جزوه اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 212 صفحه.شامل سه جزوه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


جزوه شماره 1 :

فصل اول:بهداشت حرفه ایOccupational Health 
اهداف معاینات شغلی دورهای
معاینات هنگام برگشت به کار
معاینات اختصاصی ناشی از کار
معاینات برای سالخوردگان – زنان و جوانان
معاینات شغلی برای مدیران
برنامه های بهداشت حرفهای
وظایف مربوط به مرکز بهداشت حرفهای
اثرات اجرائی این وظایف و برنامه ها
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی زیانآور محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل مکانیکی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل روانی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار
خصوصیات صوت
فرکانس های صوت 
فشار صوت
واحد اندازه گیری صوت 
سرعت انتشار امواج صوتی
بلندی صدا
تعریف سون
کنترل صدا 
کاهش صدا در منبع تولید 
تعریف نور
واحدها و اصطلاحات نور
درخشندگی
لوکس
منابع نور 
انواع منابع روشنایی الکتریکی 
ارگونومی
تعریف ارگونومی
تعریف کار 
خستگی
انسان در سیستم کار 
سیستم انسان – ماشین
مهارت
مسئولیت
فشارهای روانی
فشارهای عضلانی
آنتروپومتری (ابعاد شناسی بدن)
ابعاد محل کار به صورت نشسته
طراحی محل و ابزار کار از دیدگاه ارگونومی 
طراحی ارگونومی محل های کاری
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
تقسیم بندی مواد آلوده کننده بر مبنای حالت فیزیکی
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی
تقسیم بندی آلاینده های محرک و التهاب اور بر اساس اثرات فیزیولوژیک
پنوموکونیوزها
گرد و غبار
گرد و غبار ممکن است منشاء
بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار
باکتریها (باسیل سیاه زخم)
قارچها 
بیماریهای ریه کبوتربازان  پرپاکنها
بیماریهای ریوی ناشی از گردوغبارهای معدنی
Silicosis سیلیکوزیس
تجمع ذرات گردوغبار
پیشگیری از سیلیکوزیس
طریقه پیشگیری از آزبستوزیس
آنتراکو
بریلیوز 
سوبروزیس
Farmers lung شش کشاورزان
آسم گندم یا آسم غلات
بیماری های پوستی ناشی از کار 
اصول کلی پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار 
عوامل سرطان زای شغلی
تعریف سرطان
عوامل سرطانزای شغلی
پیشگیری از بیماریهای سرطانی ناشی از عوامل شغلی 
حادثه و علل حوادث ناشی از کار
علل غیر مستقیم
به طور کلی زیانهای اقتصادی ناشی از بروز حادثه 
نکات مهم در مورد حوادث ناشی از کار 
ضریب تکرار حادثه (میزان وفور حادثه) 
معاینات کارگری 
معاینات قبل از استخدام 
مهمترین هدفهای معاینه قبل از استخدام 
تقسیم افراد از نظر قدرت کار 
معاینات اختصاصی کارگران کارهای سخت و زیان آور 
معاینه در موقع تغییر شغل کارگر 
معاینه کارگران در هنگام بازگشت به کار 
معاینه کارگران در موقع بیماری
تعیین قدرت کار معلولین 
فصل دوم:بهداشت پرتوها
 Radiation Absorbod Dose (RAD) دز جذب شده پرتو
مشخصات پرتوهای یونساز 
رادیواکتیوهای سنگین
رادیواکتیوهای سبک
کاربرد پرتوها و مواد پرتوزا
فصل سوم:حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 
بندپایان بیماری زا ی پزشکی
((Arthropoda بندپایان
انگل(پارازیت)
صفات عمومی بند پایان 
سوسکها (راسته راست بالان) 
ککها (بی بالان)
انواع کک
کارباماتها
پیرتروم( (Pyretherum)
پرسشهای چهار گزینه ای
پاسخنامه پرسشهای چهار گزینه ای
فصل چهارم:بهداشت موادغذایی
تعریف علم تغذیه 
کمبودهای تغذیه و بیماریهای سوء تغذیه
کمبودهای تغذیهای
گروههای چهار گانه موادغذایی و نقش آنها در تغذیه 
رابطه عوامل مغذی و بعضی از اعمال حیاتی بدن
بهداشت مواد خوراکی
بهداشت شیر و ترکیبات آن 
پروتئین شیر به دو صورت
خواص ظاهری شیر
خواص فیزیکی و شیمیایی شیر 
انواع شیر مایع
فرآورده های شیر 
بیماریهای قابل انتقال توسط شیر
فساد و نگهداری موادغذایی
میکروب شناسی آب
کنترل میکروبهای موجود در آب
فساد میوهها و سبزیها
فساد میکروبی سبزیها
فساد میکروبی میوهها 
فساد میکروبی قندها و شیرینیها
سیستم تهویه در مسکن
رابطه بین بدی مسکن و بیماریها
استاندارد صدا در مسکن بر اساس نوع فعالیت 
مجموعه تست
پاسخنامه
 مجموعه تست 
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه

 

جزوه شمار2:

فصل اول : انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه

فصل دوم : مفهوم سلامت و بیماری

فصل سوم : علوم اجتماعی و پزشکی

فصل چهارم: ارتباطات برای آموزش بهداشت

فصل پنجم : برنامه ریزی و مدیریت بهداشت

فصل ششم : مراقبت های بهداشتی جامعه

فصل هفتم : بهداشت بین المللی

فصل هشتم : مقدمه بر اقتصاد بهداشت

فصل نهم : بهداشت و توسعه : موضوع های کلان

فصل دهم : اقتصاد و بازارهای مراقبت های بهداشتی

فصل یازدهم : تامین مالی خدمات بهداشتی

 

جزوه شماره 3 :

 فصل اول :مقدمه ای بر بهداشت

فصل دوم :بهداشت و توصعه : موضوع های کلان 

فصل سوم: اقتصاد و بازارهای بیمارستانی

فصل پنجم:تامین مالی خدمات بهداشتی

فصل ششم:کاربرد اطلاعات هزینه 

فصل هفتم:محاسبه منافع و مزایای بهداشتی

فصل هشتم:ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشت و درمان 

فصل نهم:تنظیم اولویتها در مراقبتهای بهداشتی

فصل دهم:نقش بخش خصوصی و عمومی در تهیه خدمات بهداشتی 

فصل یازدهم:تمرکز زدایی نظام بهداشت 

فصل دوازدهم:نظام های پرداخت به ارائه کنندگان

 

 

قسمتی از متن جزوه شماره 1:


فصل اول:بهداشت حرفهای Occupational Health
بهداشت حرفهای علمی است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیانآور محیطکار و انجام مراقبتهای بهداشتی ودرمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین میباشد.
هدف بهداشت حرفهای عبارت از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان ورسانیدن آن به حداکثر ممکن میباشد، که برای رسیدن به آن اقدامات زیر انجام میپذیرد:
1- آموزش دستورات بهداشتی و ایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنان.
2- سالمسازی محیط کار با شناخت و بررسی کنترل عوامل زیانآور مربوط به آن.
3- بهسازی تأسیسات بهداشتی، رفاهی کارگاهها.
4- انجام مراقبت های بهداشتی، درمانی از طریق معاینات قبل از استخدام و معاینـات دورهای بـه منظـور تعیـین وضـعسلامت و توانایی شاغلین و تشخیص به موقع بیماریهای مسری و همچنین بیماریهای ناشی از کار.
5- پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه.
توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط کار و خانواده آنان.
بهداشت حرفهای علمی است که درباره مسائل بهداشتی و ایمنی محیطکـار بحـث و گفتگـو مـیکنـد. بـه عنـوان مثـالغواصانی که مسائل بهداشتی را رعایت نمیکنند به بیماری Bend که به زانو آسیب میرساند دچار میشوند.
در واقع همه مشاغل دارای مخاطراتی هستند که بهداشت حرفهای به این مخاطرات میپردازد.
بهداشت حرفهای 3 هدف را دنبال میکند:
- افزایش سطح سلامتی از دیدگاههای سلامتی، جسمی، روانی، اجتماعی و رفاهی در تمام مشاغل.
- پیشگیری از عوامل سوئی که در خصلت کار وجود داشته و سلامتی افراد را تهدید میکند.
- به کار گماشتن افراد در شغلهایی که توانایی انجام آن را داشته باشند.
(از نظر جسمی و روانی)
علم ارگونومی (مهندسی انسانی) به تطبیق افراد با مشاغل یا بالعکس میپردازد.
رامازینی یکی از اشخاص و دانشمندان مطرح علم بهداشت حرفهای است که به پدر علم طب معروف است. او به پزشـکانتوصیه میکرد که از بیمارانتان شغلشان را بپرسید.

یکی از خصوصیات بیماریهای شغلی غیرقابل برگشتپذیری و درمان اسـت و در عـین حـال همـه آنهـا قابـل پیشـگیریهستند.
این بیماریها مزمن هستند و در طول سالهای کار تدریجاً به وجود میآیند.
(بوعلی سینا ذکر میکند ‹‹ بعضی از مشاغل از بعضی بیماریها رنج میبرند ››)
هر شغلی دارای سه پدیده زیر میباشد:
1- افراد 2- محیط 3- تجهیزات

مجموعه تست:
1- پتومائین سمی است که...............
1) از طبخ ناقص ماهی حاصل می شود.
2) به طور طبیعی در برخی از دانه های تلخ وجود دارد.
3) در اثر فعالیت باکتریها در روی مواد غذایی پروتئینی ایجاد می شود.
4) در اثر فعالیت قارچها در آب میوه جات حاصل می شود.


2-در مسمومیتهای میکروبی غذایی علایم کدام مسمومیت معمولاً زودتر ظاهر می گردد؟
1) استافیلوکوک طلائی 2) استرپتوکوک فکالیس
3) سالمونلاها 4) کلستریدیوم بوتولینوم


3- کدامیک از موادغذایی زیر ممکن است به عنوان عامل انتقال بیماری دیفتری نقش داشته باشد؟
1) پنیر فاسد                  2) روغن کره                 3) شیر                  4) ماست


4-مناسب ترین درجۀ PH برای رشد باکتریهای عامل فساد در مواد غذائی کدام است؟
10تا9 (4                7/5 تا 6/5 (3                     5تا4 (2                    4تا3 (1


5- عامل ایجاد تب Q از طریق مصرف شیر خام چیست؟
1) استافیلوکوک             2) استرپتوکوک 3)         توکسوپلاسما      4) کوکسیلابورنتی


6- میزان نمک در آب مخصوص نگهداری طولانی مدت پنیر چند درصد باید باشد؟
13 (4                       6 (3                     5 (2                       1 (1


7-کدام فلبتوم ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی نوع شهری در ایران است؟
1) الکساندری          2) پاپاتاسی          3) سرژانتی          4) کوکازیکوس


8-اسکوتلوم (Scutellum) در پشه های کولیسینه به کدام شکل مشاهده می شود؟
1) دولبه            2) سه لبه                3) بیضی                   4) مدور

پاسخنامه:
1- گزینه 3 صحیح است. پتومائین سمی است که در اثر فعالیت باکتریها روی مواد غذایی پروتئینی مثل گوشت فاسدتولید میشود.


2-گزینه 1 صحیح است.مسمومیت های غذایی ناشی از استافیلوکوک طلائی بسیار زودتر از بقیه ظـاهر مـی شـود چـوندوره اسـتافیلوکوک طلایــی بسـیار کوتـاه مــیباشـد و بــین 0/5 -7 ســاعت طــول مــی کشـد ولـی ایـن دوره بــرایاسترپتوکوکفکالیس 2-36 ساعت و برای سالمونلا 12-36 ساعت و برای کلستریدیوم بوتولینم 12-36 ساعت است.


3-گزینه 3 صحیح است. این بیماری از طریق ضایعات پوستی آلوده از طریق تماس مستقیم انتقال پیـدا مـی کنـد ولـیراههای معمول انتقال دیفتری قطره های ریزآلوده می باشد که بین گزینهها انتقال از راه شیر صورت می گیرد.


4-گزینه 3 صحیح است.میکروارگانیسم های مولد بیماری و فساد برای فعالیتشان به PH برابر 7 یا خنثی نیاز دارند.


5-گزینه 4 صحیح است. تب کیو( Q.Fever) یک بیماری ریکتزیایی است که عامل آن کوکسیلابورنتی می باشـد کـهانتقال آن از طریق تخم در بین کنهها و نیز گزش کنههای آرگازیده صورت میگیرد.


6-گزینه 4 صحیح است.آب نمک 13 درصد یعنی 130 گرم نمک در 1 لیتر آب یـا تقریبـاً 2/5 کیلـوگرم نمـک در یـکحلب آب که پس از تهیه پنیر و قراردادن آن در آب نمک اشباع، این پنیر را در آب نمک 13 درصد قرار میدهند.


7-گزینه 3 صحیح است.لشمانیوز جلدی به دو صورت خشک (شهری) و مرطوب (روستایی) وجود دارد که در نوع خشکیا شهری ناقل بیماری فلبوتوموس سژرافتی می باشد که مخزن این ناقل انسان و سگ می باشد.


8-گزینه 2 صحیح است.در عقب«سکو تلوم سینه»اسکوتلوم کوچکی قرار دارد که لبه خلفی آن در کولیسینه ها و شاگازیاسه لبه ولی در آنوفلینه ها به جز شاگازیا گرد و مدور می باشد.
و...

 

قسمتی از متن جزوه شماره 2:


درس نامه طب پیش گیری و پزشکی اجتماعی
فصل اول:انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه
پزشکان اولیه به تخفیف رنج انسان کمک کرده اند/ دانش پزشکی تا حد زیادی از حدسیات، مشاهدات و تجربیات کـه ازدیگران آمده سرچشمه گرفته است/ تاریخ پزشکی از بررسی پیشرفت ها، اطلاعات اشتباه و برداشت هـای غلـط تشـکیل شده است/ انفجار دانش قرن 20 پزشکی را پیچیده تر و درمان را گران تر کرده است/ تعهد اخیر تمام کشورها زیر پـرچمVHO از بین بردن بی عدالتی/ پزشکی جزء الزامی توسعه اجتماعی اقتصادی/ در روزگار قدیم سلامت با دیدگاه کیهـانشناسی و پزشکی زیر سلطه باورهای جادویی/ دوباس پزشکی باستانی مادر علوم بـوده و نقشـی عمـده در شـکل گیـری فرهنگ های اولیه داشته/ پزشکی در همدردی طراحی شده و نخستین پزشک نخستین مدد و اولین پرستار نخستین زنبوده است/ باور انسان نخستین تئوری مافوق طبیعی بیماری/ پزشکی اولیه تاریخ معینـی نـدارد/ معالجـان شـفادهندگانسنتی ترکیبی از مذهب،جادو و تجربه
 پزشکی هندی: نظام پزشکی هندیSielda ,Ayurneda اولی درتمام هند و دومی در جنوب هند،
1- دانشی که به وسیله آن طول عمر افزایش می یابد، 5000سال قبل از میلاد/ خدای پزشکی هندوها در نتیجه برآشفته شدن اقیانوس ها در یک مسابقه طناب کشی زاده شده/ آتریا اولین پزشک اولین پزشک و معلـم هنـدی/ سوسـروتا پـدر
جراحی هند/ بیماری به عنوان اختلال در تعادل سه طبع/ بهداشت داری اهمیت بسیار/ دوران طلایی پزشکی هنـد بـین 800 قبل از میلاد و 60 بعد از میلاد/ سال های بعد از پزشکی به دلیل عدم حمایـت دولـت عقـب مانـد/ نظـام پزشـکی
unani- Tibb ریشه در یونان/ هوسیوپاتی توسط ساموئل هالمان آلمانی ابداع شد نظامی دارو محرک استادعای هند مبنی بر وجود بیش ترین تعداد پزشکان در آن کشور.
پزشکی چینی: ادعا دارد که اولین دانش سازمان یافته پزشکی جهان است و به 2700 سال پیش از میلاد/ بـر دو اصـلیانگ و یین استوار است/ یانگ اصل مذکر فعال و یین اصل منفی و مونث/ چینی ها اولین پیش گامان ایمنی سـازی/ در
نظر آن ها بهترین پزشک کسی است که نه تنها فرد بیمار را معالجه کند بلکه افرادبیمار نشده را هم/ پزشکان پا برهنه/

علم پزشکی مصری: مبدعان خط تصویری/ هند پزشکی با مذهب در آمیخته بود/ پزشکان هم شـأن راهبـان/ پزشـکیمصری در زمان تب به اوج خود رسید/ علم پزشکی مصر به دور از بدویت بود/ عقیده داشتند ضـربان سـخن قلـب اسـت)پاپیروس ادوین اسمیت قدیمی ترین رساله جراحی/ خدای سلامت هروس/ 2500 سال بر جهان باستان حکومـت کـرد وبعد با علم پزشکی یونان جایگزین شد
علم پزشکی نوین: دو شاخه شدن علم پزشکی به درمانی و بهداشتی (پیش گیری) در اواخر قرن 19/ نظریه میکروبـی بیماری ها جای خود را به چند عاملی بودن علت بیماری ها داد/ پیتنکوفر مونیخی: اولین بار مقولـه چنـد عـاملی بـودن
علت بیماری را مطرح کرد/
پزشکی درمانی:
پزشکی امروزی قدمتی 100 ساله دارد/ اولین هدف برطرف کردن بیماری فرد/ اواسط قرن 20 علم پزشکی allopathicانقلابی بزرگ روی داد یعنی درمان بیماری با استفاده از دارویی که بیماری را خنثی می کند/ تخصصی شدن بـالا رفـتناستانداردهای مراقبت پزشکی و اقزایش هزینه های پزشکی، کاهش عملکرد پزشکی عمومی
فصل دوم:مفهوم سلامت و بیماری
سلامت به علامت اجتماعی مربوط می شود/ هماهنگی: در صلح بودن با خود، اجتماع، خدایان و جهان/ علم پزشکی نوینبه دلیل کنار گذاشتن بررسی سلامت مورد انتقاد/ سلامت معموملاً تحت الشعاع دیگر نیازها قرار می گیرد/ مسأله سلامت
در همایش سازمان ملل در سان فرانسیسکو در سال 1945 یک نیاز ضروری معرفی شد/ اساس مراقبـت هـای بهداشـتی درک مفهوم بهداشت است.
1. مفهوم پزشکی (Biomedical concept): غیبت بیماری، ریشه در نظریه میکروبی دارد/ انسـان ماشـین نادیده گرفتن نقش های محیطی و فرهنگی و...
2. مفهوم بوم شناسی(Ecological): سازگاری انسان با محیط/ دو مسأله را بیان می کند. انسان ناقص و محیط ناقص/
3. مفهوم روان شناختی
4. مفهوم کلی نگری(holistic): تلفیق تمام مفاهیم
فرهنگ و بستر: شرایطی که بدن، ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصاً این که از هر گونه بیماری یا درد جسـمی رها باشد/ فرهنگ اکسفورد امنیت بدن و ذهن یعنی شرایطی که تحت آن عمل کردهای این دو قسمت به موقـع و مـؤثر باشند.
و...

 

قسمتی از متن جزوه شماره 3:


فصل اول :مقدمه ای بر بهداشت
مقدمه ای بر اقتصاد بهداشت
مراحل تعیین بهترین شکل هزینه کردن پول در خ ب :
1- ارزیابی نیازها براساس ¬ الگوی بیماری ها
2- ارزیابی مداخلات ب و د (هزینه و منافع حال از آنها)
3- تنظیم اولویت ها برای ¬ انتخاب شکل
اقتصاد دانان
- هدف اصلی : به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی = به حداکثر رساندن تولید + تخصص آن به شیوه ای باعث رفاه شود
(برابری)
- هدف عملی و ساده : ارتقای سلامت + بهداشت برای همه ¬ قابل اندازه گیری نیست.
معیارهای اصلی بخش ب :
- کنترل هزینه
- کارایی
o فنی
o تخصصی
Q -
- برابری
برابــــــــری :
- هدف مهم بخش ب و د
- مترادف با انصاف و عدالت
- یکی از مهمترین شاخصهای داوری در مورد موفقیت سیاست های ب و د
- 5 تعبیر از برابری ¬ 3 تعریف اول نیازهای مختلف افراد را درنظر نگرفته اند
1- برابری در مصرف منابع و خدمات : همه باید خدمات مشابهی دریافت کنند = همه باید بتوانند منابع یکسانی برای دریافت آن خدمات بدهند .
مایعات = کارایی ندارد زیرا ¬ نیازها یکسان نیست و نمی توان همه خدمات را به همه مردم داد.
2- بهداشت برابر : همه باید به اندازه هم از بهداشت و سلامتی برخوردار باشند.
معایب : گمراه کننده است زیرا سبکهای زندگی متفاوتن و برخی مواظب سلامت خود نیستند.
3- عدالت غالبی : یک سن را تعیین می کنیم و می گوییم همه باید به آن سن برسند و فعالیتهای ب و د را طوریهدایت می کنیم که تعداد بیشتری از مردم به این سن برسند.
معایب : بی توجهی به ژنتیک و سبک زندگی
فصل دوم:بهداشت و توصعه :موضوع های کلان
تعریفی که WHO از سلامت ارائه داده از نوع هنجاری است و در کوتاهمدت محقق نمی شود.
رشــــد : افزایش تولید کالا و خدمات جامعه .
¬ شاخصهای رشد : این شاخصها نشاندهنده (رفاه اجتماعی نیستند)
- GDP = تولید ناخالص داخلی : ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در کشور + صادرات – واردات
- GNP = تولید ناخالص ملی = صادرات – واردات
- GNP = تولید ناخالص ملی = صادرات – واردات + بهره عوامل تحت تملک در خارج – پرداخت هایی که به
خارجیان به خاطر عوامل تحت تملک آنها داده میشود
توسعــــه :
- شاخصها : توزیع درآمد ، سطح آموزش و مهارت ، وضعیت سلامت ، نابرابری جنبشی ، وجه سیاسی .- = یک شاخص کلان و مرکب است.
بهبود سلامت ¬ رشد اقتصادی (ولی برعکس آن همیشه صادق نیست)
زیرا طول عمر - ¬ پس انداز و سرمایه گذاری -
کشورها از نظر بیماری ها :
- توسعه یافته : بیماری های ثروت در آنها شایع است (چاقی ، سرطان ، قلبی، افسردگی ، آلودگی صنعتی و ...)
- درحال توسعه : بار مضاعف بیماری دارند یعنی ک تداوم بیماری های قدیم + رشد بیماری های ثروت
راه حل برای شیوه پرداخت حقوق ثابت :
- بستن قراردادهای کوتاه مدت با پرسنل + ارزشیابی عملکرد آنان ¬ کنترل - ¬ بهره وری - پرداخت هدفمند (هم برای درمانگر بخش عمومی و همه بخش خصوصی) باعث ¬ ارتقای بهداشت می شود.
پرداخت به واحدهای بهداشتی و درمانی :
در بخش بیمارستانی ، پرداخت به شیوه فی خور سرویس توصیه نمی شود زیرا ¬
1) پیچیدگی
2) ایجاد تقاضای القایی
3) کاهش توان خرید خدمات
روش بودجه ثابت : فعلاً برای شرایط کنونی مناسب است به شرطی که نکات زیر رعایت شوند:
1) مانع صرفه جویی در منابع نشود.
2) از بودجه مبتنی بر جمعیت استفاده شود و نه بودجه مبتنی بر دستمزد پرسنل.
3) نظارت بر اساس شاخصهای بهداشتی منطقه .
4) آزادی عمل مدیران در جابجایی بودجه = بودجه فراگیر = بودجه کلّی.
نکته : هزینه های واقعی یک واحد درمانی نباید بعنوان قیمت خدمت مورد استفاده قرار گیرد وگرنه ¬ عدم کارایی
و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (نسخه کامل)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 30000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 29100 تومان


کلمات کلیدی


اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت کنکور

جزوه کنکور اصول و فلسفه بهداشت

دانلود اصول و فلسفه بهداشت دکتری

سوالات امتحان اصول و فلسفه بهداشت

بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها

بهداشت مواد غذایی

بهداشت بین الملل

نظام بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه پیام نور

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

با 3 % تخفیف :29100 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 438
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 74
حجم 5/3 مگابایت
دسته جزوه