جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) رشته بهداشت

جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) رشته بهداشت

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 242 صفحه

توضیح کامل

فهرست مطالب :


احتمال
مقدمه
تعاریف اولیه 
آزمایش تصادفی
فضای نمونه ای
پیشامد
احتمال
اصول احتمال (اصول موضوع کولموگروف) 
احتمال همشانسدر فضاهای نمونهای گسسته (احتمال کلاسیک)
احتمال غیرهمشانسدر فضاهای نمونهای گسسته 
قضایای احتمال کلاسیک
احتمال شرطی 
قانون ضرب احتمال
قانون احتمال کل 
قاعده بیز
استقلال پیشامدها 
تعریف استقلال سه پیشامد 
احتمال در فضاهای نمونهای پیوسته 
متغیر های تصادفی 
انواع متغیرهای تصادفی 
تابع جرم احتمال
خواص تابع جرم احتمال 
تابع چگالی احتمال 
 (f.d.c) تابع توزیع تجمعی
خواص تابع توزیع تجمعی
امید ریاضی
خواص امید ریاضی
واریانسو انحراف معیار 
خواص واریانسو انحراف معیار 
متغیرهای تصادفی توأم
اصول احتمال
اصول احتمال
اعمال جبری روی پیشامد
تعریف احتمال
احتمال شرطی
پیشامدهای مستقل
متغیرهای تصادفی
متغیرهای تصادفی گسسته
امید ریاضی و واریانسمتغیرهای گسسته
واریانسمتغیرهای گسسته
متغیرهای تصادفی پیوسته
امید ریاضی و واریانسمتغیرهای تصادفی پیوسته
برآوردیابی
برآورد و برآوردیاب
تعریف برآورد و برآوریاب
روشهای برآوردیابی نقطه ای
روش گشتاوری
روش درستنمایی ماکزیمم
تابع درستنمایی
برآورد درستنمایی ماکزیمم
روش برآورد بیزی
برآوردگرهای بیز
ویژگیهای یک برآوردگر
میانگین توان دوم خطا
برآوردیاب نااریب
برآوردگر سازگار
برآوردگر کارا
آمارة بسنده
تعریف آمارة بسنده
روش یافتن آماره بسنده
قضیۀ فیشر نیمن یا قضیۀ فاکتورگیری: 
و آمارة بسنده
MLE رابطۀ میان برآوردیاب
رابطۀ میان آمارة بسنده و آمارة دلخواه
آماره بسنده مینیمال
روش بهدست آوردن آمارة بسندة مینیمال
واریانس برآوردگرهای نااریب 
قضیۀ بهادر
خانوادة کامل کراندار
برآوردگرهای نااریب با کمترین واریانس
قضیه رائو-بلاکول
قضیه مهملن شفه
اطلاع فیشر برحسب مشتق دوم
اطلاع فیشر در بردار تصادفی
اطلاع فیشر در نمونۀ تصادفی
اطلاع فیشر در آماره
نامساوی کرامر – رائو
کارایی
قضیه کاراترین برآوردیاب
فواصل اطمینان 
یافتن فاصلۀ اطمینان با روش محوری
فواصل اطمینان برای توزیع نرمال
چند نکته پیرامون فاصلۀ اطمینان
فاصلۀ اطمینان در دو توزیع نرمال مستقل
فاصلۀ اطمینان برای پارامتر نسبت
آزمون فرضهای آماری
MPT پرتوانترین آزمون
لم نیمن – پیرسن
آزمون نسبت درستنمایی
UMP پرتوانترین آزمونهای یکنواخت یا آزمون
خاصیت درستنمایی یکنوا
قضیه فرضهای مرکب
سوالات
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخ تشریحی تستها 


قسمتی از متن جزوه:


مقدمه
در اوایل قرن هفدهم یکی از اشرافزادگان و قماربازان معروف فرانسوی برای توضیح علت برد و باخت در بازی با تاس بـهدو ریاضیدان مشهور فرانسوی به نامهای پاسکال و فرما متوسل شد و مسائلی را که آنها حل کردند مدتها بـه راههـای مختلف توجیه و تفسیر شد. این اولینباری بود که یک شخص به دنبال علت پدیدهها میگشت تا بتواند عدم اطمینـان را کاهش دهد.
از نظر تاریخی تئوری احتمال از بازیهای قمار در همان اوایل قرن هفدهم شروع شده و بـه تـدریج رشـد نمـود و در رشته های مختلف نفوذ کرد. در سال 1933 میلادی آندره کولموگوروف ریاضیدان روسی، رسالهای دربارة اصـول احتمـالمنتشر کرد و به احتمال جنبه کاملاً ریاضی داد.
در تئوری احتمال واژههایی مانند: آزمایش تصادفی، پیشامد و ... که از زبان عادی گرفته شدهاند به کار میرود، باید نخست این واژهها را دقیقاً بدون ابهام روشن نمود تا بتوان تئوری احتمال را با اسلوب ریاضی پایهگذاری کرد.
تعاریف اولیه
الف) آزمایش تصادفی
اگر آزمایشی را تحت شرایط یکسان چندینبار انجام دهیم نتیجۀ آزمایش را میتوان به دو دستۀ زیر تقسیم کرد:
1ـ آزمایش نتیجه قطعی دارد. یعنی هرچند باری که آزمایش را تکرار کنیم فقط یک نتیجه بهدست میآید. به ایـن نـوعآزمایشها، آزمایشهای قطعی یا قابل پیشبینی میگویند. به عنوان مثال وقتی سنگی را به هوا پرتاب میکنیم، یقیناً بهزمین باز میگردد. بنابراین آزمایش پرتاب سنگ، آزمایشی است که نتیجه آن از قبل معلوم است.
2ـ نتیجه آزمایش معلوم نیست و ممکن است با هر بار تکرار، نتیجۀ آن عوض شود. اما به هر حال تعـداد نتـایج محـدود است. به این نوع آزمایشها پدیدههای غیرقابل پیشبینی یا تصادفی میگویند. به عنوان مثال در مورد تولـد یـک نـوزاد،جنس بچه را نمیتوان پیش بینی کرد. 
مثال: سکه ای سالم را به هوا پرتاب می کنیم، بدیهی است که این سکه به صورت یکی از حالتهای «رو» یـا «پشـت» بـر زمین مینشیند اما تا لحظهی توقف کامل سکه روی زمین، حالت رخ داده نامشخص است، آزمایش پرتاب سکه یـک آزمایش تصادفی است.
مثال: در درون کیسهای تعدادی مهره به رنگ سبز وجود دارد. اگر به تصادف مهرهای از داخـل ایـن کیسـه خـارج کنـیم بدیهی است که رنگ این مهره سبز خواهد بود، این آزمایش، آزمایش تصادفی نیست، زیرا نتیجهی آزمایش قبل از به انجام رسیدن مشخص میباشد بلکه این آزمایش را آزمایش قطعی گوییم.
مثال: از درون کیسهای که شامل تعدادی مهره یکسان به رنگهای سیاه، سفید و سبز است، مهـرهای بـه تصـادف خـارج می کنیم. بدیهی است که رنگ این مهره سیاه یا سفید یا سبز خواهد بود، اما تا لحظهای که مهـره از کیسـه خـارج و رؤیت نشده، رنگ آن نامشخص است، این آزمایش، آزمایش تصادفی است.
مثال: یک کلید فشاری روی دیواری نصب شده است، اگر بهصورت آزمایشی این کلیـد را بفشـاریم، آیـا مـیتـوانیم آن را آزمایشی تصادفی تلقی کنیم؟ پاسخ منفی است زیرا نتیجههای ممکن از این آزمایش مشخص نیست. به عنوان مثال شاید لامپی روشن شود! شاید بوقی به صدا درآید! شاید بمبی منفجر شود و ... .

مجموعه تست

1- به عنوان برآورد کنندهای از :
1) یک متغیر تصادفی است، اگر که نیز یک متغیر تصادفی باشد.
2) یک متغیر تصادفی است، در حالی که یک کمیت ثابت است.
3) یک کمیت ثابت است، در حالی که یک متغیر تصادفی است.
4) یک کمیت ثابت است، اگر که نیز یک کمیت ثابت باشد.


2- یک نمونه تصادفی ساده چگونه نمونهای است؟
1) همه عناصر جامعه شانس مساوی در انتخاب شدن داشته باشند و همه نمونه های ممکن هم شانس باشند.
2) همه عناصر جامعه شانس مساوی داشته باشند که در نمونه انتخاب شوند.
3) همه نمونهها ممکن هم شانس باشند.
4) نماینده خوبی از کل جامعه آماری باشند.


3- کدام یک از تعریفهای زیر بیان مفهوم تابع نمونهای (Statistic) میباشد؟
1) مجموعهای از n کمیت تصادفی مستقل از هم را تابع نمونهای مینامند.
2) مجموعهای از n کمیت تصادفی را تابع نمونهای مینامند.
3) تابعی از متغیرهای نمونه را تابع نمونهای مینامند.
4) تابعی از پارامترهای قانون توزیع را تابع نمونهای مینامند.


4- در یک نمونه تصادفی بدون جایگذاری به حجم 50 خانوار از یک جامعهی روستایی که شامل 250 خـانوار میباشد، فقط 8 خانوار دارای دوچرخه هستند، تعداد کل خانوارهایی که دارای دوچرخـه هسـتند، عبـارتاست از:
40 (4                10 (3                 30 (2                  50 (1
اگر بخواهیم انحراف معیار میانگین نمونهای بر اساس حجم نمونه تایی از جامعهای که دارایانحراف معیار 6 است به نصف کاهش یابد، حجم نمونه باید چند تا شود؟
320 (4                       256 (3                    182 (2                   128 (1

5- احتمال این که میانگین یک نمونه 64 تایی از جامعه ای که دارای میانگین 90 و انحـراف معیـار 8 اسـت،کمتر از 88 باشد، چند درصد است؟
47/5 (4                     45(3                   5 (2                  2/5 (1
و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آمار حیاتی (قسمت دوم) رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آمار حیاتی (نسخه کامل) رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 


قیمت : 23000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 22310 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی و احتمالات

جزوه آمار حیاتی دانلود

جزوه آمار حیاتی پرستاری

دانلود جزوه آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی رشته بهداشت

دانلود جزوه آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آمار حیاتی دانشگاه پیام نور

جزوه آمار حیاتی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

با 3 % تخفیف :22310 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 242
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 60
حجم 1/8 مگابایت
دسته جزوه