جزوه تکنولوژی آموزشی رشته بهداشت

جزوه تکنولوژی آموزشی رشته بهداشت

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 111 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : تعریف تکنولوژی آموزشی
فصل دوم : آماده سازی
فصل سوم : طراحی
فصل چهارم : طراحی منظم آموزشی
فصل پنجم : انتخاب منابع انسانی و غیر انسانی
فصل ششم : ارتباط در آموزش
فصل هفتم : مواد و وسایل آموزشی
فصل هشتم : رسانه های آموزشی نورتاب ساکن

 مجموعه تست 1
 مجموع تست   2
مجموعه تست  4
 مجموعه تست 3
مجموعه تست 5
پاسخنامه
منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : تعریف تکنولوژی آموزشی

تعریف تکنولوژی : تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی اسـتفاده میشود . به عبارت دیگر ، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علوم محض است . در اصل از دو کلمه ( تکنیک ) و ( لوژی ) تشکیل شده است . تکنیک به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و ( لوژی ) به معنای ( علم و دانش ) اسـت .
بنابراین تکنولوژی را میتوان روش شناسی یا دانش و علم به روش های ماهرانه انجام دادن امور دانست .
تعریف آموزش از دیدگاههای متفاوت
دوبوا آموزش را (مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص )، تعریف کرده است .
برونر دست اندرکاران امور آموزش را در مسائلی مانند پیش دانسته های فراگیر ، ساختار موضوع تدریس ترتیـب و تـوالی موضوع و زمان و شرایط به تفکر واداشت و به کارگیری عواملی مانند تشویق ، تنبیـه ، ارائـه بـاز خـورد و طـرح سـؤال را مطرح کرد .
دو دیدگاه متمایز نسبت به مسائل عمده تعلیم و تربیت از جمله آموزش وجود دارد که در اصطلاح آنها را دیدگاه رفتـاری و دیدگاه شناختی می نامند .
آندرسون عوامل مؤثر در آموزش را به دو دسته تقسیم کرده است :
الف – عوامل آموزش ب – عامل تفاوتهای فردی
گانیه : آموزش را روند حل مسئله مینامد که هدف آن تسهیل یادگیری فراگیر است .
اهم تدابیر آموزشی از نظر گانیه عبارتند از :
1 – وضوح 2 – بازخورد 3 – مرور پیش دانسته های فراگیران 4 – برنامه ریزی 5 – ارزیابی از بررسی نظریه هـای مطرح شده میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش عبارت است از :
( مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ میشود یا انجام میگیـرد و هـدف از آن دسـتیابی بیشـتر فراگیر به اهداف آموزشی است.)
( تکنولوژی آموزشی عبارتست از مجموعه روش ها و دستورعمل هایی که با اسـتفاده از یافتـه هـای علمـی بـرای حـل مسائل آموزشی اعم از طرح ، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزش به کارگرفته میشود .)
مجموعه تست(1)
1- "پی بردن به مفروضات بیان نشده یک متن" جزو کدام دسته از اهـداف آموزشـی در حیطـه شـناختی است؟
1) فهمیدن       2) دانستن           3) تحلیل          4) ارزشیابی


2- "با در اختیار گزاردن یک سرنگ زیرپوستی، دانشجوی پرستاری یک تزریق داخل وریدی را اجرا کنـد و درهر بیست تزریق بیش از یک بار رگ را از دست ندهد." در هدف فوق، عبارت "تزریـق داخـل وریـدی"،........................ است.
1) عمل 2)          موضوع 3)        محدودیت         4) موقعیت


3- هدف آموزشی "مکعب هایی با رنگ های مختلف در اختیار کودک قرار می دهیم و کودک با جـدا کـردن مکعب های زردرنگ، رنگ زرد را شناسایی کند". در کدام طبقه از بازده های یادگیری قرار می گیرد؟
1) تمیزدادن    2) مفاهیم محسوس    3) استفاده از قواعد    4) مفاهیم تعریف شده


4- فردی که در مقابل سوال "مفهوم تکنولوژی آموزشی چیست"؟، می گوید "فلسفه حاکم بر کل آمـوزشیک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه است"، در کدام یک از مراحل تکامل مفهـوم تکنولـوژی آموزشی قراردارد؟
1) نظام های درسی                        2) مواد و ابزار آموزشی
3) نظام های آموزشی                     4) نظام های اجتماعی


5- طراحی موردنظر در تکنولوژی آموزشی:
1) آموزش را سیستم یا نظام تلقی می کند.
2) سیستم یا نظام را آموزش می داند.
3) آموزش را نهاد محسوب می کند.
4) آموزش را سازمان به حساب می آورد.
پاسخنامه
3 گزینه -1
2 گزینه -2
2 گزینه -3
4 گزینه -4
1 گزینه -5
و...


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تکنولوژی آموزشی

دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی

جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی

جزوات تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی چیست

کتاب تکنولوژی آموزشی

تحقیق تکنولوژی آموزشی

مقاله تکنولوژی آموزشی

جزوه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تکنولوژی آموزشی دانشگاه پیام نور

جزوه تکنولوژی آموزشی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 111
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 60
حجم 1/1 مگابایت
دسته جزوه