-CAAs): آزمـون رسـمی بـرای ارزیـابی کیفیـت پروتئین در انسان امینواسید گوگرددار: متیونین و سیستئین که منبع اصلی گوگرد مورد استفاده در واکنشهای آلی هستند. 
ترانس آمیناسیون:انتقال برگشتپذیر یک گروه آمین بین یک امینواسید و یک کتواسید. 
اسیدآمینه های محدود کننده 
در برخی از پروتئین ها، برخی از aa به خصوص ضروریها وجود ندارد که به آنها aa محدود کننـده گفتـه مـیشـود و از جمله مهمترین آنها در مواد غذایی عبارتند از: 
تریپتوفان، متیونین، ترئونین، لیزین به عنوان مثال تریپتوفان در ذرت و حبوبات 
متیونین در حبوبات، آجیل و سبزیجات لیزین در غلات و دانه های روغنی 
ترئونین در غلات و بادام زمینی اسید آمینه های عمده محدودکننده هستند. 
در ماهی و تخم مرغ هم متیونین میتواند محدود کننده باشد.

و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (نسخه کامل) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 25000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 24250 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تغذیه

دانلود جزوه تغذیه

جزوه تغذیه کنکور

جزوه تغذیه ویژه کنکور

دانلود جزوه تغذیه کنکور

جزوه تغذیه کنکور ارشد

جزوه تغذیه کنکور دکتری

جزوه تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تغذیه دانشگاه پیام نور

جزوه تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

با 3 % تخفیف :24250 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 239
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 81
حجم 6/4 مگابایت
دسته جزوه