جزوه لاستیک،الاستومتر رشته پلیمر

جزوه لاستیک،الاستومتر رشته پلیمر

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور ارائه شده است ، در قالب pdf و در 289 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : شرایط مکانیکی لاستیک
دارا بودن شرط ذخیره انرژی مکانیکی elastic memory
فلسفه ولکانیزاسیون
میدان تنشی
حرارت انباشتگی(HBU: heat Build up)
اختلاف جامد الاستیک و elastomer 
برهمکنش های واندروالس
میدان با فرکانس بالا UHF (ultra high Field)
خواص ترموفیزیکی الاستومرها
برگشت پذیری، جهندگی، ارتجاعیت
Coiled Conformation : ایدهآل ترین حالت
رفتار شبه ویسکوز
Thermo Elastic inversion Effect وارونگی ترموالاستیک
رفتار مکانیکی الاستومر
rubber در رفتار Tg نقش
نشان دادن زنجیر الاستومر
استفاده این رابطه ترمودینامیکی
سرعت از دست دادن کریستال القایی
اهمیت مقاومت الاستیک
خواص مهندسی الاستومرها
ابعاد خواص مهندسی الاستومر
.(millability) رفتار
رفتار مکانیکی
خواص مهندسی الاستومر
تفاوت عمده دو کانفیگوراسیون زنجیرهای دو پلیمر
اهمیت الاستومر غیر اشباع
 طیف وسیعی از خواص
ضعف عمده الاستومر غیر اشباع
استخراج کائوچوی طبیعی
زنجیرهای پلیمر از نظر قطبیت
انواع کانفیگوراسیون
ولکانیزاسیون
درصد پیوند غیر اشباع
مقاومت ازونی زنجیرههای الاستومر
G-type های مختلف grade
برای مطالعه رفتار رئولوژیکی 
 ولکانیزاسیون
 Olefinic elastomers :  الاستومرهای اولفینی
P و E الاستومر پایه
نوع و درصد دی ان
mooney viscosity جرم مولکولی و
NBR(Nitrile rubber) نیتریل رابر
عکس العمل تحت اثر تنش
 Shear thickening  علت رفتار
الاستومر به تنهایی
Compounding  مکانیزم
کردن انرژی سطحی min
B و A آلیاژ پلیمر
فرآیندهای اختلاط
mastication هدف از
mastication پارامترهای مؤثر بر سرعت
اثر کاهش دما بر فرآیندپذیری
milling اهداف فرآیند
milling  جریانها در
(roll adhesion ،roll cohesion) :  تنش
ولکانیزاسیون G دلیل اهمیت
ترموگرام ولکانیزاسیون 
زمان قبل از شروع ولکانیزاسیون :Scorch/induction time
پارامترهای ترموفیزیکی بحث الاستومر
ترموگرام واقعی: (در دمای معین)
تفاوت Technical cure, optimum cure
انرژی اکتیواسیون) Ea
پارامترهای موثر بر مراحل مختلف ولکانیزاسیون
تابع Scorch  زمان
تغییرات متفاوت کششی
مقاومت سایشی
مکانیزم ماشین
امواج فرکانسی بسیار بالا 
سیالات
کاهش قطر tube
مجموعه تست
پاسخنامه 

قسمتی از متن جزوه:


شرایط مکانیکی لاستیک  
آیا لزوماً موادی که در دمای کاربری مدول پائینی داشته باشند الاستومر به حساب میآیند؟ پاسخ منفی اسـت چـرا کـه باید پاسخگویی سریع و آنی در مقابل نیروی وارده داشته باشد. تغییر شکل زیاد و آنی از خود نشان دهد.  
پارامتر زمان (t) نباید پارامتر تعیین کننده برای الاستومر باشد، نه این که الاستومرها % 1oo الاستیک هستند بلکه زمان موردنظر بسیار کوتاه باشد و تغییر شکل زیاد در مقابل نیروی کم داشته و پاسخ سریع و آنی نشان دهد 
توجه : در مقابل تنش و میدان تنشی زمان کمی نیاز دارد و عکسالعمل آنی نشان میدهد.  
برگشت پذیری سریع و آنی بعد از حذف تنش High Recovery  
در مقابل تنش، یک کرنش سریع نشان میدهد. اگر به نقطه شکست نرسیده باشد و 
دچار شکست نشده باشد باید بعد از قطع تنش سـریع و آنـی بـه ابعـاد اولیـه خـود 
برگردد.  
شکسـت در سـاختار ماکروسـکوپی و سـاختار میکروسـکوپی الاسـتومر و در حـین 
تغییرشکل اتفاق نیافتاده باشد. بعد از حـذف تـنش، سـریع و آنـی بـه حالـت اولیـه 
برمیگردد و نیاز به زمان ندارد.  
وقتی به ساختار پلیمر تنش وارد میکنیم (بخصوص وقتی شبکهای شده باشد) ساختار شبکه الاستومر در اثر اعمال تنش deform می شود. برحسب شدت و اندازه تنش وارده میتواند 2نوع شکست رخ دهد (در صورت شکست):  
1ـ در مقیاس ماکرو: جدایی سطوح قطعه از دو نقطه دچار شکست شود.  
تبدیل به سطح ممکن است بدون شکست زنجیرها این اتفاق میافتد. 
  
2ـ در مقیاس مولکولی (میکرو): زنجیرها دچار شکست شدند که احتیاج به انرژی بالایی دارد.  
وقتی گفته می شود شکست رخ نداده باشد منظور هردو نوع است و در صورت شکست نمـیتوانـد بـه ابعـاد اولیـه خـود برگردد.  
  Û نکته: از نظر خاصیت مکانیکی باید زمان برای الاستومر مطرح نباشد.  
در حالت کلی:  
1ـ با اعمال تنش سریع تغییر شکل دهد. 
2ـ بعد از حذف تنش سریع به حالت اولیه برگردد.  
مثلاً PE احتیاج به زمان دارد. و بعد از حذف تنش مقدار زیـادی تغییـر شـکل را تحـت عنـوان set تغییـر شـکل شـبه ویسکوز پلاستیک در خود نگاه میدارد.  
و این تغییر شکلی است که پلیمر بعد از حذف تنش در خود نگه میدارد.  
توانایی پس دادن را ندارد.Set Viscous deformation Plastic  
سؤال: در چه صورت بعد از حذف نیرو به حالت اولیه سریع و آنی برگردد و زنجیرها را به کانفورماسیون اولیه برگرداند؟  
پلیمر عمده انرژی داده شده را تلف میکند.  
وابسته به زمان بودن مکانیک » (پلاستیک) 
ـ پلاستیک: وابسته به زمان بودن مکانیک. قابلیت اتلاف کردن انرژی مکانیکی برعکس الاستومرها.  
با اعمال نیرو زنجیر تغییر کانفورماسیون میدهد و پایدارترین حالت کانفورماسیون قبل از اعمال تنش است.  
زمانی پلیمر میتواند بعد از قطع تنش به ابعاد اولیه سریع و آنی برگردد که بتوانـد حـداکثر انـرژی مکـانیکی را در خـود ذخیره سازی کند .

مجموعه تست 

1ـ کدام یک از گزینههای زیر در مورد کائوچوی SBR صحیح میباشد؟  
1) کانوچوی SBR محلولی از فرآیند پذیری و نرو بیشتر و مقاومت حرارتی کمتر، نسبت به SBR امولسیونی گـرم برخوردار است.  
2) کائوچوی SBR محلولی از پراکندگی جرم مولکـولی کـم، اخـتلاطپـذیری ضـعیفتـر، شـبکه ولکانیزاسـیونی از مقاومت پارگی بیشتر نسبت به SBR امولسیونی گرم برخوردار است.  
3) غیر قابل ولکانیزه شدن توسط سیستمهای شبکهای کننده گوگردی میباشد.  
4) قابلیت آلیاژ شدن با کائوچوی پلیایزوپرن را ندارد.. 


 2ـ در فرآنید ولکانیزه شدن یک آمیزه پلاستیکی در یک دمای ثابت، اصطلاح Optimum cure یعنی:  
1) شـبکهای شـدن آمیـزه تـا حصـول مـاکزیمم مـدول الاستیک  
2) شبکهای شدن آمیزه تا حصول خواص از قبل تعیـین شده  
3) ادامه ولکانیزه شدن تا رسیدن به مرحله

4 Plateaue) موارد 1 و 3 


 3ـ یک پلیمر برای اینکه بتواند در دمای محیط از خود رفتار شبه لاستیکی نشان دهد بایستی:  
1) دارای ساختار میکروسکوپی نیمه کریستالین و دمای Tg کمتر از دمای محیط باشد. 
2) جرم مولکولی زیاد ـ ساختار کریستالین، دمای Tg کمتر از دمای محیط باشد.  
3) جرم مولکولی زیاد و دارای ساختار فیزیکی کاملاً آمورف و دمای Tg بالاتر از دمای محیط باشد.  
4) هیچکدام  


4ـ کلرینه کردن پلی اتیلن باعث افزایش قطبیت زنجیرههای پلیاتیلن و در نتیجه:  
1) افزایش سختی درجه کریستالیزاسیون و کاهش دمای Tg آن میگردد.  
2) کاهش درجه کریستالیزاسیون زنجیرههای پلیاتیلن و تبدیل آن به یک ماده شبه لاستیکی میشود.  
3) تبدیل پلیاتیلن به یک پلیمر شبه لاستیکی قابل ولکانیزه شدن با سیستمهای شبکهای کننده گوگودی میگردد.  
4) کاهش دمای انتقال شیشهای پلیاتیلن و کاهش درجه کریستالیزاسیون آن میگردد.

  
 5ـ زمان اسکورچ و سرعت ولکانیزاسیون یک آمیزه حاوی سیستم شبکهای کننده تابع:  
1) خواص ترومودینامیکی آمیزه در دمای ولکانیزاسیون میباشد.  
2) نوع الاستومری مصرف شده در آمیزه و عکس ضریب هدایت حرارتی آمیزه میباشد. 
3) ضریب حرارتی ولکانیزاسیون آمیزه میباشد.  
4) هیچکدام 


6ـ شرط این که الاستومر (کائوچو) بتواند در سیستمهـای شـبکهای کننـده گـوگردی ولکـانیزه بشـود بایستی:  
1) از جرم مولکولی بالا و شاخههای فرعی زیاد برخوردار 
باشد.  
2) زنجیرههای آن از ساختاری غیر اشباع برخوردار باشد.  
3) دارای ساختار کاملاً اشباع باشد.

4) از مونی ویسکوزیته زیادی برخوردار باشد  
پاسخنامه 
1ـ گزینه «SBR «2 دو روش تولید دارد:  
1) امولسیونی : الف ـ Hot ب ـ Cold 
2) محلولی  
سیستم پلیمریزاسیون امولسیونی رادیکالی میباشد و از آنجا کـه پلیمریزاسـیون رادیکـالی وابسـتگی زیـاد بـه دمـا دارد، 
پلیمرهای بدست آمـده در سیسـتم Hot و Cold تفـاوتهـای زیـادی دارنـد. از آنجـا کـه در پلیمریزاسـیون رادیکـالی واکنشهای جانبی زیادی صورت میگیرد با افزایش دما احتمال این واکنشها افزایش مییابد در نتیجه شاخهای شدن و اختتام بسیار زیاد صورت میگیرد. 
به طور کلی میتوان گفت در سیستم امولسیونی Hot پلیمر بدست آمده شاخهای است بنـابراین خـواص آن نسـبت بـه سیستمهای دیگر پائینتر است. فرآیندپذیری بهتری دارد اما اتـلاف آن نیـز بـالا اسـت. در مـورد سیسـتم Cold چـون خطیت بالا است، خواص خوبی را مشاهده میکنیم و نسبت به سیستم Hot جرم مولکولی بالاتر و خواص بهتـری داریـم اما فرایند پذیری آن سختتر است. در سیستم محلولی پلیمریزاسیون به صورت آنیونیمی باشد در نتیجه پلیمر حاصـله بسیار خطی و دارای شاخههای جانبی بسیار کمی است و توزیع جرم مولکولی آن بسیار باریک میباشد. افـزایش تقویـت باعث افزایش حافظه الاستیک و در نتیجه افزایش Nerve میشود، در نتیجه مقاومـت الاسـتومر در برابـر تغییـر شـکل بیشتر میشود و به عبارت دیگر فرآیندپذیری دشوارتر میشود. از آنجا کـه پلیمـر بدسـت آمـده در سیسـتم Solution خطیت بیشتر از پلیمر بدست آمده از سیستم Cold دارد و همچنین پلیمر سیستم Cold خطیـت بیشـتر از Hot دارد میتوان گفت فرآیندپذیری الاستومر در سیستم Hot بهتر از بقیه مـیباشـد و فرآیندپـذیری الاسـتومر بدسـت آمـده از سیستم Solution از همه سختتر است.  
و از آنجا که برای هم پخت بودن دو الاستومر با هم باید شرایطی مثل نوع سیستم پخت و سـرعت پخـت آنهـا یکسـان و تقریباً شبیه به هم باشد دو الاستومر SBr و IR باهم، هم پخت میباشند.  
و...


قیمت : 26000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 25220 تومان


کلمات کلیدی


لاستیک الاستومتر

جزوه لاستیک

الاستومتر

کتاب لاستیک

الاستومتر

دانلود جزوه لاستیک

الاستومتر

دانلود کتاب لاستیک

الاستومتر

جزوه لاستیک

الاستومتر کنکور

جزوه لاستیک

الاستومتر کنکور دکتری

جزوه لاستیک

الاستومتر ارشد

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :26000 تومان

با 3 % تخفیف :25220 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 289
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 56
حجم 3/3 مگابایت
دسته جزوه