جزوه آمار حیاتی (قسمت دوم) رشته بهداشت

جزوه آمار حیاتی (قسمت دوم) رشته بهداشت

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 309 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: آمار توصیفی
فصل اول : آمار توصیفی

تستهای فصل اول
پاسخ تشریحی تستهای فصل اول 
آزمون خودسنجی فصل اول 
پاسخنامه آزمون خودسنجی فصل اول 
فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار)
تست های فصل دوم
پاسخنامه تست های فصل دوم
فصل سوم: متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال
کوواریانسو استقلال دو متغیر تصادفی 
تستهای فصل سوم 
پاسخنامه سوالات فصل سوم 
فصل چهارم:توزیع احتمال گسسته
تست ها ی فصل پنجم 
پاسخنامه فصل پنجم 
فصل ششم : رگرسیون و همبستگی
تست ها ی فصل ششم 
پاسخنامه تست های فصل ششم 
آزمون خودسنجی فصل ششم
پاسخنامه آزمون خودسنجی فصل ششم
بخش دوم: آمار استنباطی
فصل هفتم : آمار استنباطی

فصل هشتم : آزمونهای بی پارامتری
تستهای فصل هشتم
پاسخنامه تستهای فصل هشتم 
فصل نهم: تحلیل واریانس
نمونه سوالات تستی فصل نهم
پاسخنامه سوالات تستی

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : آمار توصیفی
کلمه «statistics» که به فارسی آن را  ترجمه کرده اند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: « آمار » الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات رانندگی، میزان محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .
ب) به معنی روشهایی برای جمع آوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.
که اغلب آمار توصیفی نامیده میشود خواهیم « الف » این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت پرداخت. به طور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1 مفاهیم اولیه 2 مشخص کننده های مرکزی 3مشخص کننده های پراکندگی 4 مشخص کننده های نسبی پراکندگی میپردازیم.
مفاهیم اولیه
علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمع آوری اطلاعات اولیه، دسته بندی دادهها و تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها به کار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم میشود:
1 آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بندی آنها و در انتها نمایش اینداده ها میباشد.
2 آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم میدهند.
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمان مشخص یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری میگوییم.
جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک جامعه آماری میباشند.
جامعه آماری به دو دسته تقسیم میشود:
1 جامعه متناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود

2ـ جامعه نامتناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته:
جامعه نامتناهی شمارش پذیر و جامعه نامتناهی شمارش ناپذیر تقسیم میشود.
تذکر: اگر جامعه ای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان میدهیم.
مجموعه دانشجویان رشته های حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـنلحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارش پذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارش ناپذیر میباشد.
تستهای فصل اول

1- میزان سود شرکت سهامی بتا در پنج سال گذشته بـر حسـب درصـد فـروش بـه ترتیـب 2 ،3 ،4 ،4 ،3
میباشد. کدام یک از کمیتهای زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان میدهد؟
3/1 (4                   4 (3                      3/2 (2                      2/5 (1


2- واریانس کدام یک از چهار مجموعهی زیر بیشتر است؟
1,2,3,4,5,6,7,8(4      1,1,1,1,8,8,8,8(3         1,1,1,4,5,8,8,8(2          1,1,2,4,5,7,8,8(1


3- با تغییر مدیریت در یک فروشگاه بزرگ، فروش در سال اول دو برابر سال قبـل، در سـال دوم سـه برابـر سال اول و در سال سوم چهار برابر سال دوم شده است. به طور متوسط، فروش از آغاز مـدیریت چنـد برابـرشده است؟
1) بیش از سه برابر     2) سه برابر       3) قدری کمتر از سه برابر           (4 2/5 برابر


4- حقوق پرداختی به کارمندان شرکت آلفا به طور متوسط 15 هزار تومان با انحـراف معیـار 3 هـزار تومـاناست. اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، به ترتیب میانگین و انحرافمعیـار حقـوق پرداختـی چقدر خواهد شد؟
3/6 و 18 (4                 3 و 18 (3             3/6 و 15/3 (2                3 و 15/3 (1


5- جدول مقابل توزیع فراوانی فروش یک شرکت را نشان میدهد. میانگین و انحراف معیار فروش به ترتیـب چقدر است؟
فروش به هزار تومان تعداد روزها
20 تا کمتر از 10 30
30 تا کمتر از 25 40
40 تا کمتر از 15 50
9 و 35 (4             7 و 36 (3              5/7 و 36 (2                8/6 و 35 (1


پاسخ تشریحی تستهای فصل اول
1- گزینه (4) صحیح است.
چون میزان سود شرکت بر حسب درصد فروش بیان شده است، از میانگین هندسی به عنوان شـاخص مرکـزی اسـتفاده میکنیم.

2- گزینه (3) صحیح است.
چون دامنه ی تغییرات (R) در گزینهی (3) بین 1 و 8 میباشد، پس میزان پراکندگی این متغیرها را از سایر مجموعه هـا بیشتر خواهد بود.
3- گزینه (3) صحیح است.
متوسط فروش با میانگین هندسی قابل محاسبه است.

4- گزینه (3) صحیح است.
اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، داریم: هزار تومان 15 × %20 = 3بنابر خواص میانگین و انحراف معیـار داریم:
5- گزینه (3) صحیح است.
و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آمار حیاتی (قسمت دوم) رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آمار حیاتی (نسخه کامل) رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 


قیمت : 27000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 26190 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی و احتمالات

جزوه آمار حیاتی دانلود

جزوه آمار حیاتی پرستاری

دانلود جزوه آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی رشته بهداشت

دانلود جزوه آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آمار حیاتی دانشگاه پیام نور

جزوه آمار حیاتی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :27000 تومان

با 3 % تخفیف :26190 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 309
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 80
حجم 2/3 مگابایت
دسته جزوه