جزوه آمار و روشهای کمی در کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه آمار و روشهای کمی در کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها ارائه شده است ، در قالب pdf و در 242 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : آمار توصیفی

فصل دوم : احتمالات

فصل سوم : متغیر های تصادفی

فصل چهارم : توزیع های احتمال

فصل پنجم : توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : آمار توصیفی  
«کلمه statistics» که به فارسی «آن را آمار ه» ترجمه کرد اند در اغلب زبان ها به دو معنی به کار می رود:  
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی  یا تقریبی  درباره ی اموری از قبل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی  میـزان 
محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .  
ب) به معنی روشهایی برا ی جمع آوری ، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره ی موضوع .  
ا ین دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل «بیشتر به قسمت الف » که اغلب آمار توصیفی نامیده مـی شـود خـواهم پرداخت.
به طوری کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1-مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـده هـا ی مرکـزی 3 ــ 
مشخص کننده های پراکندگی 4 ـ مشخص کننده ها ی نسبی پراکندگی می پردازیم.  
مفاهیم اولیه  
علم آمار: به مجموعه ای از روشها و مراحل مختلف که برای جمع آوری اطلاعات اولیه، دسته بنـدی داده هـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نها یت تفسیر آنها به کار می رود علم آمار می گو یم. علم آمار به دو بخش تقسیم می شود  : 
1  آمار توصیفی : قسمتی از روش ها ی آمار ی است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بند ی آنهـا و در انتهـا نمـایش 
ا ین داده ها می  باشد . 
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روش های آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و تحلیل قرار می دهند و نتا یج حاصل از آن را به کل  یا قسمتی از جامعه تعمیم  می دهند.  
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای ویژگی مشترک هستند و در یک زمـان مشـخص  یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار می گیرند را جمعیت یا جامعه آماری می گویم.  جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شود  
 1ـ جامعه متناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده می شود.
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده می شود.

تست: اگر فراوانی نسبی طبقه ای 15/0  و فراوانی مطلق هم ین طبقه 12 باشد فراوانی تجمعی طبقه آخر کدام است؟  
 90 (4             80 (3             70 (2               60 1 ( 
از آن جا که فراوانی  تجمعی طبقه آخر همان تعداد کل داده یه است پس می توان نوشت:  
تست: اگر فراوانی تجمعی طبقه پنجم 32 و فراوانی مطلق آن 8 باشد، فراوانی تجمعی طبقه چهارم کدام است؟  
 40 (4              36 (3                 26 (2                 24 (1 
 فراوانی تجمعی طبقه چهارم + فراوانی مطلق طبقه پنجم = فراوانی تجمعی طبقه پنجم  
  تست: در جدول ز یر کران بالا ی طبقه سوم و فراوانی نسبی ا ین طبقه کدام است؟  
7 و 50 (4                7و 39 ( 3                  2/0و 49 (5/ 2              2/0 و 49 (1 
 و...

 


قیمت : 30000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 29100 تومان


کلمات کلیدی


دانلود آمار و روشهای کمی در کتابداری

آمار و روشهای کمی در کتابداری

جزوه آمار و روشهای کمی در کتابداری

دانلود جزوه آمار و روشهای کمی در کتابداری

جزوه آمار و روشهای کمی در کتابداری ارشد

جزوه آمار و روشهای کمی در کتابداری کنکور

جزوه آمار و روشهای کمی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه آمار و روشهای کمی دانشگاه پیام نور

جزوه آمار و روشهای کمی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

با 3 % تخفیف :29100 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 242
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 92
حجم 1/7 مگابایت
دسته جزوه