جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)رشته فناوری اطلاعات

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)رشته فناوری اطلاعات

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مهندسی فن آوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است ، در قالب pdf و در 221 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: کلیات رفتار سازمانی

فصل دوم: نگرش و شخصیت

فصل سوم: انگیزش

فصل چهارم: ادراک

فصل پنجم: رفتار گروهی

فصل ششم: ارتباطات

فصل هفتم: استرس و فشار روانی

فصل هشتم: مباحثنوین هوشدر رفتار سازمانی

فصل نهم: رهبری

فصل دهم: قدرت و سیاست در سازمان

فصل یازدهم: تعارضو مذاکره در سازمان

فصل دوازدهم: عدالت در سازمان

فصل سیزدهم: تغییر و یادگیری سازمانی

ضمیمه: سوالات سالهای گذشته درسرفتار سازمانی

مجموعه تست 
پاسخنامه


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: کلیات رفتار سازمانی  
  
رفتار سازمانی یک رشته علمی و پژوهشی است که در آن اثراتی بررسی میشود که افراد، گروهها و سازمان بر رفتار فـرد  در درون سازمان میگذارند، با این هدف که چنین دانشی در راه بهبود و اثربخشی سازمان مورد استفاده قرار گیرد 
رفتار سازمانی عبارت است از اداره افراد، گروهها و تیمها، به گونهای که به طور مـوثر بتـوان آنهـا را ایجـاد و رهبـری کـرد و تغییرات آنها را اداره نمود. رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد مجموعهای از علوم در مورد چگونگی تعامـل افـراد بـه عنـوان 
فرد یا گروه در سازمانهاست.  
ریشه های رفتار سازمانی  
رفتار سازمانی یک حوزه علمی بین رشتهای است و علوم مختلفی در شکل گیری و شکوفایی آن نقش داشتهاند. در ایجـاد این رشته روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتمـاعی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی و مـردم شناسـی تـأثیر بیشـتری 
داشته اند. حتی علوم دیگری چون پزشکی (در بحث استرس)، ارتباطات (ارتباطات و بازخورد) و علوم فنی نیـز در تکـوین رفتار سازمانی نقش داشتهاند ولی نقش آنها کمتر بوده است.  
روانشناسی  
هدف روانشناسی تبیین رفتار انسان است. این در حالی است که در خیلی از موارد، مطالعات آزمایشـگاهی روانشناسـی روی حیوانات انجام و بعد به دنیای انسانی تعمیم داده میشود. به عبارت دیگر بسیاری از مطالعات رفتـار سـازمانی ابتـدا 
روی حیوانات صورت پذیرفته و انسانشناسی بر مبنای جانورشناسی صورت گرفته است.  
روانشناسان در مطالعه رفتار انسان درصدد درک روان انسانند و کار روانشناسان صنعتی و سازمانی که به رفتار سازمانی نزدیکتر است نیز در همین راستاست. رفتار سازمانی در تبیین مفاهیمی همچون یادگیری، شخصـیت، احسـاس، ادراک، 
نیاز، انگیزش، نگرش، استرس و مفاهیم کاربردیتر همچون فنون انتخاب کارکنان، طراحی کار، فرآیندهای تصمیم گیـری و رضایت شغلی از روانشناسی کمکهای شایانی گرفته است. ملاحظه میشود که همه مفاهیم مذکور در سطح فردیاند.  
جامعه شناسی  
بر خلاف روانشناسی که به سطح فردی تأکید دارد، جامعه شناسی به سطح جمعـی تأکیـد مـیکنـد. رفتـار گـروههـا در اجتماعات از دیرباز مورد توجه جامعهشناسان بوده است. رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهای گروهی، کـار تیمـی، سـاختار، » 
  
ارتباطات، قدرت و تضاد را از جامعهشناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهومسازی کرده است.  
روانشناسی اجتماعی  
روانشناسی اجتماعی ترکیبی از روانشناسی و جامعهشناسی است. یکی از مفاهیم اساسی که از روانشناسـی اجتمـاعی 
وارد رفتار شده مفهوم تغییر و چگونگی ایجاد تغییر و جلوگیری از موانع آن است. علاوه بر ایـن، عوامـل مـؤثر بـر گـروه، اعتماد، سرمایه اجتماعی، پویاییهای گروهی و الگوهای ارتباطی نیـز در روانشـناختی اجتمـاعی تکـوین یافتـه و رفتـار 
سازمانی را تحت تأثیر قرار داده است.  
اقتصاد  
در بین علوم انسانی، اقتصاد در زمینه احساسات زدایی از عالم انسانی، پیشروترین بوده اسـت. عقلانیـت حـاکم بـر رفتـار سازمانی از فرضیات عقلایی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد تأثیر پذیرفته و تصمیمگیری عقلایی جلوه بـارز تفکـر 
اقتصاددانان در رفتار سازمانی است.
مجموعه تست  
1- در نظریه ERG نیازها عبارتند از نیازهای:  
الف) احترام، وابستگی و صمیمیت ب) پیشرفت، وابستگی و احترام  
ج) رشد، محبت و امنیت د) زیستی، تعلق و رشد  
2- در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهای رشد و کمال در مشاغل ساده احساس....  
الف) رضایت میکنند  
ب) نارضایتی میکنند  
ج) سهولت و سادی در کار میکنند  
د) میکنند سازمان به آنها توجه کافی کرده است.  


3- در مدل قدرت انگیزشی سه عامل اهمیت وظیفه، با مفهوم بودن و تنوع کار میتوانند.......  
الف) انگیزش در شغل را حداکثر سازند  
ب) جانشین هم شده و کمبودهای یکدیگر را جبران نمایند.  
ج) جانشین هم شوند، اما کمبودهای یکدیگر را جبران نمیکنند.  
د) قدرت انگیزشی را به صفر برسانند.  


4- رویداد بزرگی که مدل پورتر-لاولر در اندیشههای سنتی به وجود آورد این است که:  
الف) رضایت به عملکرد منتهی شود     ب) رضایت موجب عملکرد خوب میشود.  
ج) عملکرد به رضایت منتهی میشود.     د) نارضایتی عملکرد را کاهش میدهد.  


5- بنا به اعتقاد مک کللند، اساسی ترین نیازهای کارکنان کدامند؟  
الف) نیاز به امنیت، نیاز به شهرت، نیاز به ثروت  
ب) نیاز به موفقیت،نیاز به قدرت، نیاز به تعلق  
ج) نیاز به پیشرفت، نیاز به ثبات، نیاز به احترام و اعتماد واقعی  
د) نیاز به آرامش روانی، نیاز به معنویات، نیاز به تعادل درونی و بیرونی


6- «نقش» عبارت است از الگوی........... که انتظار میرود فرد در اجرای وظیفه اش ایفا کند.  
الف) نگرشی                ب) شخصیت                ج) رفتاری                د) ادراکی

 
7- عزت نفس یا احترام به خود جزو کدام بعد نیاز به احترام است؟ (سراسری 82)  
الف) محیطی          ب) بیرونی          ج) درونی                  د) آشکار  


8- اندیشمندان اغلب از بهره وری، غیبت، درصد تغییر و تبدیلات و رضایت شغلی به عنـوان عوامـل....... در رفتار سازمانی نام میبرند.  
الف) وابسته            ب) میانی            ج) مستقل               د) جایگزین 


پاسخنامه  
1 – گزینه د صحیح است این نظریه مشابه نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلوست بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن نظریـه مراتبی برای نیازها وجـود نـدارد ERG مخفـف (Existence Relatedness and Growth) مـیباشـد کـه همـان نیازهای زیستی، تعلق و رشد میباشد.  
2 – گزینه ب صحیح است  در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهای رشد و کمال در مشاغل چالشگرانه احسـاس رضایت میکنند. چونکه بکار بستن تواناییها را میطلبد و آن هم با تفویض اختیار امکان پذیر است. این افراد در مشاغل 
ساده و تکراری احساس نارضایتی میکنند.  
3 – گزینه ب صحیح است 
سه عامل مهم بودن و با مفهوم بودن و متنوع بودن میتوانند جانشین هم شده و کمبودهای یکدیگر را جبران کننـد امـا 
اگر استقلال یا بازخورد وجود نداشته باشد قدرت انگیزشی به صفر میرسد.  
4 – گزینه ج صحیح است ) مدل پورتر و لاولر: مهم ترین مسئلهای که پورتر و لاولر بیان کردند چیزی است که بعد از عملکـرد اتفـاق مـیافتـد. پـاداشهـایی کـه داده 
میشود و چگونگی دریافت آنها میزان زضایت را تعیین میکند و به بیان دیگر عملکرد موجب رضایت میشود.  
5 – گزینه ب صحیح است) مک کله لند معتقد است که همه انسانها سه نوع نیاز اساسی دارند:  نیاز به کسب موفقیت ¬ توفیق طلبی، میل به انجام چیزی بهتر با کارایی بیشتر برای حل مسائل و تسـلط بـر کارهـای پیچیده 
نیاز به تعلق ¬ میل به برقراری و حفظ ارتباط دوستانه و گرم با دیگران رضایت 
پاداش از نظر فرد منصفانه است نیاز به قدرت ¬ میل به کنترل دیگران، نفوذ در رفتار آنان و مسئول دیگران بودن 
6 – گزینه ج صحیح است  " نقش " عبارتست از الگوی رفتاری که انتظار میرود فرد در اجرای وظیفه اش ایفـا کنـد و در ارتباط بین مفاهیم رسمی و غیررسمی سازمان نقش متنناظر با شغل میباشد.  
7 – گزینه ج صحیح است 
و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)رشته فناوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)رشته فناوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (نسخه کامل)رشته فناوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

 

 


قیمت : 28000 تومان


کلمات کلیدی


جزیه و تحلیل سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

تجزیه و تحلیل سیستم ها اپنهاینم

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها

دانلود جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها

تجزیه و تحلیل شغل

نظام کاربرد منابع انسانی

تجزوه جزیه و تحلیل سیستم های پیام نور

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها دانشگاه پیام نور

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 221
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 198
حجم 2/8 مگابایت
دسته جزوه