جزوه مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 314 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


برنامه ریزی 
ماهیت برنامه ریزی
انواع برنامه
خط مشیها 
مقررات
جدول زمانی برای برنامه ریزی 
برنامه ریزی یعنی دگرگونی
مقبول ساختن دگرگونی 
کارگزینی : بعد انسانی کار 
فرمهای درخواست شغل
تحقیق و ارزشیابی 
آموزش کارمندان حرفهای
سایر عوامل در کارگزینی
اصول اداری و مالی کتابخانه 
نمودار سازمانی و شرح وظایف
بودجه بر مبنای صفر 
بودجه بندی بر مبنای مکان 
امور فوق برنامه در کتابخانه
تشویق به مطالعه، جلسات معرفی و نقد کتاب
دسترسی آزاد به کتاب و مرکز مطالعات درکتابخانه 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
نیازهای عمومی و فیزیکی کتابخانه 
نورپردازی و نگهداری و حفاظت
وظایف کتابدار در خصوص روشنایی 
راهنمای محل کتابخانه
آرشیوها و منابع دیداری و شنیداری در کتابخانه ها
فضای نگهداری رسانههای دیداری – شنیداری
ویژگیهای رسانههای دیداری – شنیداری و مواد غیرکتابی
انواع منابع دیداری و شنیداری و لوازم وتجهیزات آنها 
مباحثاساسی ادبیات کودکان و نوجوانان
کتابخانه و کتابخانه کودکان و نوجوانان 
نکات کلیدی 
سئوالات طبقه بندی شده 
پاسخ تشریحی به سئوالات طبقه بندی شده 
تاریخچه ادبیات کودکان و نوجوانان
مقدمه
ادبیات کودکان ونوجوانان پیش از اسلام 
قصه های قرآنی
تبیین نقش ترجمه در ادبیات کودکان ونوجوانان
نکات کلیدی 
سوالات طبقه بندی شده 
پاسخ تشریحی به سئوالات طبقه بندی شده 
ویژگیهای ادبیات کودکان و نوجوانان 
مقدمه
ویژگیهای ادبیات کودکان و نوجوانان 
زبان 
کتاب و ادبیات کودکان و نوجوانان 
نکات کلیدی
سئوالات طبقه بندی
پاسخ های تشریحی به سئوالات طبقه بندی شده 
قصه و شعر
مقدمه 
قصه و ادبیات کودکان و نوجوانان 
فواید قصه
انواع قصه های کودکان و نوجوانان 
شعر و ادبیات کودکان و نوجوانان 
ویژگی های شعر کودک و نوجوان
فواید شعر کودک 
نکات کلیدی
سوالات طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی به سوالات طبقه بندی شده 
قصه گویی – شعر خوانی و نقادی آنها
مقدمه 
قصه گویی 
شعر خوانی 
نقادی قصه و شعر
نکات کلیدی
سئوالات طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی به سئوالات طبقه بندی شده
فهرست منابع

قسمتی از متن جزوه:


برنامه ریزی  
برنامه ریزی عامل مهم در موفقیت هر فرد یا سازمان است . به طور قطع اقبال ، سرنوشت، بخت و رویدادهای غیر مترقبه گاهی در زندگی افراد و سازمانها نقش دارند ، اما به ندرت ، اگر اتفاق بیفتد، افراد ادعا میکنند که موفقیت آنها ناشی از 
آن اقبال محض است. در هرکاری که انجام میشود ، برنامهها همواره نقش مهمی دارند. در عین حال اگر چه تعداد کمی از افراد نسبت به برنامهریزی تردید دارند ، اما شگفت از آن که تعداد کمی از مردم و سازمانها واقعاً برنامه ریزی میکنند .  
بدیهی است که برنامه و برنامه ریزی میتواند شکلهای زیادی به خود گیرد ، اما به طور کلی دو طبقه بندی گسترده وجود دارد : کوتاه مدت و بلند مدت ، هر برنامهای که دورهای حداکثر پنج ساله رادر بر میگیرد کوتاه مدت تلقی میشود 
، بیش از پنج سال در قلمرو در برنامهریزی بلند مدت قرار میگیرد ، اما گاه مؤسسات دولتی مانند کتابخانه نسبت به برنامه ریزی های بلند مدت واقعی اقدام نمیکنند چراکه ظاهراً از آیندهای پایدار مطمئن هستند . 

ماهیت برنامه ریزی  
هدف برنامه ریزی هماهنگ ساختن فعالیتهای کتابخانه به منظر نیل به اهداف از پیش تعیین شده است. تنها شق دیگر برای برنامه ریزی حرکت تصادفی است که بخت کمی برای منتهی شدن به فعالت یکپارچه یا هماهنگ دارد . بنابراین 
برنامه ریزی باید در کتابخانه متداول شود زیرا فعالیتهای تصادفی در اصل کارکرد خوبی نیست.(حتی اگر فعالیتهای یک واحد بر یک مبنای تصادفی ،کارکردی باشد، در ارتباط با فعالیتهای یک واحد دیگر، کارکردی خواهد بود

سئوالات طبقه بندی شده  
1- همه ی گزینه ها میتوانند از عوامل برقرار کننده ی ارتباط باشند مگر گزینه ی .............  
1) نیاز و شنیدار     2)علائم و نشانه ها        3)زبان و حرکات       4)نگاه و سکوت  
2- کدام گزینه عبارت زیر را کامل میکند؟  
1)فنون، بیانها                        2)دانشها،تجربه ها  
3)فنون،تخصصها                   4)دانشها،تخصصها  


3- کدام گزینه نقطه چینهای عبارت زیر را کامل میکند؟  
« ادبیات کودکان و نوجوانان حاصل تلاش هنرمندانه است که در قالب ...... عرضه میشود و با زبان و شیوهای مناسب و در خور فهم کودک یا نوجوان او را به سوی...... هدایت کند.»  
1) بیان،تعالی       2)سخن،سنجش        3)کلام،رشد          4)شعر،احساس  


4- کدام گزینه دربارهی خواندن و مراجعه به کتابخانه درست است؟  
1)از ورود بچه هایی که زرنگ نیستند، جلوگیری نشود.  
2)برای کتابخواندنآزاد، تکلیف شب هم معین کنید.  
3) پس از مطالعه ی کتابخلاصهیآن را به کتابدار تحویل دهند  
4)انتظار میرود که نوجوانان کتابها را پاره نکنند.    


5- کدام گزینه از اهداف ادبیات کودکان نیست؟  
1) کودکان را با مطالب کتابهای درسی آشنا نماید 
2) کودکان را با مسایل گوناگون زندگی آشنا کند.  
3)ذوق و علاقهی مطالعهی آزاد را در کودکان برانگیزد 
4) اوقات فراغت دانش آموزان را سودبخش و مفید نماید
  
 پاسخ تشریحی به سئوالات طبقه بندی شده 
1. گزینه 1 صحیح است.  
به عبارت مقابل توجه کنید« زبان،علائم و نشانه ها ، حرکات و حتی گاهی نوعی از نگاه و سکوت هم می توانند عوامل برقرار کنده ارتباط باشند»  

2. گزینه 4 صحیح است.  
به عبارت مقابل توجه کنید« ادبیات کودکان و نوجوانان یکی از ارزشها و تخصص هایی است که امکان ارتباط بهتر بابچه ها را فراهم میسازد» 
  
3. گزینه 3 صحیح است. 
به عبارت مقابل توجه کنید« ادبیات کودکان و نوجوانان حاصل تلاش هنرمندانهای است که در قالب کلام عرضه میشود و با زبان و شیوه ای مناسب و در خور فهم کودک با نوجوان، او را به سوی رشد هدایت میکند»  


4. گزینه 1 صحیح است.  
نباید کتابخانه را فقط به بچه ها زرنگ تخصیص داد بلکه باید تلاش کرد که از ورود بچه هایی که زرنگ نیستند هم جلوگیری نشود. گزینه دوم غلط است چون نباید مطالعه کتاب را با تکلیف درسی مرتبط ساخت.  


5. گزینه 1 صحیح است. 
ادبیات کودکان و نوجوانان الزامی در جهت آشناسازی کودکان با مطالب درسی ندارد گزینه های 2و3و4 همگی از جمله اهداف ادبیات کودکان و نوجوانان به شمار میرود.   

و...
 


قیمت : 36000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 34920 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مدیریت کتابخانه

جزوه کتابداری

جزوه مدیریت کتابخانه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت کتابخانه های عمومی

مدیریت کتابخانه دیجیتال

مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

دانلود جزوه مدیریت کتابخانه

مدیریت کتابداری

جزوه مدیریت کتابداری

جزوه مدیریت کتابخانه و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه مدیریت کتابخانه و کتابداری دانشگاه پیام نور

جزوه مدیریت کتابخانه و کتابداری دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :36000 تومان

با 3 % تخفیف :34920 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 314
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 83
حجم 3/4 مگابایت
دسته جزوه