جزوه رئولوژی رشته پلیمر

جزوه رئولوژی رشته پلیمر

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر می باشد که برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوری ها ارائه شده است، در قالب pdf و در 153 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: مقدمه 
جنبه های دیگر کاربرد رئولوژی
ویسکوالاستیک
تعریف گروه ویسکوالاستیک
محیط های پیوسته 
خاصیت های تنسور تنش
خاصیت اول تنسور تنش
خاصیت دوم تنسور تنش
میدان جریان
طبقه بندی سیالات
سیالات ویسکوالاستیک
Dilatant سیالات
سیالات غیرنیوتنی ویسکوز وابسته به زمان
رئوپکتیک
stress relaxation تست
 recovery تست
مدل کلوین
تفاوت سیال ویسکوز و ویسکوز الاستیک
پدیده های ویسکو الاستیک
De عوامل افزایش عدد
فصل دوم : « اندازه گیری خواص و پارامترهای رئولوژیکی سیال »
بررسی برای سیال غیرنیوتنی
برای سیالات بینگهام پلاستیک
Bagly تصحیح
ویسکومتر چرخشی یا سیلندرهای هم محور(coaxial cylinder viscometer) 
میدانهای نوسانی 
تعریف اعداد مختلط
توابع موادی) Material functions
میدان برشی نوسانی
اهمیت میدان های برشی نوسانی 
(shear free flow) میدان کششی
برشیm و elongation ( (ِ h مقایسه ی
بررسی رفتار سیالات مختلف در لوله 
 روشهای عمومی برای بدست آوردن

پروفایل سرعت در جریان درهم برای سیالات غیرنیوتنی
حرکت سیال داخل یک شکل هندسی دیگر به نام آنالوس
انجام محاسبات برای سیالات بینگهام پلاستیک
برای سیال بینگهام پلاستیک
شکل هندسی اسلیت (شکاف)
سوسپانسیون ها 
مدلهای پیشبینی کنندهی تغییرات رفتار در سوسپانسیون ها 
filler اندازه ی
توزیع اندازه ذرات
بررسی انتقال حرارت در سیالات غیرنیوتنی 
(leveque approximation) تقریب لوکو
سیال پاورلا

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : مقدمه  
Rheo :Rheology یک کلمهی یونانی است به معنی جریان Rheology علم جریان اسـت کـه در آن بـه مطالعـه ی عکس العمل یا تغییر فرم سیالات در مقابل برای تنشهای وارده بر آنها پرداخته میشود.  
ـ وقتی یک قطعه را میسازیم، از آن خواص فیزیکی ـ مکانیکی مورد نیاز را انتظار داریم که خواص تابع آرایش مولکـولی است و آرایش مولکولی نیز تابع رفتار سیال (رئولوژی) است.  
ـ به عنوان یک مهندس همواره باید سه P.P.P) P) را در نظر بگیریم:  
 P = Process : فرآیند 
هر سه تابعی از رئولوژی هستید: خواص : P = Property  
 P = Price : هزینه 
ـ یکی از پارامترهای بسیار مهم در مبحث رئولوژی، پروفایل سرعت است چون با استفاده از ایـن پروفایـل مـیتـوانیم بـه پارامترهای دیگر مثل دبی، افت فشار، توان مصرفی (افت فشار × دبی) و ... را بدست آورد.  
ـ وقتی دو سیال دارای دو رفتار متفاوت هستید، پروفایل سرعتشان هم با هم فرق میکند.  
ـ سه بیلان داریم:  
1ـ بیلان جرم 3/43/43/43/43/4¬ معادله ی پیوستگی  
2ـ بیلان انرژی 3/43/43/43/43/4¬معادله ی انرژی  
3ـ بیلان مومنتوم 3/43/43/43/43/4¬ معادله ی حرکت  
علاوه بر سه بیلان داریم:  
4ـ تغییر فرم ta متناسب است با3/43/43/43/4¬معادله ی  
رئولوژیکی سیال  
5ـ استفاده از شرایط مرزی (Boundary condition)  
ـ جنبه های دیگر کاربرد رئولوژی  
دو پلیمر مختلف را در نظر بگیرید که با هم مخلوطشان میکنـیم، حـال مـیخـواهیم ببینـیم از نظـر مورفولـوژی (ریـز از حل آن بدست میآید.  
از حل همزمان این 5 معادله، میتـوان فرآینـدی را طراحـی کرد (مثلاً اگر شرایط ایزوتـرم باشـد، مـیتـوان از معادلـه ی انرژی صرفنظر کرد.) 
  
ساختار) چه حالتهایی ممکن است به وجود بیاید. اگر مثلاً یک ploymer با یک filler داشته باشیم، ممکن است این دو در صورت اختلاط به صورت یک فاز دربیایند و یا حالتهای دیگری پیش بیاید.  
ـ روش مستقیم برای تشخیص و تعیین مورفولوژی استفاده از میکروسـکوپ الکترونـی اسـت و در صـورت بزرگتـر بـودن اندازه ی ذرات از میکروسکوپ نوری استفاده میکنیم.  
ـ رئولوژی به ما کمک میکند که مورفولوژی (ریز ساختار) را پیشبینی کنیم و یا در صـورت عکـسبـرداری از نمونـه، از رئولوژی به عنوان یک شاهد پشتیبان استفاده کنیم. به طور کلی کلید دست رئولوژی است. سیالات به دو دسـته تقسـیم میشوند:  
1ـ نیوتنی: (اصطلاحاً سیالات ساده)، مثل: آب، محلولها با جرم مولکولی پایین اگر رفتـار یـک سـیال از حالـت نیـوتنی (رفتار نیوتنی) کمی منحرف شود، سیال غیرنیوتنی  
2ـ غیر نیوتنی  
ـ به طور کلی سیالاتی که با آنها سرو کار داریم اغلـب غیرنیـوتنی هسـتند مثـل پلیمرهـا، الیـاف مصـنوعی، رزیـنهـا، لاستیکها، پلاستیکها، مواد نفتی و...  
ـ وقتی یک سیال نیوتنی داریـم، بـا وارد شـدن سـیال غیرنیـوتنی بـه آنهـا، سـیال حاصـل غیرنیـوتنی مـیشـود مثـل امولیسیونها، سوسپانسیونها، ژلها، کرمها و...،کلیهی مواد از نظر عکس العمل خود در برابر تنشهای وارد بر سه قسمت (خانواده) تقسیم میشوند

و...


قیمت : 16000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 15520 تومان


کلمات کلیدی


رئولوژی

رئولوژی چیست

رئولوژی پلیمر

رئولوژی پلیمرها

رئولوژی رشته پلیمر

جزوه رئولوژی

جزوه رئولوژی رشته پلیمر

جزوه رئولوژی پلیمر

دانلود جزوه رئولوژی

دانلود جزوه رئولوژی رشته پلیمر

جزوه رئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه رئولوژی دانشگاه پیام نور

جزوه رئولوژی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :16000 تومان

با 3 % تخفیف :15520 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 153
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 89
حجم 3/3 مگابایت
دسته جزوه