جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)رشته بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)رشته بهداشت

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 212 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:بهداشت حرفهایOccupational Health 
اهداف معاینات شغلی دورهای
معاینات هنگام برگشت به کار
معاینات اختصاصی ناشی از کار
معاینات برای سالخوردگان – زنان و جوانان
معاینات شغلی برای مدیران
برنامه های بهداشت حرفهای
وظایف مربوط به مرکز بهداشت حرفهای
اثرات اجرائی این وظایف و برنامه ها
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی زیانآور محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل مکانیکی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل روانی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار
خصوصیات صوت
فرکانس های صوت 
فشار صوت
واحد اندازه گیری صوت 
سرعت انتشار امواج صوتی
بلندی صدا
تعریف سون
کنترل صدا 
کاهش صدا در منبع تولید 
تعریف نور
واحدها و اصطلاحات نور
درخشندگی
لوکس
منابع نور 
انواع منابع روشنایی الکتریکی 
ارگونومی
تعریف ارگونومی
تعریف کار 
خستگی
انسان در سیستم کار 
سیستم انسان – ماشین
مهارت
مسئولیت
فشارهای روانی
فشارهای عضلانی
آنتروپومتری (ابعاد شناسی بدن)
ابعاد محل کار به صورت نشسته
طراحی محل و ابزار کار از دیدگاه ارگونومی 
طراحی ارگونومی محل های کاری
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
تقسیم بندی مواد آلوده کننده بر مبنای حالت فیزیکی
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی
تقسیم بندی آلاینده های محرک و التهاب اور بر اساس اثرات فیزیولوژیک
پنوموکونیوزها
گرد و غبار
گرد و غبار ممکن است منشاء
بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار
باکتریها (باسیل سیاه زخم)
قارچها 
بیماریهای ریه کبوتربازان  پرپاکنها
بیماریهای ریوی ناشی از گردوغبارهای معدنی
Silicosis سیلیکوزیس
تجمع ذرات گردوغبار
پیشگیری از سیلیکوزیس
طریقه پیشگیری از آزبستوزیس
آنتراکو
بریلیوز 
سوبروزیس
Farmers lung شش کشاورزان
آسم گندم یا آسم غلات
بیماری های پوستی ناشی از کار 
اصول کلی پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار 
عوامل سرطان زای شغلی
تعریف سرطان
عوامل سرطانزای شغلی
پیشگیری از بیماریهای سرطانی ناشی از عوامل شغلی 
حادثه و علل حوادث ناشی از کار
علل غیر مستقیم
به طور کلی زیانهای اقتصادی ناشی از بروز حادثه 
نکات مهم در مورد حوادث ناشی از کار 
ضریب تکرار حادثه (میزان وفور حادثه) 
معاینات کارگری 
معاینات قبل از استخدام 
مهمترین هدفهای معاینه قبل از استخدام 
تقسیم افراد از نظر قدرت کار 
معاینات اختصاصی کارگران کارهای سخت و زیان آور 
معاینه در موقع تغییر شغل کارگر 
معاینه کارگران در هنگام بازگشت به کار 
معاینه کارگران در موقع بیماری
تعیین قدرت کار معلولین 
فصل دوم:بهداشت پرتوها
 Radiation Absorbod Dose (RAD) دز جذب شده پرتو
مشخصات پرتوهای یونساز 
رادیواکتیوهای سنگین
رادیواکتیوهای سبک
کاربرد پرتوها و مواد پرتوزا
فصل سوم:حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 
بندپایان بیماری زا ی پزشکی
((Arthropoda بندپایان
انگل(پارازیت)
صفات عمومی بند پایان 
سوسکها (راسته راست بالان) 
ککها (بی بالان)
انواع کک
کارباماتها
پیرتروم( (Pyretherum)
پرسشهای چهار گزینه ای
پاسخنامه پرسشهای چهار گزینه ای
فصل چهارم:بهداشت موادغذایی
تعریف علم تغذیه 
کمبودهای تغذیه و بیماریهای سوء تغذیه
کمبودهای تغذیهای
گروههای چهار گانه موادغذایی و نقش آنها در تغذیه 
رابطه عوامل مغذی و بعضی از اعمال حیاتی بدن
بهداشت مواد خوراکی
بهداشت شیر و ترکیبات آن 
پروتئین شیر به دو صورت
خواص ظاهری شیر
خواص فیزیکی و شیمیایی شیر 
انواع شیر مایع
فرآورده های شیر 
بیماریهای قابل انتقال توسط شیر
فساد و نگهداری موادغذایی
میکروب شناسی آب
کنترل میکروبهای موجود در آب
فساد میوهها و سبزیها
فساد میکروبی سبزیها
فساد میکروبی میوهها 
فساد میکروبی قندها و شیرینیها
سیستم تهویه در مسکن
رابطه بین بدی مسکن و بیماریها
استاندارد صدا در مسکن بر اساس نوع فعالیت 
مجموعه تست
پاسخنامه
 مجموعه تست 
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:بهداشت حرفهای Occupational Health
بهداشت حرفهای علمی است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیانآور محیطکار و انجام مراقبتهای بهداشتی ودرمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین میباشد.
هدف بهداشت حرفهای عبارت از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان ورسانیدن آن به حداکثر ممکن میباشد، که برای رسیدن به آن اقدامات زیر انجام میپذیرد:
1- آموزش دستورات بهداشتی و ایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنان.
2- سالمسازی محیط کار با شناخت و بررسی کنترل عوامل زیانآور مربوط به آن.
3- بهسازی تأسیسات بهداشتی، رفاهی کارگاهها.
4- انجام مراقبت های بهداشتی، درمانی از طریق معاینات قبل از استخدام و معاینـات دورهای بـه منظـور تعیـین وضـعسلامت و توانایی شاغلین و تشخیص به موقع بیماریهای مسری و همچنین بیماریهای ناشی از کار.
5- پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه.
توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط کار و خانواده آنان.
بهداشت حرفهای علمی است که درباره مسائل بهداشتی و ایمنی محیطکـار بحـث و گفتگـو مـیکنـد. بـه عنـوان مثـالغواصانی که مسائل بهداشتی را رعایت نمیکنند به بیماری Bend که به زانو آسیب میرساند دچار میشوند.
در واقع همه مشاغل دارای مخاطراتی هستند که بهداشت حرفهای به این مخاطرات میپردازد.
بهداشت حرفهای 3 هدف را دنبال میکند:
- افزایش سطح سلامتی از دیدگاههای سلامتی، جسمی، روانی، اجتماعی و رفاهی در تمام مشاغل.
- پیشگیری از عوامل سوئی که در خصلت کار وجود داشته و سلامتی افراد را تهدید میکند.
- به کار گماشتن افراد در شغلهایی که توانایی انجام آن را داشته باشند.
(از نظر جسمی و روانی)
علم ارگونومی (مهندسی انسانی) به تطبیق افراد با مشاغل یا بالعکس میپردازد.
رامازینی یکی از اشخاص و دانشمندان مطرح علم بهداشت حرفهای است که به پدر علم طب معروف است. او به پزشـکانتوصیه میکرد که از بیمارانتان شغلشان را بپرسید.

یکی از خصوصیات بیماریهای شغلی غیرقابل برگشتپذیری و درمان اسـت و در عـین حـال همـه آنهـا قابـل پیشـگیریهستند.
این بیماریها مزمن هستند و در طول سالهای کار تدریجاً به وجود میآیند.
(بوعلی سینا ذکر میکند ‹‹ بعضی از مشاغل از بعضی بیماریها رنج میبرند ››)
هر شغلی دارای سه پدیده زیر میباشد:
1- افراد 2- محیط 3- تجهیزات

مجموعه تست:
1- پتومائین سمی است که...............
1) از طبخ ناقص ماهی حاصل می شود.
2) به طور طبیعی در برخی از دانه های تلخ وجود دارد.
3) در اثر فعالیت باکتریها در روی مواد غذایی پروتئینی ایجاد می شود.
4) در اثر فعالیت قارچها در آب میوه جات حاصل می شود.


2-در مسمومیتهای میکروبی غذایی علایم کدام مسمومیت معمولاً زودتر ظاهر می گردد؟
1) استافیلوکوک طلائی 2) استرپتوکوک فکالیس
3) سالمونلاها 4) کلستریدیوم بوتولینوم


3- کدامیک از موادغذایی زیر ممکن است به عنوان عامل انتقال بیماری دیفتری نقش داشته باشد؟
1) پنیر فاسد                  2) روغن کره                 3) شیر                  4) ماست


4-مناسب ترین درجۀ PH برای رشد باکتریهای عامل فساد در مواد غذائی کدام است؟
10تا9 (4                7/5 تا 6/5 (3                     5تا4 (2                    4تا3 (1


5- عامل ایجاد تب Q از طریق مصرف شیر خام چیست؟
1) استافیلوکوک             2) استرپتوکوک 3)         توکسوپلاسما      4) کوکسیلابورنتی


6- میزان نمک در آب مخصوص نگهداری طولانی مدت پنیر چند درصد باید باشد؟
13 (4                       6 (3                     5 (2                       1 (1


7-کدام فلبتوم ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی نوع شهری در ایران است؟
1) الکساندری          2) پاپاتاسی          3) سرژانتی          4) کوکازیکوس


8-اسکوتلوم (Scutellum) در پشه های کولیسینه به کدام شکل مشاهده می شود؟
1) دولبه            2) سه لبه                3) بیضی                   4) مدور

پاسخنامه:
1- گزینه 3 صحیح است. پتومائین سمی است که در اثر فعالیت باکتریها روی مواد غذایی پروتئینی مثل گوشت فاسدتولید میشود.


2-گزینه 1 صحیح است.مسمومیت های غذایی ناشی از استافیلوکوک طلائی بسیار زودتر از بقیه ظـاهر مـی شـود چـوندوره اسـتافیلوکوک طلایــی بسـیار کوتـاه مــیباشـد و بــین 0/5 -7 ســاعت طــول مــی کشـد ولـی ایـن دوره بــرایاسترپتوکوکفکالیس 2-36 ساعت و برای سالمونلا 12-36 ساعت و برای کلستریدیوم بوتولینم 12-36 ساعت است.


3-گزینه 3 صحیح است. این بیماری از طریق ضایعات پوستی آلوده از طریق تماس مستقیم انتقال پیـدا مـی کنـد ولـیراههای معمول انتقال دیفتری قطره های ریزآلوده می باشد که بین گزینهها انتقال از راه شیر صورت می گیرد.


4-گزینه 3 صحیح است.میکروارگانیسم های مولد بیماری و فساد برای فعالیتشان به PH برابر 7 یا خنثی نیاز دارند.


5-گزینه 4 صحیح است. تب کیو( Q.Fever) یک بیماری ریکتزیایی است که عامل آن کوکسیلابورنتی می باشـد کـهانتقال آن از طریق تخم در بین کنهها و نیز گزش کنههای آرگازیده صورت میگیرد.


6-گزینه 4 صحیح است.آب نمک 13 درصد یعنی 130 گرم نمک در 1 لیتر آب یـا تقریبـاً 2/5 کیلـوگرم نمـک در یـکحلب آب که پس از تهیه پنیر و قراردادن آن در آب نمک اشباع، این پنیر را در آب نمک 13 درصد قرار میدهند.


7-گزینه 3 صحیح است.لشمانیوز جلدی به دو صورت خشک (شهری) و مرطوب (روستایی) وجود دارد که در نوع خشکیا شهری ناقل بیماری فلبوتوموس سژرافتی می باشد که مخزن این ناقل انسان و سگ می باشد.


8-گزینه 2 صحیح است.در عقب«سکو تلوم سینه»اسکوتلوم کوچکی قرار دارد که لبه خلفی آن در کولیسینه ها و شاگازیاسه لبه ولی در آنوفلینه ها به جز شاگازیا گرد و مدور می باشد.
و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (نسخه کامل)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 20000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 19400 تومان


کلمات کلیدی


اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت کنکور

جزوه کنکور اصول و فلسفه بهداشت

دانلود اصول و فلسفه بهداشت دکتری

سوالات امتحان اصول و فلسفه بهداشت

بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها

بهداشت مواد غذایی

بهداشت بین الملل

نظام بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه پیام نور

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :20000 تومان

با 3 % تخفیف :19400 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 212
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 86
حجم 3/1 مگابایت
دسته جزوه