جزوه آموزشی مکانیک سیالات II رشته پلیمر

جزوه آموزشی مکانیک سیالات II رشته پلیمر

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها برای کنکور ارائه شده است ، در قالب pdf و در 55 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی
فصل دوم: روابط جریان های تحت فشار و طراحی لوله ها
فصل سوم: جریان های غیرماندگار ضربه قوچ
فصل چهارم: پدیدة آشفتگی


قسمتی از متن جزوه:


طرح درس 
فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی  
فصل دوم: روابط جریانهای تحت فشار و طراحی لوله ها  
فصل سوم: جریانهای غیرماندگار ضربه قوچ  
فصل چهارم: پدیدة آشفتگی 

  سئوالات فصل اول  
1- در یک لوله با مقطع دایرهای شکل به قطر 200 میلی متر، سرعت جریان بـر روی نقـاط مختلـف شـعاع لوله در فواصل صفر، 65 ،36 و 87 میلیمتری از مرکز لوله به ترتیب برابر6/1 ،6/8 ،7 و 5 متـر در ثانیـه اندازه گیری شده است. مقادیر تقریبی دبی جریان، سرعت متوسط و نسـبت سـرعت حـداکثر بـه سـرعت  متوسط را بیابید.  
  
2-1- برای یک خط لوله آب مقادیر زیر را تعیین کنید:  
الف- هد فشار معادل با فشار 170کیلونیوتن بر مترمربع  
ب- مقدار فشار معادل با هد فشار 45 متر.  
ج- مقدار سرعت معادل با هد سرعت 10 متر  
  
3- در یک لوله به قطر 0.18 متر، آب با سرعت 3.6 متردرثانیه و فشار 345 کیلوپاسکال در جریـان اسـت . در  یک مقطع به فاصله 12 متر از مقطع اول، قطر لوله به 0.076 متر کاهش می یابد. با فرض سیال ایـده آل،  مقدار فشار را در مقطع دوم در شرایط زیر بیابید.  
الف: لوله افقی  
ب: لوله عمودی(جریان به طرف بالا)  

فصل اول: مروری بر معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی  
مکانیک سیالات II 
4-1- در شکل زیر آب در مجموعه نازل و زانویی که در صفحه افق قرار دارد جریان دارد و از نازل به اتمسفر تخلیه می شود، نیروی لازم جهت ثابت نگه داشتن مجموعه چقدر می باشد؟  
5-1- یک لوله آب به قطر 300 میلیمتر، توسط یک تبدیل کاهنده 30 درجه به یـک لولـه بـه قطـر 150 میلـی متـر متصل شده است. ( زاویه بین محور دو لوله 30 درجه است). هر دو لوله در یک صـفحه قـائم قـرار گرفتـه انـد .  
حجم داخلی تبدیل 50 لیتر و وزن تبدیل در حالت خشک 220 نیوتن است. هـد فشـار در طـول لولـه بـا قطـر  بزرگتر برابر 2 متر و دبی جریان 150 لیتر در ثانیه میباشد. مقدار و جهـت نیـروی وارد بـرتبـدیل را محاسـبه  کنید.  
6-1- یک تبدیل که قسمتی از یک سیستم لوله کشی را تشکیل می دهد،آب از سمت چپ با سرعت ثابت 4متـر بـر  ثانیه و فشار مطلق 3/5 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع وارد می شـود .فشـار مطلـق در انتهـای دیگـر تبـدیل  3/17 کیلوگرم نیرو برسانتی مترمربع می باشد.وزن تبدیل 10کیلوگرم نیـرو و حجـم داخـل آن V =0/03 متـر  مکعب است . طول المان 100 سانتیمتر و سطح مقطـع ورودی دو برابـر سـطح مقطـع خروجـی اسـت . کـل  نیرویی که تبدیل و سیال اطراف آن به پایه وارد مـی کننـد را محاسـبه کنیـد . مسـاحت سـطح مقطـع ورودی  cm2 100 در نظر بگیرید. 

و...


قیمت : 17000 تومان


کلمات کلیدی


خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

دانلود جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

جزوه آموزشی مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

جزوه آموزشی مکانیک سیالات رشته پلیمر

جزوه آموزشی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آموزشی مکانیک سیالات دانشگاه پیام نور

جزوه آموزشی مکانیک سیالات دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :17000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 55
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 69
حجم 5/3 مگابایت
دسته جزوه